کشت وصنعت دام وطیورگلشیر

شرکت کشت وصنعت دام وطیورگلشیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101084001 ()
1
افراد
13
آگهی‌ها
63405
شماره ثبت
1365/11/2
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت وصنعت دام وطیورگلشیر

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت وصنعت دام وطیورگلشیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14214287
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت کشت وصنعت دام وطیورگلشیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله کشت وصنعت دام وطیورگلشیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت و به موجب نامه وارده شماره xxx مورخ ۳/۶/۹۷مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506322
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت دام وطیورگلشیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱
به موجب دستور قضایی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۷ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373000
آگهی رسمی شرکت منحله کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱
به استناد نامه قضایی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ آقای مسعود کاظمیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967462
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968096
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184345
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934179
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935066
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881252
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929342
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929847
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۰۵ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286839
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام ثبت شماره ۶۳۴۰۵ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۸۹/۳۲ مورخ ۱/۷/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصربالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11531737
آگهی رسمی شرکت منحله کشت و صنعت دام و طیور گلشیر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۴۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱
به استناد دستور قضایی شماره ۷۰/تا/xxx۱۳ مورخ ۲۴/۷/۹۰ مسعود کاظمیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر تعیین‌ گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات