پروژه های صنعتی ایران

شرکت پروژه های صنعتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101128860 ()
9
افراد
19
آگهی‌ها
67939
شماره ثبت
1366/8/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14673157
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شرکت انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247152
آگهی تغییرات شرکت پروژه های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا نیک نیروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان جنوب قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیة اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142860
آگهی تغییرات شرکت پروژه های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، ونک، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112525
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۰ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970906
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخه ۰۷/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807555
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665436
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، ونک، خیابان آفتاب، خیابان ونک، پلاک ۸۳، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495344
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای هادی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه مدیریت شایان افق با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حسن بور بور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان جنوب قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید رضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495356
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه مدیریت شایان افق با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای حسن بور بور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سیمان جنوب قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید رضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای هادی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480840
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره به پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428487
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358311
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدبیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود مددی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336040
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149129
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان پاسداران، انتهای بوستان سوم، نبش خیابان امیرابراهیمی، پلاک ۸، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126779
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی بیگوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103208
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرسمیدان شیخ بهایی، خیابان ونک، پلاک ۸۳، طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076570
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدپیمان هاشمی خبیر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی بیگوند به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054071
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056566
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای هادی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات