سیمان داراب

شرکت سیمان داراب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101134554 ()
10
افراد
24
آگهی‌ها
68513
شماره ثبت
1366/10/22
تاریخ تأسیس
شرکت سیمان داراب در سال 1366 به صورت سهامی عام و تحت شماره 68513 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1375/2/17 طبق مصوبه شورای محترم اقتصاد، مقرر شد وزارت صنایع از طریق شرکت احداث صنعت نسبت به مشارکت و ادامه فعالیت طرح، اقدام نماید. پس از ورود شرکت احداث صنعت به جرگه سهامداران و تأمین نسبی منابع مالی مورد نیاز، اجرای پروژه شتاب بیشتری یافت و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در طول سال‌های 1377 لغایت 1381 حاصل شد. سرانجام در 11 خرداد ماه سال 1382 با تولید روزانه 3000 تن کلینکر رسماً به بهره برداری رسید. بهره برداری از خط تولید کارخانه که از ثمرات تلاش بی‌شائبه متخصصین داخلی می‌باشد، ظرفیت تولید سیمان کشور را یک میلیون تن در سال افزایش داده و رشد و شکوفائی منطقه را در پی داشته است. منبع: وب سایت شرکت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14756312
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۲۶ مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مشتمل برترازنامه سود و زیان سود ( زیان ) انباشته وجریان وجوه نقد به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری استان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182262
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷ مورخ ۲۵/۴/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975382
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۶ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمصام غنیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا رحمانی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652755
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۷/۳۳ مورخه ۱۴/۶/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا متقاعدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی سید صالحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد غیثی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به عنوان عضو هیئت مدیره آقای کیومرث موسیوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند آقای کیومرث موسیوند را به سمت ریاست هیئت مدیره (غیرموظف) وآقای محمدرضا رحمانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای حمیدرضا متقاعدی را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) و آقایان محمد غیثی (موظف) و مرتضی سید صالحی (غیرموظف) را به سمت اعضا هیئت مدیره برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اختیارات مندرج به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آئین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه و بازخرید و سایر شرایط استخدامی برابر آئین نامه حقوق و دستمزد خواهد_بود. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه‌های مربوطه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان ۶ ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب هیات مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفاقا تفویض نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566259
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۴/۳۳ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ سیازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید.. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106868
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۱/۴۱ مورخ ۳/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقا مرتضی سیدصالحی (ش م xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۳۸) بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علیرضا عسکری مارانی (ش م xxxxxxxxx۸) برای بقیه مدت تصدی معرفی و منصوب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952041
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان خصوص سازی به شماره xxx۵/۴۱ مورخ ۳۰/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579832
آگهی تغییرات شرکت سيمان داراب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۴و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۹/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم xxx۰ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxxریال ان ازمحل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰ریال ان از محل نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره های xxx مورخ ۳/۹/۹۴ و ۹۹ مورخ ۲/۶/۹۴ بانک ملی شعبه خ هفت تیر شیراز پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال از محل سود انباشته تامین گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328658
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۸۵۱۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید رضا متقاعدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا عسکری مارانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا رحمانی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد غیثی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای اکبر مجیدپور به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ کلیه اختیارات مندرج به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت. ـ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آئین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت. ـ تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه و بازخرید و سایر شرایط استخدامی برابر آئین نامه حقوق و دستمزد خواهد بود. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه های مربوطه). ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی شرکت. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها. ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان ۶ ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب هیئت مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفرداً یا متفقا تفویض نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303790
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/۴۱مورخ ۲۲/۴/۹۴سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳تصویب شد اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان ش م xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034631
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر مجیدپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا متقاعدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عسکری مارانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد غیثی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات مندرج به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آئین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه و بازخرید و سایر شرایط استخدامی برابر آئین نامه حقوق و دستمزد خواهد_بود. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آئین نامه‌های مربوطه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوقی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آنها. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان ۶ ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با تصویب هیات مدیره به شخص و یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفاقا تفویض نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713518
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رحمانی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580788
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۴/۴۱ مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش.م xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525043
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام شماره ثبت ۶۸۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۴/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال بموجب گواهی شماره ۸۲ مورخ ۳۰/۱/۹۳ بانک ملی ایران شعبه خیابان ۷ تیر شیراز و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱/۴/۹۳ بانک ملی ایران شعبه خیابان ۷ تیر شیراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۴/xxx۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175819
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریتی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175827
آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمیدرضا متقاعدی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، علیرضا عسکری مارانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، عبدالرحیم همایون پور کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد غیثی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، اکبر مجیدپور کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451083

آگهی تغییر محل شرکت سیمان داراب
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۱۳
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران بلوار میرداماد بین خیابان نفت شمالی و مدرس جنب خیابان نیل پلاکxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255688
آگهی تغییر محل شرکت سیمان داراب سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران بلوار میرداماد بین خیابان نفت شمالی و مدرس جنب خیابان نیل پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405295
آگهی تصمیمات شرکت سیمان داراب سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا متقاعدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و علیرضا عسکری‌مارانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و عبدالرحیم همایون‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و محمد غیثی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و اکبر مجیدپور به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/۹۰ حمیدرضا متقاعدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد غیثی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر مجیدپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11601010
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان داراب سهامی عام بشماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890784
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان داراب سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ عبدالرحیم همایون‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محسن ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سپه بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682757
آگهی تغییر محل شرکت سیمان داراب سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۳/۶/۸۹ محل شرکت به تهران‌ـ خ بخارست‌ـ خ۸‌ـ پ۳‌ـ ط۴‌ـ واحد۱۱ و۱۲‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10188365
آگهی اصلاحی شرکت سیمان داراب سهامی‎عام بشماره ثبت ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۲/ ت/ ۳۲ مورخ ۹/۳/۸۹ نوع شرکت سهامی‎عام صحیح می‎باشد که بدین‎وسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500430
آگهی تصمیمات شرکت سیمان داراب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات