سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101108480 ()
33
افراد
49
آگهی‌ها
65878
شماره ثبت
1366/3/21
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
سید صادق نجابت
سید صادق نجابت
از 1390/8/21
مهدی غلام زاده
مهدی غلام زاده
از 1390/12/27
مالک رحمتی
مالک رحمتی
از 1390/12/27
هادی غلامزاده
هادی غلامزاده
از 1390/2/21
سید مرتضی حسینی
سید مرتضی حسینی
از 1390/2/21
سعید اسدی
سعید اسدی
عضو هییت مدیره از 1390/2/21
عبدالحسین نحوی
عبدالحسین نحوی
از 1390/2/21
سید مهدی کریمی فارسی
سید مهدی کریمی فارسی
از 1390/2/21
سیدمهدی وفائی مقدم
سیدمهدی وفائی مقدم
از 1391/9/1
هوشنگ احمدپورسامانی
هوشنگ احمدپورسامانی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/9/6
سیدمحمدحسن عیسی زاده
سیدمحمدحسن عیسی زاده
عضو هییت مدیره از 1392/9/6
علی یزدانی ورزنه
علی یزدانی ورزنه
از 1392/11/30
کاوه دارابی
کاوه دارابی
از 1392/11/30
احمد مشیریان
احمد مشیریان
از 1392/11/30
محمدرضا فیاض بخش
محمدرضا فیاض بخش
از 1389/9/27
محمد درخشان مبارکه
محمد درخشان مبارکه
رییس هییت مدیره از 1389/9/27
مهدی کوهی
مهدی کوهی
از 1389/9/27
احمد حیدری
احمد حیدری
رییس هییت مدیره از 1389/11/2
محمدمهدی اعلایی
محمدمهدی اعلایی
از 1389/12/17
محرم دادگر
محرم دادگر
از 1389/12/17
علی اکبر رحمنی
علی اکبر رحمنی
از 1389/12/17
محمدعلی وطنی
محمدعلی وطنی
از 1389/12/17
مهدی چقائی
مهدی چقائی
از 1393/9/30
مهدی رضایی
مهدی رضایی
از 1395/6/13
میثم کریمی
میثم کریمی
از 1395/6/13
حمید رضا عازم
حمید رضا عازم
از 1395/10/26
سعید ثنا گو
سعید ثنا گو
از 1395/10/26
صادق طوبی
صادق طوبی
از 1396/3/3
بهروز رحمتی
بهروز رحمتی
از 1397/2/9
سید چنگیز خضری
سید چنگیز خضری
عضو هییت مدیره از 1397/2/9
سیدشمس الدین سیاسی راد
سیدشمس الدین سیاسی راد
از 1397/2/9
وحید خاشعی ورنامخواستی
وحید خاشعی ورنامخواستی
از 1398/4/1
مهدی آل ابراهیم
مهدی آل ابراهیم
از 1398/4/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777804
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مالک رحمتی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۹۷ به عنوان هیأت مدیره انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14717351
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وحید خاشعی ورنامخواستی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضوء هیئت مدیره و مهدی آل ابراهیم به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14628045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی آل ابراهیم دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت خدمات بازرگانی تحفه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر در داخل و خارج از کشور با رعایت مفاد ماده ۵۷ اساسنامه . ۲ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت مفاد ماده ۵۷ اساسنامه . ۳ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله قراردادها در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و غیره که جزء موضوع شرکت و در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت باشد . ۴ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۵ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع . ۶ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و یا نام تجاری . ۷ عقد هر گونه قرارداد اجاره ، استیجاره ، واگذاری و فسخ قرارداد اجاره ، اقاله و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها در چهارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۸ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق اعتراض به رای و تجدید نظر خواهی_، فرجام خواهی_، تعیین وکیل ، نماینده حقوقی ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ، عزل و تجدید انتصاب و یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل غیرو توکیل در توکیل ، ولوکرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوی ، جلب ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی ، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام شرکت چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا . ۹ تعیین میزان استهلاکات . ۱۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به هیئت مدیره . ۱۱ تنظیم صورت دارائی دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیئت مدیره . ۱۲ نمایندگی شرکت و تفویض آن به غیردر برابر اشخاص ثالث ، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و شرکتهای وابسته و غیر . ۱۳ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، استخدام ، معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ، امضای قرارداد کار و بازنگری و اجرای آیین نامه‌های مصوب . ۱۴ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات مربوطه . ۱۵ کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های عملیاتی مجتمع‌ها و شرکتهای تابعه در قالب بودجه مصوب آنها . ۱۶ جرح ، تعدیل ، اصلاح و تائید برنامه‌های عملیاتی مجتمع‌ها و شرکتهای تابعه در جهت اهداف راهبردی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۷ فعالیت در بازار سرمایه با نظر مدیریت عامل شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی انجام و آئین نامه سرمایه گذاری که به تصویب هیئت مدیره خواهد_رسیدانجام و در هر جلسه گزارش عملکرد به هیئت مدیره ارائه گردد . غیر از موارد فوق الذکر مدیرعامل شرکت در کلیه موارد مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235368
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی کوهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ از سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدشمس الدین سیاسی راد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای کاوه دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدچنگیز خضری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ـ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. طرح های اکتشاف معدنی، استخراج، بهره برداری، تغلیظ مواد معدنی، ذخیره و آماده سازی معادن، طراحی و استخراج مواد معدنی، ارائه خدمات فنی و مهندسی از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی و احداث و ایجاد واحدهای تولیدی به منظور فرآوری مواد مختلف معدنی، تولید و فرآوری کلیه مواد معدنی (اعم از فلزی و غیر فلزی و سنگهای ساختمانی و غیره) محصولات واسطه ای و محصولات نهایی وابسته به فعالیتهای فوق. و موارد زیر به بند ۵ ماده ۳ اساسنامه الحاق گردید: اجرای طرحها و پروژه های معدنی، احداث و راه اندازی آزمایشگاه و انجام آزمون کلیه مواد معدنی، پژوهشی و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های فوق. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید ثناگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا عازم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صادق طوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کاوه دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ احمدپور سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558411
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کوهی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید رضا عازم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای هوشنگ احمدپور سامانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره میثم کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره سعید ثناگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای مهدی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ احمدپور سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر xxxxxxxxx۶۹ بجای آقای احمد مشیریان به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای هوشنگ احمدپور سامانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - آقای میثم کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بجای آقای علی یزدانی ورزنه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بجای آقای مهدی چقایی به سمت عضو هیئت مدیره - آقای کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم xxxxxxxxx به سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890512
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576139
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:- آقای احمد مشیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.- آقای علی یزدانی ورزنه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.- آقای هوشنگ احمدپورسامانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل.- آقای مهدی چقائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره.- آقای کاوه دارابی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543319
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر xxxxxxxxx۰۳ شرکت نفت و گاز کوثر xxxxxxxxx۹۷ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر xxxxxxxxx۴۶ موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب xxxxxxxxx۲۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۹/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474631
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد بانکی و اعتباری، قراردادها و عقود اسلامی، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403113
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چقائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت به جای سید مهدی وفایی مقدم برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403123
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن كوثر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یزدانی ورزنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ احمدپور سامانی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و آقای سیدمهدی وفائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاوه دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی ازموضوع فعالیت شرکت (بند یک ماده ۳ آساسنامه) بدین شرح اصلاح شد: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، موسسات، مجتمع ها، طرحها و پروژه ها و عملیات زمین شناسی، اکتشاف و استخراج معادن، ایجاد واحدهای تولیدی به منظور فرآوری مواد مختلف معدنی و مصالح ساختمانی، تولید و فرآوری مواد اولیه، محصولات واسطه ای و محصولات نهائی وابسته به فعالیتهای فوق. سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبرxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ عضویت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال تمدید گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد مشیریان به کد ملی xxxxxxxxx۳ را به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای مهدی غلام زاده، آقای کاوه دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای مالک رحمتی و آقای علی یزدانی ورزنه به کد ملی xxxxxxxxx۵ را به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بجای آقای سید محمدحسن عیسی زاده برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
ـ آقای احمد مشیریان به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره.
ـ آقای علی یزدانی ورزنه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای هوشنگ احمدپورسامانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل.
ـ آقای سید مهدی وفائی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
آقای کاوه دارابی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) بسمت عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای هوشنگ احمدپورسامانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مهدی غلام زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر فاقد شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سید محمدحسن عیسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سید مهدی وفایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ـ بخشی از اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
ـ کلیه اوراق بهادار از جمله چک، سفته، بروات و اسناد بانکی و اعتباری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ آدرس شرکت در واحد ثبتی تهران به: خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی پلاک ۴۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071071
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017174
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ سید مهدی وفایی مقدم به ک م xxxxxxxxx۶ به جای سید صادق نجابت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به ش م xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734901
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی و اعتباری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640842
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی و اعتباری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661891
آگهی تصمیمات دری شرکت شهاب (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۲۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۰ سید مهدی کریمی فارسی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازسازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و هادی غلام زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ و سید مرتضی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای هیئت مدیره و عبدالحسین نحوی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید اسدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736751
آگهی تصمیمات دری شرکت شهاب (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۲۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۲/۹۰ سید مهدی کریمی‌فارسی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازسازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و هادی غلام‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۰ و سید مرتضی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و عبدالحسین نحوی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید اسدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651840
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214098
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634139
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۵۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به کدملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی مهدی غلام زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی سید محمدحسن عیسی زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سید صادق نجابت به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مالک رحمتی به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد حیدری به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱/۹۱ احمد حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11233693
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۵۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به کدملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی مهدی غلام‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی سید محمدحسن عیسی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سید صادق نجابت به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مالک رحمتی به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد حیدری به کدملیxxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱/۹۱ احمد حیدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مالک رحمتی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600461
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159243
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508091
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید صادق نجابت به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدرضا فیاض بخش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11830143
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید صادق نجابت به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدرضا فیاض‌بخش به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624725
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ مهدی غلامزاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به جای مهدی کوهی به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: احمد حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مالک رحتمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مهدی کوهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و سید محمدحسن عیسی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا فیاض‌بخش به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503866
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774238
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289057
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کوهی به کدملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیات مدیره و سید محمدحسن عیسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا فیاض بخش به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773016
آگهی تصمیمات شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات) سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: محرم دادگر به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و مهدی غلام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر رحمنی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10143907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۸۹ محمد درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مالک رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فیاض بخش به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کوهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و سید محمدحسن عیسی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533435
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۹ سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال شروع و در پایان آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و اولین سال مالی شرکت پس از تغییر سال مالی استثنائتا از ابتدای فروردین آغاز و روز آخر آذر ماه همان سال به پایان می‌رسد ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11688188
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۵۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قانونی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر ـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر ـ شرکت خدمات و بازرگانی تحفه.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966499
آگهی تغییرات شرکت در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مهدی کوهی بجای میرجعفر موسوی به عنوان نماینده سازمان اقتصادی کوثر و مالک رحمتی بجای حسین میرزازاده منفرد به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر و سید محمدحسن عیسی‌‌زاده بجای منصور سلطانی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. محمد درخشان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدحسن عیسی‌زاده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فیاض‌بخش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات