سیمان خزر

شرکت سیمان خزر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101094745 ()
24
افراد
31
آگهی‌ها
64493
شماره ثبت
1394/9/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732134
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14720862
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635613
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بجای آقای سیروس شجاعی برجوئی به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدتتصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . سایر اعضاء هیئت مدیره در سمت خود برای مابقی مدت تصدی ابقاء گردیدند . کلیه اوراق بانکی ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد . تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل میباشد : ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری ( بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می‌باشد ) . ۲ عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت ، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان . تبصره : عزل و نصب معاونین و مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد . ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره . ۴ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی . ۵ تهیه و تنظیم مقررات ، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور . ۶ پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات . ۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده . ۸ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری ، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده . ۹ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره ، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور ، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، قبول یا رد سوگند ، صدور برگ اجرایی ، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی . ۱۰ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز ، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره . ۱۱ فروش محصولات شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره . ۱۲ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آنها . ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره . ۱۴ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره . ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت . ۱۶ پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش ( عاملیت ) به آنان وموافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان ( عاملین ) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی ( عاملیت ) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش . ۱۷ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات ( بجز فروش اموال غیرمنقول ) و در مورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره . ۱۸ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع ، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . ۱۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . ۲۰ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۲۱ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید ، فروش وپرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره ، تعداد شیفت ، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده . ۲۲ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت . ۲۳ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی . ۲۴ تهیه دستورجلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره . ۲۵ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره . ۲۶ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره . ۲۷ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد . ( استقراض بوسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود ) . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517391
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا درویش کلیسا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر قرائت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدهوشنگ خلفوندی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بانکی ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد . هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری ( بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می‌باشد . ۲ عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت ، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان . تبصره : عزل و نصب معاونین و مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد . ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره . ۴ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی . ۵ تهیه و تنظیم مقررات ، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور . ۶ پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات . ۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده . ۸ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری ، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده . ۹ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره ، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور ، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، قبول یا رد سوگند ، صدور برگ اجرایی ، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی . ۱۰ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز ، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره . ۱۱ فروش محصولات شرکت براساس مصوبات هیئت مدیره . ۱۲ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آنها . ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره . ۱۴ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره . ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت . ۱۶ پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش ( عاملیت ) به آنان وموافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان ( عاملین ) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی ( عاملیت ) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش . ۱۷ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات ( بجز فروش اموال غیرمنقول ) و در مورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره . ۱۸ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع ، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . ۱۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . ۲۰ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها . ۲۱ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید ، فروش وپرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره ، تعداد شیفت ، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده . ۲۲ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت . ۲۳ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی . ۲۴ تهیه دستورجلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره . ۲۵ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره . ۲۶ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره . ۲۷ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد . ( استقراض بوسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود ) . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122065
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید حیدری فرزند رمضان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی رستمی نامیله فرزند سهراب به شماره ملیxxxxxxxxx۹ از طرف شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدهوشنگ خلفوندی فرزند سیدخداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیروس شجاعی برجوئی فرزند صیدمراد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می پذیرد. ـ تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل می باشد: ۱ ـ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می باشد). ۲ ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب معاونین و مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می باشد. ۳ ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. ۴ ـ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۵ ـ تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور. ۶ ـ پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ۷ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. ۸ ـ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. ۹ ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. ۱۰ ـ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ۱۱ ـ فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. ۱۲ ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آنها. ۱۳ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۱۴ ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۱۵ ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. ۱۶ ـ پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان وموافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. ۱۷ ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. ۱۸ ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۹ ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ۲۰ ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۲۱ ـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید، فروش وپرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۲۲ ـ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۲۳ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۲۴ ـ تهیه دستورجلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۲۵ ـ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ۲۶ ـ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۷ ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض بوسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093814
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر عنوان هیئت مدیره برای دو سال انتخاب نمودند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره ثبت xxx۵۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453073
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197783
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجفی (xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ سعید حیدری (xxxxxxxxx۱) به عنوان رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ آقای مهدی رستمی نامیله (xxxxxxxxx۹) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ آقای نیما خواجه مهمدی (xxxxxxxxx۴) به عنوان عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی (xxxxxxxxx۶) به عنوان عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت بطور کلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات وی ذیلا «تعیین میگردد: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره می‌باشد). عزل ونصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی وبازنشستگی آنان. تبصره: عزل ونصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. تعیین وپرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب ا جرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون وبدهی‌های جاری و وصول مطالبات. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی واعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل واعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا» اختیارات مربوط به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. اجاره واستیجاره و و اگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت واعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده ودرصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. عقد هرنوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر وتبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و درمورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام ونشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها واسترداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با درنظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش وکاهش در هرمورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات وموارد مهم مبتلابه شرکت. تهیه وتنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه وسالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعدمقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی ازمعاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت پس ازتصویب هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ وبه هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916517
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: - شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ - شرکت سیمان فارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ - شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773949
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید باقری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای بیژن جواهری بشماره ملی xxxxxxxxx۴، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، بعنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضای کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. وسایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673738
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس وخوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به جای منصور قدمی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید و سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل می‌باشد مجید باقری فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره بیژن جواهری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره حسین ابراهیمی صدرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره سید هوشنگ خلفوندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره منصورنجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل و کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مد یر عامل تفویض گردید انجام کلیه تشریفات قانونی واداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیئت مدیره میباشد). - عزل ونصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت و مرخصی وبازنشستگی آنان. تبصره: عزل ونصب معاونین و مدیران با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره میباشد. - تعیین وپرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و پس از تصویب ا جرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. - پرداخت دیون وبدهی‌های جاری و وصول مطالبات. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و موسسات مالی واعتباری قانونی و پس از تصویب هیئت مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل واعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا " اختیارات مربوط به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرائی، تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. - خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. - فروش محصولات شرکت براساس آئین نامه فروش شرکت. - اجاره واستیجاره و و اگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. - پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت واعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تاسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده ودرصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین براساس آئین نامه فروش. - عقد هرنوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر وتبدیل یا فسخ و اقاله آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیر منقول) و درمورد فروش اموال غیر منقول پیشنهاد به هیئت مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیئت مدیره. - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام ونشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات وورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها واسترداد آنها. - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با درنظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت، علل افزایش وکاهش در هرمورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. - تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات وموارد مهم مبتلابه شرکت. - تهیه وتنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه وسالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعدمقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی ازمعاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت پس ازتصویب هیئت مدیره. - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ وبه هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476760
آگهی تغییرات شرکت سيمان خزر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهوشنگ خلفوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت خوزستان (xxxxxxxxx۱۷) به جای آقای عبد الرضا شیخان، آقای مجید باقری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس(xxxxxxxxx۵۵) به جای آقای منوچهر رییسی، برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره شرکت معرفی گردیدند. سپس انتخابات هیئت مدیره بشرح ذیل صورت پذیرفت: ـ آقای مجید باقری فرد ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای بیژن جواهری ش م xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدهوشنگ خلفوندی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای منصورقدمی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بانکی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224469
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۴۴۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176022
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۴۴۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بجای آقای محمد علی پارسایی برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل میباشد: ـ آقای عبدالرضا شیخان ش م xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای بیژن جواهری ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی ش مxxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای منوچهر رئیسی ش م xxxxxxxxx۹بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای منصورقدمی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بانکی قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل، باامضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور قدمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان ش م xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای منوچهر رئیسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس ش م xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بیژن جواهری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا شیخان با کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان ش م xxxxxxxxx۶۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی محمد پارسایی جهرمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ش م xxxxxxxxx۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510593
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی‌عام شماره ثبت ۶۴۴۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408905
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام شماره ثبت ۶۴۴۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای منوچهر رئیسی بهشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس باش مxxxxxxxxx۵۵ بجای آقای علی حسین قراچه برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند.
مهدی کریمی با کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره
منصور نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره
داریوش بنی احمدی با کدملیxxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
منوچهر رئیسی با کدملیxxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره
منصور قدمی با کدملیxxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق بانکی, قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل, با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271245
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی حسینی قراچه بشماره ملی۶ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ بجای آقای سیاوش عرب برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
مهدی کریمی، بعنوان رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش بنی احمدی، بعنوان عضو هیئت مدیره.
منصور قدمی، بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت می پذیرد.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158598
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات نواندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103088
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت سیمان فارس بجای روزعلی نیک آبادی به ک م xxxxxxxxx۱ برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدد مهدی کریمی به ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصور نجفی به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره داریوش بنی احمدی به ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره سیاوش عرب به ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند منصور قدمی به ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970571
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش بنی احمدی با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره روزعلی نیک آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی با کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور قدمی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شرح وظایف مدیرعامل طبق صورتجلسه فوق تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939222
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک مxxxxxxxxx۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک مxxxxxxxxx۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۵۵ و مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک مxxxxxxxxx۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۷ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210823
آگهی تغییرات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ منصور قدمی به ک م xxxxxxxxx۰ بجای حمید اقبالیان بنمایندگی شرکت سهام عام سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک آبادی به ک م xxxxxxxxx۱ بجای آرش حبیبی آزاد بنمایندگی از شرکت سیمان فارس سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۵ و مهدی کریمی به ک م xxxxxxxxx۰ بجای مهدی اکبری یگانه بنمایندگی شرکت سیمان خوزستان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و روزعلی نیک آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مقصودی به ک م xxxxxxxxx۱ و مهدی کریمی بسمت اعضای هیئت مدیره و منصور قدمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در ۲۷ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668679
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی مهدی اکبری یگانه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری یگانه به سمت رئیس هیئت مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942721
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی‌آزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی مهدی اکبری‌یگانه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری‌یگانه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604283
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۲/۹۱ مهدی اکبری یگانه به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی جدید شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به جای محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقِیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488616
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ مهدی اکبری یگانه به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی جدید شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به جای محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800903
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ حمید اقبالیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به جای عبدالمجید نیکنام‌جهرمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عبدالحمید صالحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس یه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به جای صمداله شکری‌گرمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آرش حبیبی‌آزاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به جای محمدرضا مدرس‌نیا به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11329735
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056932
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صمداله شکری گرمی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مدرس نیا به نمایندگی ازشرکت سیمان فارس به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور نجفی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833649
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۴۴۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای: سیمان فارس و خوزستان و سیمان فارس‌نو و سیمان فارس و سیمان سپاهان و توسعه سرمایه و صنعت غدیر. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات