سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101012504
25
افراد
33
آگهی‌ها
56147
شماره ثبت
1364/2/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14795092
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات و مجتمع‌ها و طرح‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی در زمینه‌ی صنایع روغن کشی و نهاده‌های کشاورزی ، برق و الکترونیک و انرژی و سایر صنایع مرتبط اعمال روشهای لازم به منظور اداره اقتصادی سهام شرکت که از طریق اصلاح و توسعه فعالیتها و یا محدود کردن و توقف فعالیتها انجام می‌پذیرد . خرید ، فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها و همچنین خرید و فروش اوراق مشارکت انجام فعالیتهای بازرگانی ( اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و . . . ) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های فوق اخذ هرگونه نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور استقراض و استفاده از هرگونه تسهیلات مالی اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز و مبادرت به کلیه معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و یا اجرای آن برای شرکت ضرورت می‌یابد . ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662904
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577601
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از ۳۰ آذر ماه به ۲۹ اسفند ماه هر سال تغییر یافت و ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - جواد وکیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی چقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد ایرانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید ثناگو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و حامد عین افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14443759
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد وکیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی فرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد ایرانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه ( سهامی خاص ) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید ثناگو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر ( سهامی عام ) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حامد عین افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند :
سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
شرکت سرمایه گـذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳
شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169722
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد حکاک زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای بهروز شهمیرزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) بشماره شناسه xxxxxxxxx۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای امیر حیدریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای منصور برپروشان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمدرضا فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ طی حکم پیوست بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ با رعایت ماده xxx قانون تجارت بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع ومعادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد حکاک زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره - سعید ثناگو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر بشناسه xxxxxxxxx۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - امیر حیدریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره - منصور برپروشان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره - مهدی غلامزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین و انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908747
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503928
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و الكترونيك كوثر صبا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن سید اسماعیلی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی تحفه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ آقای جواد حکاک زاده به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عذایی نماد کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ آقای داود شارعی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ آقای بهروز شهمیرزادی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ آقای محمد حسین ادب به سمت عضو و مدیرعامل به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352381
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی پلاک ۱ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261517
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبربشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209135
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ جایگزین آقای کامبیز قزوینه ء برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087424
آگهی تغییرات شرکت سرمای گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع عذایی نماد کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087436
آگهی تغییرات شرکت سرمای گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر قنبری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره آقای جواد حکاک زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هئیت مدیره آقای داود شارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هئیت مدیره آقای کامبیز قروینه ء به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ سمت عضو هئیت مدیره آقای محمد حسین ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ طی حکم پیوست به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494731
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام شماره ثبت ۵۶۱۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان طالقانی خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی سابق) پلاک۴۹ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای امیر قنبری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بجای احسان ارکانی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره,
آقای داود شارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به جای مهرداد کارگری سمت عضو هیئت مدیره, آقای بهزاد ولیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به جای هادی غلامزاده به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد حکاک زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به جای سید ضیاءالدین نورالدینی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین ادب به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به جای قاسم قانعی به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981836
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی‌خاص به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی قاسم قانعی به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی سید ضیاءالدین نورالدینی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی احسان ارکانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهرداد کارگری به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی هادی غلامزاده به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۱۱/۹۱ قاسم قانعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره, سید ضیاءالدین نورالدینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق الکترونیک کوقر ـ صبا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940090
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق الکترونیک کوقر ـ صبا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212791
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۶۱۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴///
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۸/۹۰ واصل گردید: مهرداد کارگری به کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به جای مرتضی قانع‌عبادی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11215017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکتریک کوثر ـ صبا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741928
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ نشانی شرکت در تهران به تهران خ ولیعصر (عج) خ دامن افشار پ ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375127
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ نشانی شرکت در تهران به تهران خ ولیعصر (عج) خ دامن افشار پ ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708072
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکتریک کوثر صبا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ قاسم قانعی به جای منوچهر علی‌محمدی به عنوان نماینده سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احسان ارکانی به جای قاسم قانعی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11575939
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۱۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی امیر قنبری‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی اصغر فیاض‌بخش به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی داود شارعی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی قاسم اسماعیل‌کاشی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بهزاد ولیزاده به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۹/۸۹ امیر قنبری‌فرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد ولیزاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر فیاض‌بخش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر ـ صبا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع به آذر ماه سال بعد به اتمام می‌رسد و در نتیجه ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر ـ صبا سهامی عام به شماره ثبت۵۶۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع به آذر ماه سال بعد به اتمام می‌رسد و در نتیجه ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات