گروه صنعتی فلات کوهرنگ

شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101115955 ()
10
افراد
20
آگهی‌ها
66629
شماره ثبت
1366/5/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13583613
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۱/xxx مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583628
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس تسبیحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417916
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره (بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه) از مدیرعامل سلب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991822
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه هفتم، پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975862
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926523
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آریافر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت ارمغان پارسیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای فرشید معینی شبستری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد شفقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفق رویان به سمت عضو هیات مدیره آقای پرویز معینی شبستری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت پرشیا به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین شفقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977290
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شفقی به ک م xxxxxxxxx۰ فرشید معینی شبستری به ک م xxxxxxxxx۵ محمد شفقی به ک م xxxxxxxxx۱ پرویز معینی شبستری به ک م xxxxxxxxx۹ داوود فداکاراصل به ک م xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ حسین شفقی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، فرشید معینی شبستری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران ضلع جنوبی کیلومتر ۱۸ و ۱۹ جاده مخصوص کرج نبش کارخانه آبفر خ لطیف جباری خ آذر ۴ پ ۳ ک پ xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640879
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782233
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615173
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. مواردی از جمله ارائه خدمات و انجام آزمونهای مواد اولیه و مواد غذایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس استاندارد xxx۲۵ـISO/IEC به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626880
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. مواردی از جمله ارائه خدمات و انجام آزمونهای مواد اولیه و مواد غذایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس استاندارد xxx۲۵ـISO/IEC به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609995
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11856894
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580503
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786147
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۹۰ ماده ۵۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530364

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین شفقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرشید معینی شبستری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سامان تجارت پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید کمال میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت شفق رویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مرتضی آریافر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشت و صنعت ارمغان پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی عباس طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ حسین شفقی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فرشید معینی شبستری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11321431
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت باقی مانده به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین شفقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرشید معینی‌شبستری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سامان تجارت پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید کمال میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت شفق رویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مرتضی آریافر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشت و صنعت ارمغان پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی عباس طلوعی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ حسین شفقی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و فرشید معینی‌شبستری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383843

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ
سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055615
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام بشماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829681
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: نام شرکت به نام شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ تغییر یافت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شفق رویان به نمایندگی حمید قاسم‌نژاد ـ شرکت کشت و صنعت ارمغان پارسیان به نمایندگی عباس طلوعی اشلقی ـ شرکت سامان تجارت پرشیا به نمایندگی سید کمال میرحسینی ـ حسین شفقی ـ فرشید معینی شبستری ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ حسین شفقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فرشید معینی‌شبستری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیات‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات