صنعتی دریائی ایران

شرکت صنعتی دریائی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101012980 ()
29
افراد
32
آگهی‌ها
56202
شماره ثبت
1364/2/23
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعتی دریائی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعتی دریائی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765523
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن صمدی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای جواد زارعپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد رجب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسدالله ابویسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765538
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد زارعپور شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن صمدی مرزونی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد رجب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسدالله ابویسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، و آقای سعید جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیأت مدیره. جواد زارعپور محسن صمدی مرزونی (رئیس هیئت مدیره) (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) احمد رجب پور اسدالله ابویسانی سعید جعفری (عضو هیئت مدیره) (عضو هیئت مدیره) (عضو هیئت مدیره) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. جواد زارعپور محسن صمدی مرزونی (رئیس هیئت مدیره) (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) احمد رجب پور اسدالله ابویسانی سعید جعفری (عضو هیئت مدیره) (عضو هیئت مدیره) (عضو هیئت مدیره) پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519058
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامحسین عاشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل برای باقی مانده مدت به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین آقای مهدی ایرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ( عضو اصلی ) گردیده وآقای مهدی ایرانی از عضویت هیئت مدیره خارج گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور ازجمله چک ، سفته و برات و سایر اوراق تجاری ، قراردادها ، نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259200
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۵/۹۷ بازرسان برای یکسال مالی (۹۷ ) منصوب گردیدند که بدین ترتیب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162204
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۶ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848510
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یدالله مکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد زارعپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره. پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، صورت‌های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848506
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یدالله مکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و جواد زارعپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و غلامحسین عاشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571594
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022491
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی پتروشیمی ژرف حفار دامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد رحیم دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای رحمت اله شیشه‌گر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مارین صنعت شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن صمدی مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت و گاز نگین پژوهش نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره، انتخاب گردیدند. همچنین مستند به ماده ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیات مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگردریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، صورت‌های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که تشخیص داده_شود. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق نماینده حقوقی شرکت انرژی حفار صنعت (آقای مهدی ایرانی) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976208
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ انرژی حفار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ مهندسی پتروشیمی ژرف حفار دامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ مهندسی نفت و گاز نگین پژوهش نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ مارین صنعت شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631598
آگهی تغییرات شرکت صنعتي دريائي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ساکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ جایگزین آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردید.آقای محسن یارمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ جایگزین آقای روح اله نادری نژاد فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. وترکیب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت ریاست هیئت مدیره، آقای محسن یارمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶وآقای علی محمد متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ هردو به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ساکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضویت غیرموظف هیئت مدیره و مدیرعامل، برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. به استناد ماده ۳۷ و۴۲اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره.پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هیئت مدیره.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407881
آگهی تغییرات شرکت صنعتي دريائي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۲۹/۴/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ـ شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ـ شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407886
آگهی تغییرات شرکت صنعتي دريائي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ به تصویب رسید وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۴ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407891
آگهی تغییرات شرکت صنعتي دريائي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت ریاست هیات مدیره، آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقایان فرامرز فرهادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶، مهدی ساکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و علی محمد متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ همچنین مستند به ماده ۳۷ و۴۲اساسنامه، هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیات مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338642
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید: آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای فرزاد اناری نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت نائب رئیس ومدیرعامل آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای احمدرضا رزاقی منش به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای سیدمحمدرضا حسینی بنمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جان محمد عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فناوری نفت و گاز دامون اروند ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده ۳۷ و۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درذماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313690
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید: آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای فرزاد اناری نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت نائب رئیس ومدیرعامل آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای احمدرضا رزاقی منش به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای سیدمحمدرضا حسینی بنمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جان محمد عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فناوری نفت و گاز دامون اروند ش م xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده ۳۷ و۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درذماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620122
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۶۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق دیگر عضو هیئت مدیره (نماینده حقیقی شرکت دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269929
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جان محمد عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به کد ملی xxxxxxxxx۶ را بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمدرضا رزاقی منش به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد قلی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید محمدرضا حسینی به شماره xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سایر مکاتبات با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفیوض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247876
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت کهن لیل بوشهر (شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴)، شرکت دریا سازه نوین قشم (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶)، شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند (شناسه ملی xxxxxxxxx۱)، شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳) و آقای جان محمد عزیزی (شماره ملی xxxxxxxxx۴).

پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172160
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
٭ شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
٭ شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
٭ شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
٭ شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
٭ شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مهدی اعتصام کد.م xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن جلیلی ک.م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و محمدامین زارعی ک.م xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت منشی هیئت مدیره و حبیب عباسی ک.م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی قلی پور ک.م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی قاضی زاده ک.م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و فرزاد اناری ک.م xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکیاز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101251
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) صدرا به شماره ثبت xxx۰۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ مقر شعبه ای از شرکت به آدرس کنگان عسلویه ـ منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با مدیریت آقای حمیدرضا جوادی شجاع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ افتتاح گردید و تحت شماره xxx۳ در این اداره به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091048
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی‌عام به شماره ثبت۵۶۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ محمدحسن جلیلی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترو گوهر فراساحل کیش و مهدی اعتصام به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترو پایدار ایرانیان و محمدعلی نظارات به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پترو تدبیر پارس به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073588
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پترو پایدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت پترو گوهر فراساحل کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ـ
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699784
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۶۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736902
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620448
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع و تائید سازمان بورس قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110680
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11602196
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۸۹ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل به اتفاق معاون مالی و اقتصادی (علی قلی‌پور) و در غیاب مدیرعامل با امضای علی قلی‌پور به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب علی قلی‌پور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل و علی قلی‌پور صرفا قراردادهای شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843243
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۶۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۵/۸۹ مهدی اعتصام بجای حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و عظیم منزوی بجای احمد وحید‌دستجردی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس بسمت عضو هیئت‌مدیره و اسماعیل حمیدکردار بجای محمد جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و به اتفاق علی قلی‌پور همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب علی قلی‌پور با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات ماده۵۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835659
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دریایی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات