کشتیرانی والفجر

شرکت کشتیرانی والفجر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101050209 (فعال)
20
افراد
36
آگهی‌ها
59972
شماره ثبت
1365/2/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کشتیرانی والفجر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشتیرانی والفجر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کشتیرانی والفجر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کشتیرانی والفجر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14884669
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 59972 و شناسه ملی 10101050209
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/04/1398 و به موجب مجوز شماره 30715/ص/98 مورخ 17/07/1398 سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر مفیدی با کدملی 2259895379 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت کشتیرانی والفجر انتخاب گردید. آقای مجید سجده با کدملی 0050068083 نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد تقی بختیاری با کدملی 0047774207 رئیس هیأت مدیره آقای سید علی سادات با کدملی 0053319192 عضو هیأت مدیره آقای محمد تیرگر با کدملی 0320350258 عضو هیأت مدیره آقای علی اکبر مفیدی با کدملی 2259895379 عضو هیأت مدیره هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ،صدور ؛ ظهر نویسی ؛ قبولی ؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (2) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر ؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها؛ تعیین مصدق و کارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه و شش ماهه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد اجرای هرگونه مصوبات هیأت مدیره و مسئولیت های قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب مالی، معاملات، استخدامی و دستور العمل های مرتبط با آن. مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران امور، روسا و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980814893606538  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14792777
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ و مجوز xxx۷۹/ ص /۹۸ مورخ ۳۰/۵/xxx۸ سازمان بنادر ودریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۷، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت، برای مدت یکسال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272533
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxx۲۲/ص/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف اله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید سجده با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمد تقی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید علی سادات با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد تیرگر با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ؛ ظهر نویسی ؛ قبولی ؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر ؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها؛ تعیین مصدق و کارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه و شش ماهه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزداجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیت های قید شده برای مدیرعامل در آئیننامه های مصوب مالی، معاملات، استخدامی و دستور العمل های مرتبط با آن. مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران امور، روسا و یا کارکنان شرکت تفویض نماید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235512
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۹ / ص / ۹۷ مورخ ۳/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای لطف اله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید سجده با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای محمد تقی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید علی سادات با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان به سمت عضو هیات مدیره و آقای تورج رئیسی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ؛ ظهر نویسی ؛ قبولی ؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر ؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها؛ تعیین مصدق و کارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه و شش ماهه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد اجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب مالی، معاملات، استخدامی و دستور العمل های مرتبط با آن. (مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران امور، روسا و یا کارکنان شرکت تفویض نماید).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172446
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۵ /ص / ۹۷ مورخ ۲۷/۴/۹۷ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی ۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی اطمینان بخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت، برای مدت یکسال تعیین گردید. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش.مxxxxxxxxx۱۱ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش.م xxxxxxxxx۷۷ موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (علوم و فنون دریایی ـ مدیریت) ش.مxxxxxxxxx۸۷ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ش.م xxxxxxxxx۳۲ شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان ش.مxxxxxxxxx۳۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606006
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۳/ ص/ ۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402245
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۳/ ص/ ۹۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ سازمان بنادر و دریانورذی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر ترکان ک. م xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت حمل و نقل وخدمات دریایی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ انتخاب گردیدند. ترکیب هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد. آقای لطف الله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجید سجدهء با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای اصغر ترکان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای اسماعیل قمی جوادی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدتقی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد_پذیرفت.). اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس. تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238949
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۵/ ص/ ۹۵ مورخه xxx۵ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای لطف الله سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مجید سجدهء با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل. آقای اسماعیل قمی جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به جای آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مهرزاد سلیمانی فر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمد تقی بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیأت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و آقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت ایین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیات مدیره صورت خواهد_پذیرفت.). اجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن.. آقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری آقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای آقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملی ات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس. تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214677
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۸ / ص / ۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/xxx۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف الله سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید سجدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمتمدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرزاد سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت، تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد_پذیرفت.)، اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاه‌ها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، امضاهای مجاز، تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها، مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106005
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۵۳/ ص/ ۰۳/۰۸/۹۵/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ وشرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ وشرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044921
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۸/ ص/ ۹۵ مورخ ۲۰/۶/xxx۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید سجده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای منصور اسلامی به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل هیأت مدیره با استناد به ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود در ماده مذکور را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیأت مدیره صورت خواهد_پذیرفت) اجرای هرگونه مصوبات هیأت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، ستخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه اابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه‌ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین و یا کارکنان شرکت تفویض نماید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044919
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۲/ ص/ ۹۵ مورخ ۱۶/۶/xxx۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهیبه ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597520
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني والفجر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ ومجوز شماره xxx۳۰/ ص/ ۹۴مورخ ۷/۱۰/۹۴سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای منصور اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای ابراهیم عزیز آبادی ک م xxxxxxxxx۸به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی تصدی هیات مدیره انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544552
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني والفجر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxx۰۷/ ص /۹۴ مورخ ۱۵/۹/xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف اله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید اوحدی باکدملی xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای منصور اسلامی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای فریدون فدائی دولت با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مجید سجده باکدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. وظایف مدیرعامل براساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور؛ ظهرنویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت ـ تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری ـ بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.) ـ اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل های مرتبط با آن. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاهها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضاء ی قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم ُ به و وجوه ابداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تامین خواسته؛ تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر ـ تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس ـ تنظیم صورتهالی مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارائه ی صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476216
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۵/ص/۹۴ مورخ ۴/۸/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای فریدون فدائی دولت ک م xxxxxxxxx۱ بجای آقای سیدعلی استیری ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۷۷بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند آقای ابراهیم عزیز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فریدون فدائی دولت با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای لطف اله سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید سجدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423682
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۵ / ص مورخه ۱۴/۰۶/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم عزیز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید علی استیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای لطف اله سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید سجدهء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به موجب ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیات مدیره صورت خواهد پذیرفت.) تنظیم و ارائه گزارشات صورتهالی مالی در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه (که ۶ ماهه و ۱۲ ماهه حسابرسی شده می باشد.) اجرای هرگونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل های مرتبط با آن. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی؛ قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر؛ درخواست پژوهش؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت؛ درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و. . . و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383440
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني والفجر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ ص مورخ ۱۴/ ۶/ xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ وآقای ابراهیم عزیز آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252422
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۵۹۹۷۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در خرمشهر به آدرس: انتهای بلوار ساحلی (امام خمینی ره) جنب ترمینال مسافری خلیج فارس ـ کدپستی xxx۱ ـ ۳ ـ xxx۵۹ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172560
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
پیرو آگهی ثبتی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۲/۹۴ درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال, نظر به اینکه تعداد سهام xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139448
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار ونامه شماره ص/xxx۴۳ مورخ ۴/۱۲/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx,xxx مورخ ۲۴/۱/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه باهنر سه راه یاسر پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722468
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۸/ص مورخ ۶/۷/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیدند. روز نامه اطلاعات به عنوان روز نامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693864
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۱/۴/۹۳ ومجوز شماره ص/xxx۷۷ مورخ ۵/۸/۹۳ سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx,xxx,xxx سهم هزار ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406129
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام شماره ثبت ۵۹۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ آقای ابراهیم عزیزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو حقیقی هیئت مدیره و مدیر عامل بوده که بدین ترتیب اصلاح می گردد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396703
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای لطف اله سعیدی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران xxxxxxxxx۱۱ و آقای ابراهیم عزیزآبادی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران xxxxxxxxx۱۱ و آقای سعید اوحدی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران xxxxxxxxx۸۷ و آقای حمزه کشاورز xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی xxxxxxxxx۷۷ و آقای مجید سجده xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم xxxxxxxxx۳۲
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210988
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210987
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
لطف اله سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی هلاکوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا خزاعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704658
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11376640
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 421921

آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی والفجر
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۷۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ اختیارات مندرج در صورتجلسه به شرح ۱۲ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971062
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ اختیارات مندرج در صورتجلسه به شرح ۱۲ بند به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019404
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی حمزه کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی مرتضی هلاکوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ و موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی محمدرضا خزاعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن جلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و لطف اله سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ لطف اله سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286593
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ‌بشماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
پیرو آگهی شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲۵/۳/۹۰ یا تاریخ جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577857
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۹۹۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردیده: محمدرضا خزاعی به کدملیxxxxxxxxx۱ بجای ابوالقاسم قاسمیان به نمایندگی از موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه: لطف‌اله سعیدی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن جلیل‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمزه کشاورز به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا خزاعی به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمود ملکی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و شعب نیز علاوه برامضاهای مجاز تعریف شده در بند۵۷ اساسنامه با امضای رئیس شعبه همراه با مدیرمالی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11844577
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467457
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ حمزه کشاورز به جای اصغر صفی مزدآبادی به نملایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و ترکیب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: ابوالقاسم قاسمیان و محمود ملکی به سمت اعضای هیئت مدیره و لطف اله سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن جلیل زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه کشاورز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و شعب نیز علاوه بر امضاهای مجاز تعریف شده در بند ۵۷ اساسنامه به امضای رئیس شعبه همراه با مدیر مالی و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926860
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی والفجر سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۸ هیئت‌مدیره نجمی بخشی از اختیارات خود از ماده ۵۰ در ۱۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات