دامداری تلیسه نمونه

شرکت دامداری تلیسه نمونه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101021508 (فعال)
17
افراد
20
آگهی‌ها
859
شماره ثبت
1364/5/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752921
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706449
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706472
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای جواد ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و اداری شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل طی ۱۶ بند وفق مقررات قانون تجارت موضوع ماده xxx تعیین و به ایشان ابلاغ گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603891
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۶۰ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۳ xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ بانک سینا شعبه شهریار پرداخت گردیده ، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096573
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984136
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886329
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی شهریار به شهریار دهستان رزکان روستای قره تپه قره تپه (قائمیه) بلوار پلیس (جاده تهران شهریار) خیابان تلیسه نمونه پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817804
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمود عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر مالی و عضو هیات مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726808
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ واحسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316814
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای سیدفضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه محمود عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت مدیر مالی و عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277547
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای ایمان معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمود عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت پیوند تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر مالی و عضو هیأت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای مصطفی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و در غیاب هرکدام از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190409
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ‍ ایمان معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای محسن یوسفی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به جای محمد علی معززی طهران خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت مدیر مالی و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضا مدیر عامل و مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر مییباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979824
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885630
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811189
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن یوسفی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی معززی تهرانخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید فضل اله امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مظاهر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و مدیر مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734606
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734631
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن یوسفی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای مریم مسعودی به نمایندگی ا ز شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد جواد میر قوامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای اسماءدزفولی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمد صدری به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و رسول صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای اشکان اسدزاده به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره و احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و مدیر مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد و واوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704898
آگهی تغییرات شرکت دامداری تلیسه نمونه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مریم مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمد صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی اشکان اسد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی اسماء دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589606
آگهی تغییرات شرکت دامداري تليسه نمونه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰,xxx مورخه ۲۳/۰۹/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430508
آگهی تغییرات شرکت دامداري تليسه نمونه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۲/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات