صنایع خاک چینی ایران

شرکت صنایع خاک چینی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101038610 (فعال)
12
افراد
35
آگهی‌ها
4662
شماره ثبت
1364/11/16
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789994
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا درخشنده کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین(سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ سلیمان نوروزی کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ امیر انباردار به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تأمین(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ یداله مرسلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ حبیب رسولی دولت آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ برای دوره باقی مانده انتخاب شدند.کلیه چک ها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. تبصره: قراردادهای خرید خدمات کارکنان، فروش، خرید کالا و خدمات با مبلغ xxx میلیون تومان وکمتر با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه شرکت را بشرح ذیل مدیرعامل تفویض نمود: ۱. انجام امور جاری شرکت. ۲. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۳. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، شرح وظایف، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. ۵. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد. ۶. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۸. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۹. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح با بدون آن) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر، ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل، ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار(خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد... ۱۰. افتتاح حساب و تسهیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱. تهیه و تنظیم روشها و آئیننامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۲. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاریه کشور. ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. ۱۴. تنظیم صورتهای مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14687808
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . مؤسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت معدنی املاح ایران ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت توسعه معادن پارس تامین ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151873
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به جای حسین کریمایی انتخاب گردید. حبیب رسولی دولت آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای مرتضی فرشید پژوه انتخاب گردید. محمدرضا درخشنده بعنوان رئیس هیات مدیره و سلیمان نوروزی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و امیر انباردار بعنوان عضو هیات مدیره و یداله مرسلی بعنوان عضو هیات مدیره و حبیب رسولی دولت آباد بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126048
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۶,xxx مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه داریا روش به شماره ثبتxxx۰۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبتxxx۱۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080177
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال) از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی نقدی طی گواهی شماره ۴۰/xxx۸/۷۲ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید به شماره حساب xxxxxxxxxxxx۱ واریز گردید و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043972
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت به شرح ذیل: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز - منظریه - بلوار آزادی - بلوار حج - پلاک ۴۱ - طبقه دوم - به کدپستی xxxxxxxxx۵ اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893197
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۸ , xxx مورخه ۱۰/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اورق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر تحت عنوان بندهای ۵ و ۶ به موضوع شرکت اضافه گردید: بند ۵: سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی داخل و خارج از کشور بند ۶: احداث خط تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک و محصولات جانبی آن و سایر محصولات وابسته در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682113
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرانباردار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یداله مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین کریمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره آقای سلیمان نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه چک‌ها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. تبصره: قراردادهای خرید خدمات کارکنان، فروش، خرید کالا و خدمات با مبلغ کمتر از xxx میلیون تومان با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، شرح وظایف، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد_شد. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح با بدون آن) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر، ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل، ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد … افتتاح حساب و تسهیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تهیه و تنظیم روشها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618692
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۶۳ , xxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه معادن پارس تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بجای شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای دوره باقیمانده جایگزین شرکت مزبور گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469086
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228214
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیمان نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره یداله مرسلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره حسین کریمائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره امیر انباردار به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبأ تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره مرتضی فرشیدپژوه به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. انجام امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، شرح وظایف، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد_شد صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح با بدون آن) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد.. افتتاح حساب و تسهیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر تهیه و تنظیم روشها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت تنظیم صورتهای مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937314
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورتجلسه صورتخلاصه مذاکرات مجمع مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400516
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیمان نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر انباردار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره یداله مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره محمّدجواد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۱۰، ۹، ۶، ۵، ۳، ۲ الی ۱۳ ۱۵الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254367
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221701
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی: آذربایجانشرقی ـ جلفا ـ منطقه آزاد ارس ـ بلوار سپاه ـ کوچه سپاه ۱ ـ درب شماره ۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131715
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سی و پنج میلیون سهم به تعداد یکصد و هفتاد و پنج میلیون سهم بانام یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و مجمع به هیئت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه، طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131728
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفوض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سی و پنج میلیون سهم به تعداد یکصد و هفتاد و پنج میلیون سهم بانام یک هزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) و از محل آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال) از مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx۵۱ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ بانک ملت شعبه دلپذیر تهران به شماره حساب ۴۵/xxxxxx۳۴ واریز گردید و ماده ـ ۵ ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال منقسم به تعداد یکصد و هفتاد و پنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384123
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیمان نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره یداله مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره محمّدجواد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره امیر انباردار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صبأ تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مرتضی فرشیدپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۰۳و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۱۰،۹،۶،۵،۳،۲ الی ۱۳ ۱۵الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596897
آگهی تغییرات شرکت صنایع خاک چینی ایران شرکت سهامی‌‌عام به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168171
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵/۲۸/xxxـ ۹/۶/۹۲ شرکت صنایع خاک چینی ایران شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ که در آن نوع شرکت سهامی خاص قید شده اشتباه بوده و بجای آن نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160275
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ که در تاریخ ۲/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده (ترازنامه ـ حساب سود و زیان ـ صورتهای مالی) سال مالی ۹۱ تصویب موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای سلیمان نوروزی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای امیر انباردار کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهزاد نظیری راد کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشید پژوه کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها ـ بروات ـ سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631527
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شماره ثبت xxx۲۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858028
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شماره ثبت xxx۲۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566774
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سلیمان نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بشماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی واصفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بشماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشیده پژوه به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوره باقی مانده انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات سفته ها و قراردادهای تجاری باامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضائ هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳، ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898826
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای سلیمان نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بشماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی واصفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بشماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی فرشیده پژوه به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای دوره باقی مانده انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات سفته‌ها و قراردادهای تجاری باامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضائ هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳، ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466661

آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ آقای سلیمان نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای مهدی واصفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ ـ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳ ـ ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095501
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ آقای سلیمان نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای مهدی واصفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای دلاور نجفی حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صبا تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی بلوچی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۳۹‌ـ اساسنامه را به استثناء موارد ۲، ۳، ۵، ۶، ۹، ۱۰ الی ۱۳‌ـ ۱۵ الی ۲۰ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین را به مدیرعامل تفویض نمود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646890
آگهی تصمیمات : شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت وموسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11631294
آگهی تصمیمات: شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ۹/۹/۸۹ که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و یازده تبصره تصویب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517189
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بشماره ثبت xxx۲۸ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آریا به روش بشماره ثبت xxx۴۷ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941489
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۸۹ شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، که درتاریخ ۲۶/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: آقای سلیمان نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شماره ثبت تهران xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx و آقای دلاور نجفی حاجی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی واصفی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شماره ثبت تهران xxx۶۷ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدعلی بلوچی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو به شماره ثبت اصفهان نجف‌آبادxxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و‌اقای محمد جوادی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شماره ثبت تهران xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای سلیمان نوروزی به سمت قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای دلاور نجفی حاجی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی واصفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی بلوچی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد جواد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته‌ها و قراردادهای تجاری با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326180
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۲۶/۲/۸۹، شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013056
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۰۲/۲/xxx ۳/۱۱/۸۸، شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)، ثبت شده بشماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، در آگهی تصمیمات شماره xxx۳۵/۲/xxx - ۲۸/۱۰/۸۸، تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۲۹/۹/۸۸ صحیح می‌باشد که اشتباها ۱۷/۹/۸۸ درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989914
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۶۲ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۷/۹/۸۸ و هیئت مدیره مورخه ۸/۱۰/۸۸ شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۲ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین سهامی عام و شرکت کاشی نیلو سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام شرکت معدنی اصلاح ایران سهامی عام و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس شرکت کاشی نیلو به نمایندگی آقای عبدالرضا رجائی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند بنمایندگی آقای سلیمان نوروزی بسمت قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معدنی املاح ایران به نمایندگی آقای مهدی واصفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی‌پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به نمایندگی محمدجواد احمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای تجاری بامضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۰ اساسنامه را به استثنا موارد ۲،۳،۵،۶،۹ ،۱۴،۱۵،۱۶،۱۹ الی ۲۵ و عزل و نصب مدیران ارشد و معاونین شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557657
آگهی تصمیمات
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۸۸ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ صورت حساب و تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات