گروه صنایع غذایی پاکبان

شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101048045 ()
10
افراد
25
آگهی‌ها
59754
شماره ثبت
1365/2/7
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14341331
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۵/۱۱ مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329191
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵/۱۱ مورخ ۱۶/۷/۹۷ اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام امور حمل و نقل جاده ای محمولات متعلقه از محل کارخانه تولیدی به مقاصد توزیع در کشور و بالعکس از موضوع شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183673
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۹/۱۱ مورخه ۲۳/۱۲/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی به شرح زیر انتخاب شدند ۱ ـ آقای محمد مهدی ربانی رانکوهی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای علی ربانی رانکوهی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ ـ خانم میترا مشیراوبهی کدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ۴ ـ خانم نازیلا مشیراوبهی کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ۵ ـ ماندانا ربانی رانکوهی با کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق بهادار ـ چکها ـ سفته ها ـ بروات و اسناد تعهدآور مالی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184675
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به شماره xxx۵۹/۱۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736937
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرآرا خیابان بلوار شرقی خیابان شهید حسین آرش مهر پلاک ۴۳ ساختمان گلزار طبقه دوم واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671534
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۸۰/۱۱ مورخ ۱۷/۷/۹۶ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره علی ربانی رانکوهی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل میترا مشیر اوبهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره نازیلا مشیراوبهی با کد ملی شماه xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ماندنا ربانی رانکوهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادارو چک‌ها و سفته‌ها بروات و اسناد تعهداور مالی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412476
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۳/۱۱ مورخ ۳۰/۰۱/۹۶ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031225
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۶/۹۵ امضای کلیه اوراق بهادار چک‌ها سفته بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب مشار الیه با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد صحیح است که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۵ و مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران به شماره xxx۴۷/۱۱ مورخ ۳/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ربانی رانکوهی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میترا مشیر اوبهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ونازیلا مشیراوبهی با کد ملی شماه xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره وماندنا ربانی رانکوهی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو چک‌ها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۳/۴/xxx۵ و اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان تهران به شماره xxx۷۴/۱۱ مورخ ۱۳/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635090
آگهی تغییرات شرکت گروه صنايع غذايي پاكبان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷۵/۱۸مورخ ۱/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت به شرح ذیل پخش و عرضه محصولات تولید شده به صورت پاستوریزه و بهداشتی و انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی محمولات متعلقه از محل کارخانه تولیدی به مقاصد توزیع در کشور و بر عکس به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354758
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۹۷۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای روح اله قدیانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255166
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046240
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان گیلان به آدرس املش بخش رانکوه با کد پستی xxxxxxxxx۱ به مدیرت آقای زمان میرزا بابائی زردابی به کد ملیxxxxxxxxx۱ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594333
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به سمت بازرس اصلی و آقای روح الله قدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند آقای محمدمهدی ربانی رانکوهی با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل علی ربانی رانکوهی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴نایب رئیس هیات مدیره میترا مشیراوبهی با کدملی شماره xxxxxxxxx۹عضو هیات مدیره نازیلا مشیراوبهی با کدملی شمار ه xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره ماندانا ربانی رانکوهی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادار ـ چکها ـ سفته ها ـ بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت و در غیاب مشارالیه با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره با مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353903
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابداری ارقام پژوهش محور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی و مجید گرامی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136035
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش ملیxxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید قدیانی به ش مxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067116
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱/۹۲ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005650
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947820
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. به موضوع شرکت احداث سردخانه جهت نگهداری محصولات نهایی و احداث واحد دامپروری جهت تامین شیر خام کارخانه اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662156
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. به موضوع شرکت احداث سردخانه جهت نگهداری محصولات نهایی و احداث واحد دامپروری جهت تامین شیر خام کارخانه اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671350
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۷۵۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا آرون به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی ربانی رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی ربانی رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و میترا مشیراوبهی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نازیلا مشیراوبهی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ماندانا ربانی رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614767
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۷۵۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا آرون به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی ربانی‌رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی ربانی‌رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و میترا مشیراوبهی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نازیلا مشیراوبهی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ماندانا ربانی‌رانکوهی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732565
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدرضا آرون به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872035
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. احمدرضا حیدری‌فتسمی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ذخایر بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۵ نفر میباشد و ماده ۳۷ اساسنامه اصلاح گردید. میترا مشیراوبهی‌ـ نازیلا مشیراوبهی‌ـ ماندانا ربانی‌رانکوهی بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدمهدی ربانی‌رانکوهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی ربانی‌رانکوهی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار چکها سفته‌ها بروات و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مشارالیه با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات