مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر

شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101089200
12
افراد
35
آگهی‌ها
63930
شماره ثبت
1365/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14733323
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14702780
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهاد خالقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ جایگزین علیرضا انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی ( سهامی عام ) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت به اتفاق آراء انتخاب گردیدند و بقیه اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642043
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای محمود منطقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی ( سهامی عام ) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت به اتفاق آراء انتخاب گردیدند و بقیه اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183354
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها ؛بروات ؛سفته ها؛قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166381
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سعید نقی گنجی بعنوان ( رئیس هیئت مدیره) و محمود منطقی نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان (عضوء اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل) و هادی ابراهیمی بعنوان ( نائب رئیس هیئت مدیره )هوشنگ زینالی نماینده شرکت شیمیایی رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان ( عضوء اصلی هیئت مدیره ) و رامین میزانی بعنوان ( عضو اصلی هیئت مدیره ). امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته ها، قراردادها و بطور کلی اسناد تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی، از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی دارای اعتباراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157758
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۰۵/۹۶روزنامه کثیر الانتشار شرکت اطلاعات و جهان اقتصاد صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157769
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رامین میزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و هادی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شیمیائی رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ و سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551779
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981593
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسن وهاب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای رامین میزانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981608
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن وهاب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رامین میزانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ زینالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا «با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا» با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944717
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860065
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موءسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا "، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845397
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل آقای کامبیز شارق نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موءسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا "، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652775
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامبیز شارق نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632294
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهدی سعید نقی گنجی به کدملی:xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وعلیرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان عضو و مدیرعامل و حسن وهاب زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و هوشنگ زینالی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و به طور کلی اسناد تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632304
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ مهدی سعید نقی گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ حسن وهاب زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300548
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی:xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه وحساب سو وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575194
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهندس علیرضا انصاری به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کیمیا رزین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سعید نقی گنجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و حسن وهاب زاده بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت کیان شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها؛ بروات، سفته ها, قراردادها و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550818
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمندبشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. مهدی سعید نقی گنجی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وآقای حسن وهاب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کیمیا رزین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت شیمیائی رازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت کیان شیمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425700
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۳۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۲/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201882
آگهی تغییرات شرکت آرتا ویل تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن عدل خواه با ش مxxxxxxxxx۹ به جای آقای علی شکوری گرکانی با ش مxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بیمه رازی با ش مxxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152465
آگهی تغییرات شرکت آرتا ویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت آرتا ویل تایر انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071097
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت۶۳۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محل شرکت به نشانی تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953672
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۳۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ علی شکوری گرکانی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به جای کامبیز شارق نژاد به نمایندگی از شرکت بیمه رازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014755
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۳۹۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ علی شکوری‌گرکانی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به جای کامبیز شارق‌نژاد به نمایندگی از شرکت بیمه رازی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701060
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع آرتاویل تایر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حسن وهاب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کیمیا رزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی بهمن اطمینان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی شهلا یاراحمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهدی سعیدنقی گنجی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن هاب زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا انصاری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11579122
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع آرتاویل تایر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سعید‌نقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حسن وهاب‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کیمیا رزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی بهمن اطمینان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی شهلا یاراحمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهدی سعیدنقی‌گنجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن هاب‌زاده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا انصاری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658425
آگهی تغییر محل شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ محل شرکت به تهران خ خرمشهر روبروی خ شهید صابونچی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183157
آگهی تغییر محل شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ محل شرکت به تهران خ خرمشهر روبروی خ شهید صابونچی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651839
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ علیرضا انصاری به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای اسکندر ستوده به نمایندگی از شرکت کیمیا زرین به ش.م xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707430
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ علیرضا انصاری به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای اسکندر ستوده به نمایندگی از شرکت کیمیا زرین به ش.م xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680324
آگهی اصلاحی درشرکت مجتمع صنعتی لاستیک آرتاویل تایر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
پیرو آگهی شماره xxx۲۹/ت۳۲ مورخ ۵/۵/xxx۰ اعلام میدارد: نوع شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177232
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک آرتاویل تایر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786496
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام ثبت شده به شماره ثبت ۶۳۹۳۰و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ گردید:

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک، سفته، بروات ریالی و ارزی قراردادها و عقوداسلامی و اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11795042
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام ثبت شده به شماره۶۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۵/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم مسعود‌تقی‌گنجی ـ مهدی سعید نقی‌گنجی ـ محمدرضا تقی‌گنجی ـ شرکت کیمیا زرین بنمایندگی اسکندر ستوده ـ شرکت شیمیایی رازی بنماندگی کامبیز شارق‌نژاد اعضای اصلی و شرکت بیمه رازی بنمایندگی رامیز فخیم مهاجر و شرکت کیان شیمی بنمایندگی بهمن اطمینان ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۹ مهدی سعید نقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود تقی‌گنجی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسکندر ستوده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلیه اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات‌مدیره یکی از اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات