پترو شیمی شازند

شرکت پترو شیمی شازند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101094555 ()
32
افراد
47
آگهی‌ها
64473
شماره ثبت
1366/1/18
تاریخ تأسیس

اشخاص پترو شیمی شازند

در این بخش تمامی اشخاصی که در پترو شیمی شازند دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
رضا رحمانی
رضا رحمانی
رییس هییت مدیره از 1390/12/22
جمال دامغانیان
جمال دامغانیان
رییس هییت مدیره از 1391/3/20
سید عباس حسینی
سید عباس حسینی
نایب رییس هییت مدیره از 1391/3/20
یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی
یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی
از 1391/4/13
سرپرست امور پیمانها سید عباس حسینی
سرپرست امور پیمانها سید عباس حسینی
از 1391/4/13
رئیس بهره برداری ناصر مرادی متین
رئیس بهره برداری ناصر مرادی متین
از 1391/4/13
رئیس تعمیرات صلاح الدین محمودزاده
رئیس تعمیرات صلاح الدین محمودزاده
از 1391/4/13
یا معاون بازرگانی یوسف شهرابی
یا معاون بازرگانی یوسف شهرابی
از 1391/4/13
رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امورمالی جوا
رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امورمالی جوا
از 1391/4/13
رئیس مجتمع پرویز حمیدی
رئیس مجتمع پرویز حمیدی
از 1391/4/13
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی
از 1391/7/30
غلام‌رضا دلشادی
غلام‌رضا دلشادی
از 1391/7/30
حسن شاهرخی
حسن شاهرخی
از 1391/9/21
ناصر محمود زاده احمدی نژاد
ناصر محمود زاده احمدی نژاد
عضو هییت مدیره از 1391/9/21
سیدمحمد حسن حسینی خامنه‌ای
سیدمحمد حسن حسینی خامنه‌ای
از 1392/5/28
محمد هاشم زاده
محمد هاشم زاده
از 1392/5/28
اصغر دانشیان
اصغر دانشیان
از 1392/5/28
سیدعبدالجلیل رضوی
سیدعبدالجلیل رضوی
از 1393/2/13
با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد
با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد
از 1393/2/13
محمد حسین مشایخی
محمد حسین مشایخی
از 1393/2/13
وحید باقری خیرآبادی
وحید باقری خیرآبادی
از 1393/5/20
وحید ذاکری سنطه
وحید ذاکری سنطه
از 1393/5/20
سید داود زارع اسکندری
سید داود زارع اسکندری
از 1390/3/22
میر حمید قریشی
میر حمید قریشی
رییس هییت مدیره از 1390/3/22
اسمعیل تبادار
اسمعیل تبادار
از 1390/3/22
احمد محمدی بوساری
احمد محمدی بوساری
از 1390/3/22
احمد ثابت مظفری
احمد ثابت مظفری
بازرس علی‌البدل از 1390/2/21
غلام‌رضا گرزین
غلام‌رضا گرزین
از 1395/6/29
قای نعمت اله حیدری
قای نعمت اله حیدری
از 1395/6/29
حسین صفری
حسین صفری
از 1395/9/22
شهاب الدین عزیزی خادم
شهاب الدین عزیزی خادم
از 1395/10/20
ابراهیم ولدخانی
ابراهیم ولدخانی
عضو هییت مدیره از 1396/3/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759198
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس مستقل برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107373
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۶، مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755904
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۳/۹۶ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخه ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۴ میلیارد ریال منقسم به xxx۴ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxxxxx۲/۹۶ مورخ ۲۱/۸/۹۶ بانک ملت شعبه بورس کالا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678826
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین مشایخی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای حسین صفری باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت وگازو پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای ابراهیم ولدخانی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضوهیات مدیره ومدیرعامل. آقای سیدمحمدحسن حسینی خامنه‌ای باکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب شدند اختیارات هیات مدیره در بندهای یک / دو / سه / چهار/ شش/ هفت/ هشت/ قسمتی از بند نه/ یازده / دوازده/ سیزده/ چهارده/ پانزده و شانزده ماده ۳۷ اساسنامه و اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل توسط هیات مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد به استثناء تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، د رهر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاعاز دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با تمامی مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با محصولات تولیدی و پشتیبانی تولید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها و عقود اسلامی، چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661701
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxx۰ xxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465366
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۷/۹۵ اعلام می‌دارد: کدملی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم ولدخانی xxxxxxxxx۵ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465373
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صفری با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای غلامرضا گرزین به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465378
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب الدین عزیزی خادم با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای نعمت اله حیدری به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093042
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بابت آورده نقدی سهامداران بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۵ مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ بانک ملت شعبه بورس کالا ریال پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065314
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدحسین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره. غلامرضا گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. سید محمدحسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره. نعمت الله حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره. ابراهیم ولد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. - اختیارات هیات مدیره کمافی السابق در بندهای یک / دو/ سه / چهار / شش / هفت / هشت/ قسمتی از بند نه / یازده / دوازد/ سیزده/ چهارده / پانزده و شانزده ماده ۳۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل توسط هلیات مدیره. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد به استثناء تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرسی. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با تمامی مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با محصولات تولیدی و پشتیبانی تولید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها و عقود اسلامی،، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و امضاء قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857194
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794947
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا گرزین بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای وحید باقری خیر ابادی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12441933
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت قراردادها و عقود اسلامی چک سفته و برات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و امضاء قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد سایر نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400883
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین مشایخی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای وحید باقری خیرآبادی نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای سید محمدحسن حسینی خامنه ای نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای نعمت الله حیدری نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. جناب آقای خداداد غریب پور جهان آباد نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. ـ اختیارات هیات مدیره کما فی السابق در بندهای یک/دو/سه/ چهار/شش/هفت/ هشت/ قسمتی از بند نه/یازده/دوازده/سیزده/چهارده/پانزده و شانزده ماده ۳۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ رهن گذاردن اموال شرکا اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراٌ. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجه قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با تمامی مواد اولیه و سایر موارد مرتبط با محصولات تولیدی و پشتیبانی تولید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها و عقود اسلامی به استثناء چک، سفته، بروات، با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و امضاء قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداٌ، همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309547
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۴۴۷۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104368
آگهی افزایش سرمایه شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ و مجوز به شمارهxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام که مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایش بموجب گواهی به شمارهxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ بانک ملت شعبه بورس کالا پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671564
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیر آبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای علی عبدالهی علی آبادی با کدملی xxxxxxxxxبه سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای وحید ذاکری سنطهء با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای آقای سید عبدالجلیل رضوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642087
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۱/۳/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522861
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای مدت یکسال جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490325
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی ‌عام شماره ثبت ۶۴۴۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد حسین مشایخی کدملی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای اصغر دانشیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و عبد الجلیل رضوی کدملی xxxxxxxxx۴ به جایگزین محمد هاشم زاده به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و خداداد غریب پور جهان آباد کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد حسین مشایخی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی عبدالهی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
سید محمد حسن حسینی خامنه ای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره و سید عبدالجلیل رضوی ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری ش.م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و خداداد غریب پور جهان آباد ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت مدیرعامل بر بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228663
آگهی اصلاحی شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxx۸۸ مورخ ۳۱/۶/۹۲ حق امضاء به صورت ذیل اصلاح میگردد: حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به استثناء چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو از اعضای هیئت مدیره ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای معاون مالی میباشد.
پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177853
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمدحسن حسینی خامنه با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی عبداللهی علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد هاشم زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری نائب رئیس هیئت مدیره.
ـ آقای رضا رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه گذاری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به استثناء چک سفته بروات با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضا دو عضو از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر معاون مالی و مهر شرکت معتبر می باشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و بروات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح زیر معتبر است:
با امضا مدیرعامل بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با معاون مالی شرکت.
جابجایی و نقل و انتقال وجه بین حسابهای بانکی شرکت با امضا معاون مالی و مدیر تامین منابع و خزانه داری و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100911
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۴۴۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵، صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099981
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ تحت شماره xxx۶ با کد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در همین تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد:

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ احداث، راه اندازی، بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صادرات انواع مختلف محصولات نفتی، پتروشیمیایی و غیره

۲ـ دریافت، معاوضه (سواپ) و خرید خوراک شامل مواد نفتی، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات میانی پتروشیمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی

۳ـ انجام عملیات فراورش اتیلن، پروپیلن، اتیلیدن نور بورنن، گاز طبیعی و سایر هیدروکربنها و تولید فراورده های پولیمری و پتروشیمیایی نظیر دواتیل هگزانول، اتیلن پروپیلن داین مونومر و سایر محصولات مشابه

۴ـ انجام هرگونه عملیات به منظور تولید و عرضه مواد مندرج اساسنامه

۵ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

۶ـ خرید و فروش کالاهای خارجی، صادرات، واردات، و انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت

۷ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت

۸ـ خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها

۹ـ انجام هرگونه عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت

۱۰ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور

۱۱ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندس مشاوره، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی

۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت

۱۳ـ جذب تربیت، و آموزش نیروی انسانی موردنیاز

۱۴ـ مطالعه، تهیه، و تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده ها با توجه به معیارهای روز بازار

۱۵ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیات مدیره ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامعلوم

۳ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: کوهدشت خیابان امام خمینی (ره)، خیابان زینب، پلاک ۲۰، کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت سرمایه نقدی شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (دویست میلیارد ٍریال) منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ آن نقدا پرداخت و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

میزان سهام شرکا در شرکت: ۱ـ شرکت پتروشیمی شازند دارای xxxxxxxxx سهم ۲ـ شرکت پتروشیمی اردبیل دارای xxx سهم ۳ـ شرکت پلی پروپیلن جم دارای xxx سهم ۴ـ شرکت پتروشمیران دارای xxx سهم ۵ـ شرکت نفت نیک قشم دارای xxx سهم.

۵ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال: ۱ـ شرکت پتروشیمی شازند، سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای رضا رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ۲ـ شرکت پتروشیمی اردبیل سهامی خاص با شماره ثبت xxx۸ اردبیل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای الهیار ملکشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ ۳ـ شرکت پلی پروپیلن جم سهامی خاص با شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای شهریار حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۵ ۴ـ شرکت نفت نیک قشم سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹ قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای سید عباس یعقوبی با کد ملی xxxxxxxxx۰ ۵ـ شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محسن پورمحمد و کد ملی xxxxxxxxx۳

۶ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقای الهیار ملکشاهی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی اردبیل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا رحمانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار حسنی به نمایندگی از شرکت پروپیلن جم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سید عباس یعقوبی به نمایندگی از شرکت نفت نیک قشم و محسن پورمحمد به نمایندگی از شرکت پتروشمیران بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ بازرس اصلی و علی البدل: با رعایت قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۸ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک کوهدشت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959624
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۱ حسن شاهرخی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به جای ناصر محمودزاده احمدی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022266
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۱ حسن شاهرخی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به جای ناصر محمودزاده احمدی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919190
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل توسط هیئت مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (باستثنا چک، سفته، برات) با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی و مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و برات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر است. با امضا مدیرعامل یا امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با امضا معاون مالی شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645531
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل توسط هیئت‌مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (باستثنا چک، سفته، برات) با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با امضا معاون مالی و مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته و برات داخل کشور و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه شرکت در داخل و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر است. با امضا مدیرعامل یا امضا یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با امضا معاون مالی شرکت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916858
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به ک م xxxxxxxxx۱ بجای جمال دامغانیان به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی علی اکبر شعبانی فردجهرمی به ک م xxxxxxxxx۲ بجای سیدعباس حسینی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748710
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ش‌م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی غلامرضا دلشادی‌بزدی به ک‌م xxxxxxxxx۱ بجای جمال دامغانیان به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی به ش‌م xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی علی‌اکبر شعبانی‌فردجهرمی به ک‌م xxxxxxxxx۲ بجای سیدعباس حسینی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692068
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عامبه شماره ثبت ۶۴۴۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۷ /ت/۳۲ مورخ ۲۵/۴/۹۱ در سطر ۹ آگهی عبارت امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت به استثنای چک سفته و بروات از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749014
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۷/ت/۳۲ مورخ ۲۵/۴/۹۱ در سطر ۹ آگهی عبارت امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت به استثنای چک سفته و بروات از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688624
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شازندسهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ امضای کلیه اسناد تعهدآور شرکت به استثنای چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع پرویز حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ یا معاون بازرگانی یوسف شهرابی به کدملیxxxxxxxxx۲ یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی به کدملیxxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx ریال (به استثنای چک سفته برات) با دو امضای به صورت یک امضا از گروه الف (معاون مدیرعامل) معاون بازرگانی یوسف شهرابی رئیس یا معاون مجتمع پرویز حمیدی و یک امضا از گروه ب (سرپرست امور پیمانها سید عباس حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان به کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس تعمیرات صلاح الدین محمودزاده به کدملیxxxxxxxxx۸ رئیس بهره برداری ناصر مرادی متین به کدملیxxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مختومه شرکت در تهران و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر میباشد الف: با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیات مدیره ب: در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ج: با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره با امضای رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امورمالی جواد عبدالرحیمی به کدملیxxxxxxxxx۵ یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان صرفا برای پرداخت به مراجع و سازمان طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان د: تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امور مالی جواد عبدالرحیمی یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه خوان کلیه چکها سفته ها بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای رئیس هیئت مدیره مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659935
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت۶۴۴۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ امضای کلیه اسناد تعهدآور شرکت به استثنای چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع پرویز حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ یا معاون بازرگانی یوسف شهرابی به کدملیxxxxxxxxx۲ یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی به کدملیxxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx ریال (به استثنای چک سفته برات) با دو امضای به صورت یک امضا از گروه الف (معاون مدیرعامل) معاون بازرگانی یوسف شهرابی رئیس یا معاون مجتمع پرویز حمیدی و یک امضا از گروه ب (سرپرست امور پیمانها سید عباس حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه‌خوان به کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس تعمیرات صلاح‌الدین محمودزاده به کدملیxxxxxxxxx۸ رئیس بهره‌برداری ناصر مرادی‌متین به کدملیxxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته‌ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مختومه شرکت در تهران و خارج از کشور ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل معتبر میباشد الف: با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره ب: در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره ج: با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره با امضای رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امورمالی جواد عبدالرحیمی به کدملیxxxxxxxxx۵ یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه‌خوان صرفا برای پرداخت به مراجع و سازمان طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان د: تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره یا رئیس امور مالی منوچهر گودرزی یا معاون امور مالی جواد عبدالرحیمی یا رئیس حسابداری مجتمع محسن نوحه‌خوان کلیه چکها سفته‌ها بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بشرح ذیل تا سقف مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای رئیس هیئت‌مدیره مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 684130
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۷/ت۳۲ مورخ ۱۶/۵/۹۱ در حق امضا عبارت کلیه حسابهای مفتوحه شرکت در تهران صحیح می باشد که به جای کلمه مفتوحه کلمه مختومه درج شده بود و مبنی بر اشتباه است و بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11874497
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۷/ت۳۲ مورخ ۱۶/۵/۹۱ در حق امضا عبارت کلیه حسابهای مفتوحه شرکت در تهران صحیح می‌باشد که به جای کلمه مفتوحه کلمه مختومه درج شده بود و مبنی بر اشتباه است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658699
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ جمال دامغانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید عباس حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره و اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ و ۱۷ در مجتمع و ۱۸ باستثنا مصالحه سازش و حق صلح که به تفکیک باید به تصویب هیئت مدیره برسد ماده ۴۸ اساسنامه اعطا و یا حذف هرگونه نمایندگی و عاملیت برای ارائه خدمات مربوط به امور بازرگانی شرکت خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با مواد اولیه و محصولات و نیز سایر موارد مرتبط امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی اعضای هیئت مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع یا معاون بازرگانی یا رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال باستثنای چک سفته برات با دو امضا بصورت یک امضا از گروه الف و یک امضا از گروه ب به شرح صورتجلسه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه در تهران و خارج از کشور بدون محدودیت و ممهور به مهر شرکت الف با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکنفر از اعضای هیئت مدیره و ب در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و کلیه چکها و سفته ها و بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع فیمابین حسابهای شرکت و پرداخت های به مراجع و سازمان های طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای رئیس مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره یا رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658752
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام بشماره ثبت‌ ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034720
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ جمال دامغانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید عباس حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌‌مدیره تعیین گردیدند. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ و ۱۷ در مجتمع و ۱۸ باستثنا مصالحه سازش و حق صلح که به تفکیک باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد ماده ۴۸ اساسنامه اعطا و یا حذف هرگونه نمایندگی و عاملیت برای ارائه خدمات مربوط به امور بازرگانی شرکت خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی شرکت در ارتباط با مواد اولیه و محصولات و نیز سایر موارد مرتبط امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی اعضای هیئت‌مدیره همراه با امضای رئیس مجتمع یا معاون بازرگانی یا رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای کلیه اسناد تعهدآور مجتمع تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال باستثنای چک سفته برات با دو امضا بصورت یک امضا از گروه الف و یک امضا از گروه ب به شرح صورتجلسه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه چکهای ارزی و ریالی سفته‌ها و بروات دفتر تهران و حسابهای ارزی خارج از کشور شامل کلیه حسابهای بانکی مفتوحه در تهران و خارج از کشور بدون محدودیت و ممهور به مهر شرکت الف با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره و ب در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات مجتمع شامل کلیه حسابهای بانکی مستقر در مجتمع شهرک مهاجران و شهر اراک ممهور به مهر شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای ثابت مدیرعامل و یا یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع فیمابین حسابهای شرکت و پرداخت‌های به مراجع و سازمان‌های طرف قرارداد دولتی تامین خوراک و حقوق کارکنان تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضای رئیس مجتمع یا معاون مجتمع همراه با امضای رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس امور مالی یا معاون امور مالی یا رئیس حسابداری مجتمع

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605267
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام بشماره ثبت‌ ۶۴۴۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584908
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674407
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314242
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۰ و ۲۲/۵/۹۰ ناصر محمودزاده‌احمدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای سید داود زارع‌اسکندری بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید عباس حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای اسمعیل تبادار بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824084
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سید محمد حسن‌ حسینی‌خامنه به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و جمال دامغانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری شرکت توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و سید داود زارع‌اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت اعضای هیئت‎مدیره و میر حمید قریشی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و اسمعیل تبادار به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد محمدی‌بوساری به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545572
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱/ ت ۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۰ نام بازرس علی البدل احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967687
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و امیر ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و صندوق بازنشستگی کشوری.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874943
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اراک سهامی عام ثبت شده به شماره۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نام شرکت از پتروشیمی اراک به پتروشیمی شازند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات