نیک آسا

شرکت نیک آسا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101135671 (فعال)
8
افراد
24
آگهی‌ها
68625
شماره ثبت
1366/10/27
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/10/18 انقضا 1398/11/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732092
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۷ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719449
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۷ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14668336
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پری سیما مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14668361
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پری سیما مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد . کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137766
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۶شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564492
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525780
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525787
آگهی تغییرات شرکت نیک آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945381
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945401
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ساسان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسیدروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867725
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821257
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا توکلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773686
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیک شامل مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و تجهیزات پردازش تصاویر کامپیوتری و ماشین‌های اداری رایانه‌ای و دیجیتالی فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت هوشمند و ارائه خدمات بعد از فروش و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری فوق الذکر و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت‌های خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت واردات و صادرات و پخش کلیه وسایل و ماشین‌های اداری در زمینه موضوع فعالیت شرکت و مساعی در عرضه لوازم عکاسی و آلات موسیقی و فیلمبرداری دیجیتال و غیره که با سیستم IT هماهنگ است (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) به موضوع شرکت الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331349
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۸۶۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقایان علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود دلروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حبیب اله توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و دارای اعتبار می باشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576266
آگهی تغییرات شرکت نیکاسا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167700
آگهی تغییرات شرکت نیک اسا سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۶۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید مایل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود دلروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقای علیرضا عزیزی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مایل افشار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود دلروز به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله توکلی خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111598
آگهی تصمیمات شرکت نیکاسا سهامی خاص ثبت‌ شده به شماره ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیک شامل مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و تجهیزات پردازش تصاویر کامپیوتری و ماشین های اداری رایانه ای و دیجیتالی فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت هوشمند و ارائه خدمات بعد از فروش و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری فوق الذکر و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکتهای خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت واردات و صادرات و پخش کلیه وسایل و ماشین های اداری و الات موسیقی و لوازم عکاسی و فیلم برداری.

پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701302
آگهی اصلاحی شرکت نیکاسا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۷/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۹۱ نوع مجمع، مجمع عادی سالیانه و نام بازرس علی البدل غلامحسین سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690737
آگهی اصلاحی شرکت نیکاسا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۷/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۹۱ نوع مجمع، مجمع‌عادی سالیانه و نام بازرس علی‌البدل غلامحسین سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696152
آگهی تصمیمات شرکت نیکا سا سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۶۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محسن سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ فوق کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730163
آگهی تصمیمات شرکت نیکا سا سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محسن سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ فوق کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204350
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیکاسا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به سهم xxx/۸۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368986
آگهی تصمیمات شرکت نیکاسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید مایل‌افشار به کدملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و پری‌سیما مایل‌افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا عزیزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید مایل‌افشار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله توکلی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204784
آگهی تصمیمات شرکت نیکاسا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۸۶۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران‌هدف بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات