گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101091231
12
افراد
27
آگهی‌ها
64134
شماره ثبت
1365/12/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773637
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230152
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت فرآوری وتو سعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت شاهد انرژی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230165
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای باقر میلانی شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا عشقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، آقای مهدی وجگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقآ ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870363
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و وظائف مدیر عامل شرکت را به شرح زیر تعیین نمود: اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش به هیئت مدیره هدایت امور شرکت در راستای اهداف آن و رعایت خط مشی و بودجه تعیین شده توسط مجامع عمومی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره انجام امور مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکت و استیفاء مطالبات شرکت پرداخت هزینه‌های شرکت حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌ها انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها، موسسات و شرکت هابرای مصارف شرکت انجام تشریفات مربوط به بازکردن حساب‌های جاری و یا حساب‌های سپرده در بانک‌ها تنظیم و نگهداری دفاتر و حسابهای شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ضمائم مربوطه و تسلیم آن به هیئت مدیره شرکت حداقل پنجاه روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجام کلیه امور اداری شرکت و تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره پیشنهاد موارد ذیل به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی شامل: انتصاب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت تعیین مشاغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه انضباطی و سایر شرایط استخدامی بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی اعزام کارکنان به مأموریت خارج از کشور طبق آیین نامه مربوطه و معافیت و خروج آنها از خدمت ورود به هرگونه دعاوی به عنوان خواهان یا خوانده در کلیه مراجع قضائی نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی منجمله نمایندگی نزد کلیه وزارتخانه‌ها ادارات و موسسات دولتی و مراجع قضائی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی یا خصوصی با حق توکیل غیر پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802359
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم به نمایندگی مؤسسه اندوخته شاهد به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای باقر میلانی شیروان به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم پرستو به نمایندگی شرکت شاهد به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی وجگانی به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین اسمعیلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا عشقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534249
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993319
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین وانتخاب شدند: موسسه انوخته شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. شرکت ذخیره شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲. شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷. شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. شرکت شاهد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993327
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن قوسیان مقدم کدم xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان ریئس هیئت مدیره. آقای باقر میلانی شیروان کدم xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان نایب ریئس هیئت مدیره. آقای رحیم پرستو کدم xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. آقای مهدی وجگانی کدم xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فرآوری وتوسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین اسمعیلی کدم xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ودر غیاب مدیرعامل با امضاء ریئس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۰ , که در اداره ثبت شرکتها نیز به ثبت رسیده_است مورد تصویب اعضای جدید قرارگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358041
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۵/۵/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی بانام از طریق تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327538
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۶۴۱۳۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روز نامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732599
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به ترتیب ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ذخیره شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ـ شرکت بین المللی سعدی کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت شاهد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732594
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد حسن قوسیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان رئیس هیئت مدیره. و آقای باقر میلانی شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بین المللی سعدی کیش به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای رحیم پرستو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شاهد به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای مهدی وجگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فرآوری وتوسعه ابنیه شاهد به عنوان عضوهیئت مدیره.و آقای حسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ذخیره شاهد به عنوان عضو هیئت مدیره. _ ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل وبامهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086890
آگهی اصلاحی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت۶۴۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
پیرو آگهی xxx۹۸/ت۳۶ مورخ ۶/۶/۹۱ عنوان شرکت به عنوان سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085422
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801551
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ اعلام میدارد تاریخ تشکیل صورتجلسه مجمع ۲۷/۴/۹۱ صحیح میباشد شماره ملی محمد حسن قوسیا مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ و رحیم پرستو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شناسه ملی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 816153
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ اعلام میدارد تاریخ تشکیل صورتجلسه مجمع ۲۷/۴/۹۱ صحیح میباشد شماره ملی محمد حسن قوسیا مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ و رحیم پرستو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شناسه ملی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171483
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ ت ۳۲ مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ اعلام میدارد تاریخ تشکیل صورتجلسه مجمع ۲۷/۴/۹۱ صحیح میباشد شماره ملی محمد حسن قوسیا مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ و رحیم پرستو به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شناسه ملی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ صحیح میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711823
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزیسهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۳۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش.ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سعدی به ش.م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت ذخیره شاهد به ش.م xxxxxxxxx۷۲ و شرکت فرآورده های توسعه ابنیه شاهد به ش.م xxxxxxxxx۸۷ و شرکت بین المللی سعدی کیش به ش.م xxxxxxxxx۹۹ و شرکت شاهد به ش.م xxxxxxxxx۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ محمدحسین قدسیان به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و باقر میلانی شیروانی به ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی سعدی کیش به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم پرستو به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت فرآورده ها و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی خلج به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588931
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش.ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به ش.م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت ذخیره شاهد به ش.م xxxxxxxxx۷۲ و شرکت فرآورده‌های توسعه ابنیه شاهد به ش.م xxxxxxxxx۸۷ و شرکت بین‌المللی سعدی کیش به ش.م xxxxxxxxx۹۹ و شرکت شاهد به ش.م xxxxxxxxx۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ محمدحسین قدسیان به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و باقر میلانی‌شیروانی به ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی سعدی کیش به سمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و رحیم پرستو به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت فرآورده‌ها و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهدی خلج به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705561
آگهی اصلاحی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۶/۶/۹۱ نام احدی از اعضاء هیئت مدیره شرکت فرآوری توسعه ابنیه شاهد بنمایندگی اکبر دل پیشه به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و نام نمایندگان شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ محمد حسن قوسیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx و شرکت بین المللی سعدی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ باقر میلانی شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ و نام نماینده شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ رحیم پرستو به کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342871
آگهی اصلاحی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۶/۶/۹۱ نام احدی از اعضاء هیئت مدیره شرکت فرآوری توسعه ابنیه شاهد بنمایندگی اکبر دل‌پیشه به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و نام نمایندگان‌شرکت‌سرمایه‌گذاری سعدی به‌شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ محمد حسن قوسیان مقدم به کدملی xxxxxxxxx و شرکت بین‌المللی سعدی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ باقر میلانی شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ و نام نماینده شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ رحیم پرستو به کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491885
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025998
آگهی تصمیمات در شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ اکبر دل پیشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری و ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551054
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ و ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی علی قنبری به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای عبدالرحیم همایون‌پور بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرحیم همایون‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای اکبر دل‌پیشه به نمایندگی شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید موسی خادمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای خسرو شریف به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رحیم پرستو به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید صدراله پرهیزگار به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438798
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833373
آگهی افزایش سرمایه شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۸۸ و هیات‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxxـ ۸/xxx۵ مورخ ۷/۵/۸۹ بانک ملت شعبه وزارت کار پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11319214
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۴۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۱۲۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید. عبدالرحیم همایون‌پور بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو شریف بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره رحیم پرستو بنمایندگی از شرکت شاهد به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و سید صدراله پرهیزگار بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر و اکبر دل‌پیشه بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارت قبلی مدیرعامل بقوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات