ابزار درمان

شرکت ابزار درمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101023780
7
افراد
20
آگهی‌ها
57298
شماره ثبت
1364/6/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14142030
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668539
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به موجب نامه شماره xxx , xxx مورخ ۲۹/۵/۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان سمنان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ مرکز اصلی شرکت شرکت ابزار درمان سهامی عام به نشانی تهران، شهراسلامشهر میدان مبعث کوچه شایان ۲۶ پلاک ۴۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره xxx۹۸ به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567436
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان سمنان شهر سمنان به استان تهران شهراسلامشهر میدان مبعث کوچه شایان ۲۶ پلاک ۴۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و در نتیجه ماده (۴) در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434924
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858730
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) (دارنده شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمند (حسابداران رسمی) (دارنده شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858734
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858742
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار کیهان، کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۲ - خانم فاطمه خاکی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود عبید رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم زاغری تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای یوسف عبید رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، همچنین اوراق عادی به امضاء منفرد آقای مسعود عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ - موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شدند. ۴ - روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366484
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نماینده حقوقی آقای کامران خدایی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم عاطفه سورکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266853
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر بمدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبید رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای یوسف عبید رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم زاغری تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه خاکی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیأت مدیره وخانم افسانه وفا به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت، همچنین اوراق عادی به امضاء منفرد آقای مسعود عبید رحمانی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266861
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبید رحمانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وآقای یوسف عبید رحمانی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ وخانم مریم زاغری تفرشی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ وخانم فاطمه خاکی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وخانم افسانه وفا بشماره ملیxxxxxxxxx۹
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069162
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان(سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای کامران خدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069163
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نماینده حقوقی آقای کامران خدایی با کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت حسابرس و بازرس اصلی و اقای کامران خدایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318751
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۹/۹۲ واصل گردید
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای حسین عربزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046716
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز دارش بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت ۱ سال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: مسعود عبید رحمانی و یوسف عبید رحمانی و مریم زاغری تفرشی و فاطمه خاکی و افسانه وفا برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ آقای یوسف عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره و مریم زاغری تفرشی نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عبید رحمانی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و غیره بامضا منفرد مسعود عبید رحمانی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029297
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت. موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر اصلاح گردید: ۱ تولید. توزیع. واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی. شیمیایی و بهداشتی تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی بیمارستانی. آزمایشگاهی علمی و آموزشی. تحقیقاتی و هر نوع کالای مجاز. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. ایجاد شعب و دفاتر در کلیه نقاط ایران و جهان. مشاوره. نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای مربوطه. ۲ سرمایه گذاری در خرید. مشارکت. اداره در اختیار گرفتن. تاسیس. ایجاد. توسعه. تکمیل. فروش. واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها. شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی که به تولید. توزیع. واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی. شیمیایی و بهداشتی. تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی بیمارستانی. آزمایشگاهی. علمی و آموزشی. تحقیقاتی و هر نوع کالای مجاز دیگر مبادرت می‌ورزند. انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی. فنی. مالی. مدیریتی. نظارت. پیگیری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات مطالباتی و اجرایی جهت تکمیل اهداف شرکت. خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش میباشد چه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و چه از طریق راههای دیگر ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896855
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
برابر صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید

تراز نامه و حساب سود و زیان یرای سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت

موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی و سید حسین عریزاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848163
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴۰/۸۹تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرارگرفت.

موسسه حسابرسی آگاهان ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی عبداله شمشیرساز بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193701
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۴/۸۸ که در تاریخ ۲۶/۵/۸۸ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهروز دارش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225812
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مزبور در تاریخ ۱۹/۱/۸۸ که مورخ ۱۳/۲/۸۸ به این اداره ارسال گردید. ۱ - مسعود عبید رحمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ - یوسف عبید رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ - خانم مری زاغری تفرشی و فاطمه خاکی و افسانه وفا به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت همچنین اوراق عادی به امضای منفرد آقای مسعود عبید رحمانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11226923
آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۱۲/xxx۷ که در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۷ واصل گردید:

۱- بنابر اختیار حاصله و تفویض شده از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۵/۹/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.

رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات