سیمان بجنورد

شرکت سیمان بجنورد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101013009
19
افراد
23
آگهی‌ها
56204
شماره ثبت
1364/2/23
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سیمان بجنورد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان بجنورد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان بجنورد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان بجنورد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14912136
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 56204 و شناسه ملی 10101013009
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعمید متشرع به شماره ملی 1219276022 به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی10660015738 بعنوان رئیس هیئت مدیره ،آقای احمد یارمحمدی به شماره ملی 0067831982 به نمایندگی از شرکت سیمان خزر به شناسه ملی 10101094745 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن معصومی به شماره ملی 0681746777 به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 10100235615 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین و به بشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ تهیه و تنظیم و اصلاحیه ایین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره . 3 ـ استخدام و بکارگیری و تعیین وظایف و مسئولیتها و تفویض اختیارات متناسب در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. 4 ـ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. 5 ـ صدور هر گونه سند و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی ،قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری با موضوع بند های 6 و 7 این صورتجلسه. 6 ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت است .مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی به استثناء فروش محصولات شرکت با نظر هیات مدیره خواهد بود. 7 ـ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کراراً عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً. 8 ـ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. 9 ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. 10 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. 11 ـ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مص ـ ـ ـ وب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. 12 ـ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیئت مدیره. 13 ـ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. پ980902637420880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14819896
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 56204 و شناسه ملی 10101013009
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 97 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه 10861687625 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980703957847441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457391
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدعمید متشرع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و محسن احمدی باصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از طرف شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و احمد یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره و کمال صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا شرف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو موظف هیأت مدیره انتخاب شدند . امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات ذیل با توجه به اساسنامه شرکت به آقای کمال صدیقی مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید : ۱ ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ ۱ ۸ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره . ۳ ۱ ۸ استخدام و بکارگیری و تعیین وظایف و مسئولیتها و تفویض اختیارات متناسب در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد_بود . ۴ ۱ ۸ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن . ۵ ۱ ۸ صدور هر گونه سند و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت واخواست اوراق تجاری با موضوع بند‌های ۶ ۱ ۸ و ۷ ۱ ۸ این صورتجلسه . ۶ ۱ ۸ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت است . مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود . تبصره : فروش غیر نقدی و اقساطی به استثناء فروش محصولات شرکت با نظر هیأت مدیره خواهد_بود . ۷ ۱ ۸ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی ( فرجام خواهی_) تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا . ۸ ۱ ۸ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی . ۹ ۱ ۸ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره . ۱۰ ۱ ۸ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی . ۱۱ ۱ ۸ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت . ۱۲ ۱ ۸ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره . ۱۳ ۱ ۸ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115784
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858588
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعمید متشرع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردید. آقای مجید یارمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین گردید. آقای احمد یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان خزر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت تعیینگردید. آقای کمال صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردید. آقای سجاد عطایی رویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۸ اختیارات ذیل با توجه به اساسنامه شرکت به آقای کمال صدیقی مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۱ ۸ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۱ ۸ استخدام و بکارگیری و تعیین وظایف و مسئولیتها و تفویض اختیارات متناسب در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد_بود. ۱ ۸ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۱ ۸ صدور هر گونه سند و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری با موضوع بند‌های ۶ ۱ ۸ و ۷ ۱ ۸ این صورتجلسه. ۱ ۸ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی به استثناء فروش محصولات شرکت با نظر هیات مدیره خواهد_بود. ۱ ۸ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۱ ۸ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۱ ۸ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۱ ۸ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۱ ۸ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ۱ ۸ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ۱ ۸ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518111
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۳۰ به عنوان بازرساصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434280
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعمید متشرع به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید یارمند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی باشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای احمد یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کمال صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات موضوع ماده ۳۹ اساسنامه خود را به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، و امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296457
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عمیدمتشرع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - مجید یارمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مهدی باشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - احمد یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره - مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد، و امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط - انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت - فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره - خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره - تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره - مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921188
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت گروه سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390147
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمد عمید متشرع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی باشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای حمیدرضا صوفی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. امضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271363
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۶۲۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ xxx۴/۰۳/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حساب و سودوزیان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613528
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمد عمید متشرع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497995
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی‌عام شماره ثبت ۵۶۲۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند حسابد اران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
اشخاص زیر بعنوان اعضا هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
ـ شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
ـ شرکت مدیریت توسعه گو هران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
ـ شرکت سیمان خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387951
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۲۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید خاموردی کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای محمد فتوگرافی بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
آقای سید حسین سید شفیعی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی دانشکیا کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقایان حمیدرضا صوفی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ سعید حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا مکاتبات عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194962
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حسین سید شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی دانشکیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان حمیدرضا صوفی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سعید حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، و اعضاء مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140793
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661956
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنوردسهامی عام ‌به شماره ثبت۵۶۲۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی غلامعباس میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی سعید حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ سیدحسین سیدشفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره، علی دانشکیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعباس میرزائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات موضوع ۳۹ اساسنامه به شرح برگ ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817550
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۶۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی غلامعباس میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا صوفی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع سیمان غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علی دانشکیا به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی سعید حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ سیدحسین سیدشفیعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی دانشکیا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، غلامعباس میرزائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات موضوع ۳۹ اساسنامه به شرح برگ ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625831
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل علی‌ دانش‌کیا به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی جدید شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به جای مظفرالدین تقوی‌بباسمنج به سمت عضو هیئت‌مدیره و داود مختارپور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ، احمد لطفی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، غلامعباس میرزائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11533131
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514931
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۷/۴/۸۹ سیدحسین سیدشفیعی به نمایندگی شرکت صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیات مدیره و احمد لطفی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامعباس میرزائی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و مظفرالدین تقوی باسمنج به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و داود مختارپور به نمایندگی شرکت سیمان تهران بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی میگردد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۹ اساسنامه را در ۱۴ بند بشرح مندرج در برگه ضمیمه صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642014
آگهی تغییرات شرکت سیمان بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980642
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بجنورد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۶۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان و شرکت مدیریت و سرمایه‌گذاری امید و شرکت صنایع سیمان غرب و سیمان تهران و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات