گروه صنعتی بلا

شرکت گروه صنعتی بلا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101017815
21
افراد
27
آگهی‌ها
56688
شماره ثبت
1364/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14793201
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. -اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: - شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت سهامی نکا چوب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ - شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ -روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661443
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یداله آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566635
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد نظری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425338
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شماره ثبت xxx۹۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا بتو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۵۷ به نمایندگی آقای وحید اسدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شماره ثبت xxx۲۵ کماکان به نمایندگی آقای صمداله شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا بتو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور، بهادار و بانکی و قراردادها تواماً با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همگی به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ح و ن ماده ۲۷ اساسنامه شرکت راجع به اختیارات هیئت مدیره بانضمام ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه نهادها، سازمان ها و ادارات دولتی و موسسات و شرکت های خصوصی. ۲ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۳ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع. ۵ ـ تعیین میزان استهلاک ها. ۶ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس را به مدیرعامل تفویض نمود تا براساس صرفه و صلاح شرکت و با رعایت مقررات و ضوابط جاری اقدام نماید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235376
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمداله شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079893
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534257
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516271
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حسینی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی آتمسفر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله رفعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت میسر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431017
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975241
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625905
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي بلا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386703
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وسودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید هیأت مدیره شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ وشرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ وشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵برای مدت دو سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان بازرس اصلی وآقای هوشنگ خستوئی با کد ملی xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386704
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا حسینی عراقی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسهxxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای اسماعیل عسگری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایرانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم فاطمه البرزی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای حسن باقری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای بابک سعیدی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت میسر می باشد. در غیاب مدیرعامل، با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، امضا مراسلات و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض و واگذار گردید بند ج ـ ماده ۲۷) استخدام وعزل ونصب کارکنان گروه بند ل ـ ماده ۲۷) افتتاح انواع حسابها از قبیل سپرده قرض الحسنه جاری وپس انداز وسرمایه گذاری وغیره نزد بانکها وسایر موسسات مالی واعتباری داخلی یا خارجی واستفاده واسترداد اصل ومتفرعات آن سپرده ها. بندن ـ ماده ۲۷)نمایندگی در کلیه دادگاهها،مراجع قضائی واداری نزد کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی، اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی له یا علیه گروه در تمام مراحل اعم از بدوی وتجدید نظر وفرجام وتقاضای اعاده دادرسی ،ارجاع دعاوی به داوری تعیین داوران وکارشناسان،تعیین وکیل با حق توکیل مکرر ویا عزل آنها، ادعای جعل، تعیین جاعل، استرداد سند ودعوی،متقابل وجلب ثالث ودفاع از آنها، صدور اجرائیه ووصول محکوم به.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516183
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالامیر میرآب با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417877
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنک خستوئی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527269
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی‌عام شماره ثبت ۵۶۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبد الامیر میرآب با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527271
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات لاستیک کفش‌سازی جم شرکت سهامی‌خاص (در حال تصفیه) شماره ثبت ۸۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی علیرضا فرخ نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید.
مؤسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396773
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالامیر میرآب با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177849
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت ملی خدماتی تدارکات (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972506
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809477
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۶۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موضوع فعالیت بشرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه عملیات بازرگانی و بطور کلی هر نوع فعالیت مجاز دیگر که برای ادامه فعالیت شرکت لازم است خرید سهام و سهم‌الشرکه برای شرکت ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی شامل تدارکاتی نگهداری اجرائی و بازرگانی در خصوص محصولات شرکت و جهت اهداف شرکت اعم از تولید صادرات و واردات توزیع هرگونه فعالیت مجاز اعم از اینکه به صورت فردی یا مباشر تا اقدام یا با مشارکت یا توسط شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642164
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موضوع فعالیت بشرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه عملیات بازرگانی و بطور کلی هر نوع فعالیت مجاز دیگر که برای ادامه فعالیت شرکت لازم است خرید سهام و سهم الشرکه برای شرکت ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی شامل تدارکاتی نگهداری اجرائی و بازرگانی در خصوص محصولات شرکت و جهت اهداف شرکت اعم از تولید صادرات و واردات توزیع هرگونه فعالیت مجاز اعم از اینکه به صورت فردی یا مباشر تا اقدام یا با مشارکت یا توسط شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814830
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۸۵۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن‌حق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی عبدالرضا سیف به کدملیxxxxxxxxx۶، شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به کدملیxxxxxxxxx۷، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سید جواد میرزاده‌طباطبایی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی‌‌گل‌افزانی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت صرافی ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۶/۹۰ سید جواد میرزاده‌طباطبایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید نخستین به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547616
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه‌ ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733090
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی نه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ‌ خستوئی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900196
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ محل شرکت به تهران خیابان مفتح پایین‌تر از میدان هفت تیر کوچه طهمورث پلاک۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. و سال مالی شرکت از ۳۱/۳ به ۲۹/۱۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662367
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جواد خیمه‌کبود به نمایندگی از بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و نصرت مجیدزاده به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و علیرضا فولادآملی به نمایندگی از شرکت ملی خدمات تدارک و یاسر خطیبی به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و کاظم مسعودنیا به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها و بطور کلی اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات