مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101097919 ()
21
افراد
48
آگهی‌ها
64813
شماره ثبت
1366/2/7
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/7/12 انقضا 1398/7/11
مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/8/12 انقضا 1398/7/11
مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1396/9/12 انقضا 1398/8/10

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14779874
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642305
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت مهندسی وساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642320
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید ابوالحسن سید خاموشی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و غلامرضا منوچهری اردستانی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه xxxxxxxxx۶۱ ، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن سروشی کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مرتضی عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و محمد رضا ایمانی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و غلامرضا منوچهری اردستانی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان : غلامرضا منوچهری اردستانی ( مدیرعامل ) یا سیدابوالحسن سیدخاموشی ( رئیس هیئت مدیره ) و یکی از آقایان بهمن سروشی ( عضو هیئت مدیره ) ، مرتضی عزیزی ( عضو هیئت مدیره ) ، محمدرضا ایمانی ( عضو هیئت مدیره ) ، نادر شکری کرده مهینی ( مدیر امور حقوقی ) با مهر شرکت بدون سقف ریالی و ارزی معتبر می‌باشد . سایر اوراق واسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا مدیران شرکت حسب اختیار تفویضی معتبر خواهد_بود . ب : برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف xxx. xxx. xxx ریال در هر برداشت با امضای مشترک آقای جواد خوش نظر به عنوان مدیر مالی ویکی از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد . ج : امضاء حسابهای بانکی شرکت در سایت عسلویه با امضاء ثابت احمد اسدان ( سرپرست مالی عسلویه ) و یکی از آقایان : اسمعیل خواجه احمدی ( مدیر سایت پروژه ۲۱ و ۲۰ ) ، بهنام گودرزی ( مدیرپروژه ۲۱ و ۲۰ ) ، و محمد سلامی شهید ( معاون پشتیبانی ) و مهدی عاشوری ( مدیر پشتیبانی عسلویه ) در هر برداشت از حساب ۱. xxx. xxx. xxx ریال معتبر می‌باشد . د : امضاء حسابهای بانکی شرکت در پروژه NGL xxx۰ با امضاء ثابت امیر پورنصیرتراکمه ( سرپرست مالی سایت NGL xxx۰ ) و یکی از آقایان محمد رسول کمائی کما ( مدیر سایت NGL xxx۰ ) و ایوب علی پور ( مدیر پروژهNGL xxx۰ ) در هر برداشت از حساب ۱. xxx. xxx. xxx ریال معتبر می‌باشد . ه : امضاء حسابهای بانکی شرکت در پروژه الفین پتروشیمی دهلران با امضاء ثابت رمضان رحیمی ( سرپرست مالی سایت الفین پتروشیمی دهلران ) و یکی از آقایان امید عابدی ( مدیر سایت الفین پتروشیمی دهلران ) و علیرضا عباس نوری ( مدیر پروژه الفین پتروشیمی دهلران ) در هر برداشت از حساب ۱. xxx. xxx. xxx ریال معتبر می‌باشد . و : اختیار امضاء قراردادهای معاملات متوسط تاسقف سه میلیارد ریال مشترکا به مدیرتدارکات و امور قراردادها و مدیرمالی دفترمرکزی شرکت اویک تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید . ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی . ۲ - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی . ۳ - اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتا شخص دیگری را مأمور انجام کرده_باشد . ۴ - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی طبق آئین نامه‌های مصوب . ۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات ۶ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه و با رعایت آئین نامه‌های مربوطه و اساسنامه شرکت . ۷ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . ۸ - به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۹ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور ( بدون اختیار صلح ) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۰ - تصویب پرداخت پاداش ، فوق العاده مخصوص کار ، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آئین نامه‌های شرکت . ۱۱ - بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی . ۱۲ - طراحی ، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان . ۱۳ - تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریت به خارج از کشور . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373439
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای غلامرضا منوچهری اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای بهزاد محمدی به عنوان نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه xxxxxxxxx۸۲ برای باقیمانده دوره هیأت مدیره معرفی گردید
اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند.
- آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه xxxxxxxxx۱۳به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای غلامرضا منوچهری اردستانی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه xxxxxxxxx۸۲، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای بهمن سروشی کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای کریم کریمی کد ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای محمد رضا ایمانی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره - آقای غلامرضا منوچهری اردستانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردید. - امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و قراردادها مطابق صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶و۱۹/۰۱/xxx۷ می باشد . ضمناً باتوجه به تغییر شخص حقیقی عضو هیأت مدیره امضاء آقای غلامرضا منوچهری اردستانی جایگزین امضاء آقای بهزاد محمدی به عنوان نماینده شرکت هواپیمایی کارون گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180654
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال ۹۶ به تصویب رسید - سازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035331
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن سروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای محمود صدیقی تنکابنی به عنوان نماینده شرکت مهندسی وساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ برای باقیمانده دوره هیئت مدیره معرفی گردیدند. نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت درهیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی کارون به شناسه xxxxxxxxx۸۲، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهمن سروشی کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای کریم کریمی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد رضا ایمانی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۲ امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و قراردادها مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/xxx۶ می‌باشد. ضمنا باتوجه به تغییر شخص حقیقی عضو هیئت مدیره امضاء آقای بهمن سروشی جایگزین امضاء آقای محمود صدیقی تنکابنی به عنوان نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754933
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صاحبان امضای اسناد و اوراق تعهد آو شرکت بشرح ذیل تعیین گردید: الف: کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان: بهزاد محمدی (مدیرعامل) یا سید ابوالحسن سید خاموشی (رئیس هیئت مدیره) و یکی از آقایان محمود صدیقی تنکابنی (نائب رئیس هیئت مدیره)، کریم کریمی (عضو هیات مدیره)، محمد رضا ایمانی (عضو هیئت مدیره)، نادر شکری کرده مهینی (مدیرامور حقوفی و قراردادها) با مهر شرکت بدون سقف ریالی و ارزی معتبر می‌باشد. ب: امضاء حسابهای بانکی شرکت در سایت عسلویه با امضاء ثابت حمید رضا بهشتی (مسئول مالی عسلویه) و یکی از آقایان: ابراهیم دینی (رئیس کارگاه پروژه ۱۷ و ۱۸)، حامد گودرز شیراز (مدیر کارگاه پروژه ۲۱ - ۲۰)، مهدی عاشوری (مدیر پشتیبانی) یا حسن شفیعی (معاون پشتیبانی و رئیس کمپ) با سقف برداشت ۳. xxx. xxx. xxx معتبر می‌باشد. ج: امضاء حسابهای بانکی شرکت در سایت دهلران و پروژه NGL xxx۰ با امضاء ثابت امیر پور نصیر تراکمه (مسئول مالی سایت دهلران) و یکی از آقایان عبدالرضا ملکی دلارستاقی (مدیر سایت) یا مهدی ولایتی (مدیر پروژ ه NGL xxx۰) با سقف برداشت ۲. xxx. xxx. xxx ریال معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738200
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمود صدیقی تنکابنی کدملی xxxxxxxxx نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل و محمد رضا ایمانی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وکریم کریمی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. امضای اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684828
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۵ به تصویب رسید - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660667
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338270
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک یکی از آقایان: بهزاد محمدی (مدیرعامل) یا سیدابوالحسن سیدخاموشی (رئیس هیئت مدیره) و یکی از آقایان محمود صدیقی تنکابنی (عضو هیئت مدیره)، کریم کریمی (عضو هیئت مدیره)، محمدرضا ایمانی (عضو هیئت مدیره)، سیدمصطفی موسوی درچه‌ای (مدیر امور حقوقی) و مهر شرکت معتبر می‌باشدسایر اوراق واسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل ویا مدیران شرکت حسب اختیار تفویضی معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200691
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره ۰۲/۰۹/xxx۵ مورخ xxx۳۳ , xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: نام شرکت: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شماره ثبت: ثبت شده به شماره xxx۱۳ در تهران دارای شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۱۹ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن مطابق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده: الف موضوع اصلی: انجام و ارائه خدمات بصورت پیمانکاری عمومی مدیریت پیمان و انجام کلیه فعالیت‌ها و عملیات مهندسی طراحی و اجرایی مربوط به پروژه‌های صنایع نفت (اعم از سطح الارض و تحت الارض) و صنایع دیگر از قبیل صنایع شیمیایی انرژی فولاد معدن تغذیه و سایر موارد مهندسی و صنعتی از جمله خطوط لوله تلمبه خانه واحدهای پالایشگاهی نفت گاز و پتروشیمی واحدهای نیروگاه‌ها انبارها خطوط انتقال نیرو و مخابرات مربوط به صنایع گوناگون اجرای پروژه‌های فنی مهندسی تاسیساتی نصب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی مخزن سازی واحدهای تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی دیگر تاسیسات ساحلی و دریایی در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور پیش راه اندازی راه اندازی تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز ب موضوع فرعی: اقدام به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه مصالح و ابزار و ماشین آلات لازم از داخل و یا خارج از کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق سرمایه گذاری تاسیس شرکت مشارکت و یا خرید سهام شرکت هایی که موضوع آنها یک یا تعدادی از عملیات فوق می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز شماره ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ است. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال معادل (دو هزار و پانصد و نوزده میلیارد و چهل و یک میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار ریال) است که به xxxxxxxxx۴ سهم (دو میلیارد و پانصد و نوزده میلیون و چهل و یک هزار و هفتصد و شصت و چهار) سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای محمود صدیقی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای کریم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محمدرضا ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل وانتقال سهام و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی اخذ رای به صورت شفاهی مثلا با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد. اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد_آمد. تبصره: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد_بود. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقرارت مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت اصلی معادل xxxxxx۱۲ میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی بابت اسناد واگذاری جهت دریافت پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار و تعهدات و شرکت در مناقصات معادل xxxxxx۸۳ میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه اطلاعات است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034322
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855375
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت درهیات مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای محمود صدیقی تنکابنی کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه xxxxxxxxx۸۲، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا ایمانی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای کریم کریمی کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12484992
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتاً شخص دیگری را مأمور انجام کرده باشد. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی طبق آئین نامه های مصوب. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه و با رعایت آئین نامه های مربوطه و اساسنامه شرکت ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آئین نامه های شرکت ـ بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی ـ طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان ـ تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریت به خارج از کشور.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464668
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۷ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412703
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۸۲/۴۱ مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412724
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۸۲/۴۱ مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت انتخاب گردیدند. آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای بهزاد محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه xxxxxxxxx۸۲، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس فریور کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای محمدرضا ایمانی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای کریم کریمی کد ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه ای کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی، شناسه xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406318
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134358
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵/۴۱ مورخ ۲۶/۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدمحمود امامزاده کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای عباس فریور کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۱۶به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمد رضا ایمانی کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای کریم کریمی کدملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه ای کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134363
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵/۴۱ مورخ ۲۶/۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مهندسی وساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652949
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۶/۴۱ مورخ ۲۳/۶/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمود امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای کریم کریمی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای محمد رضا ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه ای به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612677
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تنفس مربوطه و مجوز شماره xxx۹۱/۴۱ مورخ ۲۹/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586778
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۳ وتنفس مربوطه و مجوز شماره xxx۸۶/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586780
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۶/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای غلامعلی کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای عباس فریور به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، آقای محمد رضا ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه ای به کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340186
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236372
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ برای بقیه مدت تصدی، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236373
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامعلی کیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عباس فریور کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا غلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید مصطفی موسوی درچه ای کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اسناد، مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196446
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و اعلام تنفس های مربوطه و مجوز شماره xxx۶۳/۴۱ مورخ ۳۰/۶/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189260
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۲ و مجوز شماره xxx۹۰/۴۱ مورخ ۱۵/۷/xxx۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079808
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ‌ ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت رئیس هیئت مدیره و رکن الدین جوادی ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان و عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت و علیرضا غلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به سمت اعضاء اصلی و سید مصطفی موسوی درچه ای به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی پالایش نفت جی به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات مربوط به امور مالی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055990
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ سید ابوالحسن سیدخاموشی به ش م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و رکن الدین جوادی به ک م xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامعلی کیانی به ش م xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش م xxxxxxxxx۵۸ و ابوالقاسم حبیبی خراسانی به ش م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان به ش م xxxxxxxxx۲۹ و محمدباقر سمیعی خوانساری به ش م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ و بامداد متقی به ش م xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به ش م xxxxxxxxx۱۶ و سید مهدی قاسمی زاویه سادات به ش م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. امضا اسناد مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با مدیرعامل می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921391
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۴۸۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش.ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxxxxx، شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان با ش.ملیxxxxxxxxx۵۸، شرکت هواپیمایی نفت ایران با ش.ملیxxxxxxxxx۸۲، شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۶، شرکت پالایش نفت جی با ش.ملیxxxxxxxxx۶۱، شرکت نفت سپاهان با ش.ملیxxxxxxxxx۲۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994494
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۴۸۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش.ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxxxxx، شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان با ش.ملیxxxxxxxxx۵۸، شرکت هواپیمایی نفت ایران با ش.ملیxxxxxxxxx۸۲، شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۶، شرکت پالایش نفت جی با ش.ملیxxxxxxxxx۶۱، شرکت نفت سپاهان با ش.ملیxxxxxxxxx۲۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591044
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین‌المللی توسعه فناوری فردا با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت۲۰۲۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ امیر جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و متین جدلی به کدلی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن گل زاریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786253
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین‌المللی توسعه فناوری فردا با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت۲۰۲۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ امیر جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و متین جدلی به کدلی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محسن گل‌زاریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 418647

آگهی اصلاحی شرکت مهندسی و ساختمانی نفت سهامی خاص به شماره xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۶/ت/۳۲ مورخ ۲۳/۹/۹۰ سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت که در آگهی مذکور اشتباهاً مبلغ xxx/xxx//xxx/xxx ریال تایپ گردیده که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399157
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۱۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۲/۳/۹۰ بانک سپه شعبه کامرانیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131360
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۲/۳/۹۰ بانک سپه شعبه کامرانیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392544

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937737
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594800
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۴۸۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکتهای خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای جدید هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ ابوالقاسم حبیبی‌خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای علیرضا علی‌احمدی به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و رکن‌الدین جوادی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و سید مهدی قاسمی‌زاویه‌سادات به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت اعضای هیات‌مدیره و سید ابوالحسن‌خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات‌مدیره و رکن‌الدین جوادی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993274
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۴۸۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکتهای خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان اعضای جدید هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ ابوالقاسم حبیبی‌خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای علیرضا علی‌احمدی به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و رکن‌الدین جوادی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و سید مهدی قاسمی‌زاویه‌سادات به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت اعضای هیات‌مدیره و سید ابوالحسن‌خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات‌مدیره و رکن‌الدین جوادی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797671
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین المللی توسعه فناوری فردا بامسئولیت ‌محدود به شماره ثبت ۲۰۲۲۰۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن گلزاریان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و متین جدلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای هر سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749991
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819723
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی سید ابوالحسن سیدخاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ملی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی رکن‌الدین جوادی‌ابهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت مهندسی و ساختمان صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی بامدادمتقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمدباقر سمیعی‌خوانساری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی اصغر اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ سید ابوالحسن سیدخاموشی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رکن‌الدین جوادی‌ابهری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280133
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۸ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات