سیمان خاش

شرکت سیمان خاش (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101054217
23
افراد
36
آگهی‌ها
60374
شماره ثبت
1365/3/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سیمان خاش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان خاش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819893
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود بختیاری به شماه ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. ۳ ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بجز عزل و نصب مدیرکارخانه و معاونین و مدیران بلافصل شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صورت میگیرد. ۴ ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون و استمهال دیون شرکت. ۵ ـ صدور هرگونه سندوچک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند۶. ۶ ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییرو تبدیل آن راجع به خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا می کند وفق آئین نامه معاملات شرکت، فروش اموال شرکت با تصویب هیأت مدیره و فروش محصولات و تولیدات شرکت وفق ضوابط جاری خواهد بود. ۷ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه قوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از داوری و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوت خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تأمین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها وچه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً . ۸ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۹ ـ تعیین میزان استهلاک با رعایت مقررات قانونی. ۱۰ ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. ۱۱ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و سالانه و بطور کلی گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و ارواق بهادار در موارد مقرر و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارائه آنها به حسابرس و بازرس قانونی. ۱۲ ـ رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت، قانون بازار سرمایه، آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه. ۱۳ ـ مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اشخاص دیگر از پرسنل منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674196
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت رئیس و عضو هیأت مدیره آقای ماشااله کامکار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان بسمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای اسحق جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس بسمت عضو هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632854
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119570
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450089
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۵ , xxx مورخ ۱۷/۲/۹۶ سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272570
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا وجدانی تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232995
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاپور کشائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیأت مدیره - خسرو جامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره - گل محمد بامری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره - فرزاد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیأت مدیره - سیاوش عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101029
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۵ , xxx مورخ ۸/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارت است از: الف) موضوعات اصلی تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید در کارخانجات سیمان شامل انواع سیمان، کلینکر و محصولات مرتبط با زنجیرۀ خدمات پس از تولید از جمله بتن، فرآورده‌های بتنی و پیش ساخته، ایجاد و تأسیس شرکت حمل و نقل همچنین کارخانجات تولید سیمان و سایر صنایع جنبی و کارخانجات وابسته به آن و تهیه، تأمین، فروش و ساخت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات دستگاهها و تهیه مصالح ساختمانی و تولید و هر گونه اقدامات و عملیات و معاملاتی که برای انجام برنامه‌های مربوط به موضوعات فوق ضرورت داشته_باشد. ب) موضوعات فرعی تملک، اجاره، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت و محصولات مرتبط از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سیلیس، سنگ آهن، مارل، کائولن و غیره. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی، تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات، خرید، فروش) بویژه ارایه خدمات فنی و مهندسی، فعالیتهای آزمایشگاهی در حوزۀ صنعت و صنایع وابسته. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وارد شدن در معاملات سهام و اوراق بهادار، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها و یا مؤسسات اعتباری، خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سایر موارد مشابه. مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس شرکت جدید، مشارکت در شرکتهای موجود و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و تعهد سهام شرکتهای موجود، به منظور حفظ و توسعه اهداف شرکت. بطورکلی شرکت می‌تواند در داخل و یا خارج از کشور به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839772
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره شناسۀ ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) به شمارۀ شناسۀ ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شمارۀ شناسۀ ملی xxxxxxxxx۹۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426366
آگهی تغییرات شرکت سيمان خاش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای گل محمد بامری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان xxxxxxxxx۱۵ بجای آقای حسین فاتح بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید آقای شاپور کشایی فرد xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227209
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385079
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو جامعی با کد ملی xxxxxxxxx۹ را به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بجز عزل و نصب مدیرکارخانه و معاونین و مدیران بلافصل شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت میگیرد. ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون و استمهال دیون شرکت. ـ صدور هرگونه سندوچک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند۶. ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییرو تبدیل آن راجع به خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ارتباط پیدا می کند وفق آئین نامه معاملات شرکت، فروش اموال شرکت با تصویب هیئت مدیره و فروش محصولات و تولیدات شرکت وفق ضوابط جاری خواهد بود. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه قوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از داوری و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوت خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تأمین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ـ تعیین میزان استهلاک با رعایت مقررات قانونی. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و سالانه و بطور کلی گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و ارواق بهادار در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارائه آنها به حسابرس و بازرس قانونی. ـ رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت، قانون بازار سرمایه، آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه. ـ مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اشخاص دیگر از پرسنل منفرداً یا متفقاً تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631467
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو جامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد میر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497487
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439316
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش سهامی عام شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
ـ شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱
ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه‎گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰
ـ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
ـ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190419
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
شاپور کشایی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:
مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره
حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره
حسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092251
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی‌عام به شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ و نامه وارده xxxxxx۵ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972474
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل حمید اقبالیان به ک م xxxxxxxxx۵ و حسین فاتح به ک م xxxxxxxxx۳ و فرهنگ ساکی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی خارج از اعضاء هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881017
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین فاتح به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.مxxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11349944
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و علی‌اکبر حشمتی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا لامعی‌رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ و روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین فاتح به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به ش.مxxxxxxxxx۱۵ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌‌اصغر گرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639560
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به ش مxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش مxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622754
آگهی تغییر محل شرکت سیمان خاش سهامی عام بشماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ محل شرکت به تهران خ سهروردی خ اندیشه ۲ پ ۶۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11427432
آگهی تغییر محل شرکت سیمان خاش سهامی عام بشماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ محل شرکت به تهران خ سهروردی خ اندیشه ۲ پ ۶۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588972
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲، شرکت سیمان آبیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588981
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و حمیدرضا لامعی رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و علی اصغرگرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چکها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح۱۳ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560814
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ علی‌اکبر حشمتی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ و روزعلی نیک‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ و حمیدرضا لامعی‌رامندی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان خوزستان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و علی‌اصغرگرشاسبی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح۱۳ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032546
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت سیمان خوزستان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲، شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672879
آگهی تغییرات در شرکت سیمان خاش سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ علی‌اصغر گرشاسبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از هیئت‌مدیره به جای حمید اقبالیان بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و سیایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550249
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ گردید: روزعلی نیک‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای مهدی کریمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای باقی‌مانده مدت تصدی تعیین گردید سایر اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640493
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159156
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ سعید جلالی بجای ضیاء الدین معزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید جلالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773279
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت به شماره۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای مسعود خوانساری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی و ضیاء‌الدین معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517787
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11542185
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان خاش سهامی عام بشماره ثبت ۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۶/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ بانک سپه شعبه انقلاب پرداخت گردیده‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998680
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش بشماره ثبت ۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۹ مسعود خوانساری به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت‌ـ مصطفی پرتوافکنان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امیدـ ضیاءالدین معزی به نماینگی از شرکت سیمان بجنوردـ حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان و مهدی کریمی به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بسمت اعضای هیات‌مدیره ضمنا مسعود خوانساری به سمت رئیس هیات‌مدیره و مصطفی پرتوافکنان بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و حمید اقبالیان بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها براوات سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491945
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سیمان فارس و خوزستان صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سیمان بجنورد و شرکت سیمان آبیک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات