صنایع ماشینهای اداری ایران

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101086742 ()
21
افراد
49
آگهی‌ها
63683
شماره ثبت
1365/11/16
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/11/18 انقضا 1398/12/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14751946
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید . امیرمسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و بابک ثقفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و رضا سلطانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704502
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرمسعود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فرخ نسیری امیری نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای رضا سلطانزاده به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای ابوالحسن شهراسبی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14704508
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مشخص گردید : ۱ ) اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره ۲ ) تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء آیین نامه‌های معاملات ، آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، آیین نامه ماموریت کارکنان ، آیین نامه صندوق رفاهی . ۳ ) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان به استثناء افزایش یا کاهش گروهی ۴ ) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات . ۵ ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۶ ) تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۷ ) اجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر رای صادره یا اجرای آن ۸ ) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع فوق العاده خواهد_بود . ۹ ) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داد رسی ( وفق بند ۱۶ ماده ۵۲ اساسنامه ) ۱۰ ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ۱۱ ) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161821
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید - موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۲۳ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844344
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره، تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء آیین نامه‌های معاملات، آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ادامه تحصیل، آیین نامه ماموریت کارکنان، آیین نامه صندوق رفاهی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان به استثناء افزایش یا کاهش گروهی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر رای صادره یا اجرای آن. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعک از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی (وفق بند ۱۶ ماده ۵۲ اساسنامه). نظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703513
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر مسعود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای رضا سلطانزاده به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ قای ابوالحسن شهراسبی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674313
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر مسعود امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرخ نسیری امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای بابک ثقفی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای ابوالحسن شهراسبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568113
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280936
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱. xxx. xxx. xxx هم ۱. xxx ریال با نام از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119678
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۴/۸/xxx۵ آقای امیرمسعودامیری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100196
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر علی امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۱ اقای بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای مظفر نسیری امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061738
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۳/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028904
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر مسعود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امیر علی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرخ نسیری امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مظفر نسیری امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بابک ثقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796734
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب ود وزیان سال xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784438
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان مشهد به آدرس مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه ۳۳، ساختمان خلیج فارس، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ ایجاد گردید و مهدی رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754468
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر شعبه شرکت در شهرستان کرج به آدرس: کرج، خیابان مطهری نرسیده به آزادگان پلاک xxx از آقای حسین کوه زاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به آقای میرمجید احمدی ترکی به کدملی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681685
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر شعبه شرکت در شهرستان کرج خیابان مطهری نرسیده به آزادگان پلاک xxx ((آقای حسین کوه زاد به کدملی xxxxxxxxx۱)) تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722974
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان رشت به آدرس: رشت، بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)، بن بست ۲۸، پلاک xxx و xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ تعیین و آقای امیرعباس پدرام فر فرزند سید اسمعیل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722992
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان شیراز به آدرس: شیراز، چهارراه گمرگ، خیابان مشیر غربی، نرسیده به بانک ملی، پلاک xxx، ساختمان شاهین، کدپستی xxxxxxxxx۷ تعیین و آقای علی اکبر هاشمی فرزند نوروزعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ متولد تهران به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705678
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید تبریزی مهر به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر شعبه شرکت در شهرستان تبریز تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667998
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان اهواز به آدرس: اهواز، خیابان ۱۰ پادادشهر، مجتمع هیراد، طبقه ۵، واحد ۵۴، کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس و آقای محمدرضا اسکندری فرزند ستار به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530823
آگهی تغییرات شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مشخص گردید: اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به استثناء آیین نامه های معاملات، آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ادامه تحصیل، آیین نامه ماموریت کارکنان، آیین نامه صندوق رفاهی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان به استثناء افزایش یا کاهش گروهی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر رای صادره یا اجرای آن. تحصیل اعتباراز بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی (وفق بند۱۶ماده۵۲ اساسنامه) . تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478347
آگهی تغییرات شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان کرمانشاه به آدرس خیابان ارشاد غربی، نرسیده به انتهای بلوار شهید فهمیده، پلاکxxx، کدپستی xxxxxxxxx۸ منحل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437889
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرمسعودامیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۳ فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ محمود امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملیxxxxxxxxx۱ بابک ثقفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ سیاره ثابتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293620
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و بابک ثقفی به کدملیxxxxxxxxx۳ و امیرمسعود امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به کدملی xxxxxxxxx۱و سیاره ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293924
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱و فرخ نسیری امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل به کد ملیxxxxxxxxx۳و بابک ثقفی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ و سیاره ثابتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253147
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۶۳۶۸۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۲/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان کرمانشاه به آدرس:"خیابان ارشاد غربی، نرسیده به انتهای بلوار شهید فهمیده، پلاکxxx کد پستی xxxxxxxxx۳ تاسیس گردید و آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر شعبه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253156
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۶۳۶۸۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان تبریز به آدرس "خیابان فارابی ، چایکنار ، مابین پل سنگی و زیرگذرآبرسان ،جنب قنادی بوغدا ، پلاک۹۵، کدپستیxxxxxxxxx۸ "تاسیس گردید و آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی فرزند نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099977
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری‌ایران سهامی عام به شماره‌ ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای آرمان محبی پوربه کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیر شعبه شهرستان اصفهان تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099993
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری‌ایران سهامی عام به شماره‌ ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حاجی محمدی کشمرزی فرزند نادعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای آرمان محبی پور فرزند محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx به عنوان مدیر شعبه شرکت در شهرستان کرج تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071727
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱-آقای ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای امیرمسعودامیری به سمت مدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۳ - آقای فرخ نسیری امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم سیاره ثابتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055859
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل: "تولید و فروش و توزیع تلویزیون تعاملی(IPTV) (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)" به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و امیر مسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سیاره ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جان نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535379
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در «شهرستان اصفهان به آدرس: اصفهان ـ خیابان کاوه ـ جنب ایستگاه مترو شمس آباد کدپستی xxxxxxxxx۳» تعیین و آقای آرمان محبی پور فرزند محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525041
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه شرکت در شهرستان کرج به آدرس خیابان مطهری نرسیده به آزادگاه پلاک xxx تاسیس و آقای آرمان محبی پور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492828
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع فعالیت شرکت عبارت "ارائه سرویس خدمات پس از فروش و تعمیرات" الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423187
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای امیر مسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای فرخ نسیری امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ خانم سیاره ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422171
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام شماره ثبت ۶۳۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف:
آقای محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱
آقای ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷
آقای امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۳
آقای فرخ نسیری امیری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱
خانم سیاره ثابتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287596
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود امیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای ابوالحسن شهراسبی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمسعود امیری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از آقایان هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هر یک از آقایان فوق الذکر به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287597
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
آقای محمود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای فرخ نسیری امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای امیرمسعود امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای شهرام ستار به شماره ملی xxxxxxxxx۵
ـ آقای ابوالحسن شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999226
آگهی تغییر محل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۱۱/۹۱ محل شرکت به تهران ـ م ونک ـ خ خدامی ـ تقاطع خ آفتاب ـ پ۳ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید . ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934090
آگهی تغییر محل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت۶۳۶۸۳ شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۹/۹۱ محل شرکت به تهران میدان ونک خیابان خدامی خ آفتاب پxxx ک پxxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11214404
آگهی تغییر محل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به شماره ثبت۶۳۶۸۳شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۹/۹۱ محل شرکت به تهران میدان ونک خیابان خدامی خ آفتاب پxxx ک‌پxxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690393
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ و امیرمسعود امیری به ک م xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و شهرام ستار به ک م xxxxxxxxx۵ به مجوب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910404
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۳۶۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ و امیرمسعود امیری به ک م xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری‌امیری به ک م xxxxxxxxx۱ و شهرام ستار به ک م xxxxxxxxx۵ به مجوب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محمود امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره شرکت معتبر است و سایر اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770590
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ امیرمسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ فرخ نسیری‌امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شهرام ستار به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ محمود امیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن شهراسبی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیرمسعود امیری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634076
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۳۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و اکبر وقارکاشانی (حسابدار رسمی) به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود امیری ـ ابوالحسن شهراسبی ـ امیرمسعود امیری ـ فرخ نسیری‌امیری ـ شهرام ستار ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ محمود امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن شهراسبی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امیرمسعود امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670220
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۳۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از حداقل ۵ نفر خواهدبود و در نتیجه ماده ۴۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات