صنعتی نیرو محرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101011750 ()
11
افراد
31
آگهی‌ها
56067
شماره ثبت
1364/2/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823406
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای محمد جواد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو و رئیس هیأت مدیره، آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثناء بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثناء مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض می نماید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685930
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به مدت دوسال شمسی بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند : شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت ترنیان سهم ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ - شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ - شرکت مهندسی و بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت تولیدی نیرومحرکه به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج ثبت آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه و صورت سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119542
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید . موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج ثبت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797727
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - مرزداران - کوچه ابوالفضل - بلوار مرزداران - پلاک xxx - طبقه اول - واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634291
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت تولیدی نیرومحرکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان مدیرعامل، آقای محمدجواد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ملک الکتاب خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثنای مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495575
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیرا به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب مدیره تعیین شد: - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودروبه شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت تولیدی نیرو محرکه به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت توسعه گستر برنا به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ همچنین موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983117
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر قدیانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش سیستم‌های نوین ارا ش م xxxxxxxxx۶۴ برای مابقی مدت تصدی بعنوان نایب رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای علیمحمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهر قدیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثناء بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثناء مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکتو اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931371
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848658
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۳ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۱/۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت ومبلغ xxxxxxxxx۸۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰/۹۵/xxx۶ مورخ ۴/۳/۹۵ بانک کارآفرین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492108
آگهی تغییرات شرکت صنعتي نيرو محركه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید یحیائی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰برای مابقی مدت تصدی بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و با یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462957
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدحسن محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش سیستم های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، ـ آقای علیمحمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای مهدی ملک الکتاب خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثنای مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض می نماید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382105
آگهی تغییرات شرکت صنعتي نيرو محركه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سیستم های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت گسترش سیستم های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تصویب تراز و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212193
آگهی افزایش تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۶۰۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۴/۱۸ و هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۰۵ و و مجوز شماره xxx//xxxxxx مورخ ۹۴/۳/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم xxxxxxxxx به سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی بموجب گواهی شماره xxx/۹۴/xxx۸ مورخ ۹۴/۲/۲۹ بانک کار آفرین شعبه آپادانا و سایر اندوخته ها تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی طراحی و تولید و ساخت و مونتاژ و خرید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش در بازارهای داخل و خارج، مستقیما یا از طریق ایجاد شرکت، کارخانه، اعطاء نمایندگی، مشارکت در احداث شرکت یا کارخانه به هر میزان در داخل یا خارج از کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با محصولات ذیل: انواع موتورهای بنزینی و دیزلی قابل مصرف در موتور سیکلت، خودرو، سمپاش، پمپ، قایق، اره، مولد برق، ماشین آلات کشاورزی و مواد اولیه مربوطه و..... انواع موتور سیکلت و قطعات موتور سیکلت اعم از قطعات بدنه و انجین و گیربکس، کلاچ و کمک فنر و مواد اولیه مربوطه و.... انواع قطعات و مجموعه های خودرو نظیر گیربکس، اکسل جعبه فرمان، پلوس، سیلندر و سر سیلندر و مواد اولیه مربوطه و.... انواع خودرو سواری اعم از سه چرخ و چهار چرخ. ب ـ موضوع فرعی: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. مبادرت به هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام مقاصد فوق یا تسهیل در انجام آن لازم یا مفید باشد از قبیل عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی نظیر اخذ یا اعطای نمایندگی به منظور خرید، فروش، بازاریابی، تبلیغات، تحقیقات، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت پس از اخذ مجوزهای لازم. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117003
هیات مدیره محترم شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۳ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711114
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدحسن محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تولیدی نیرومحرکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ـ آقای حسن کاظم اوینی به شماره xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی ملک الکتاب خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690598
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستور جلسه: انتخاب بازرس و تصویب ترازنامه و صورت های مالی و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. موسسه حسابرسی آریا فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361733
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل:
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تولیدی نیرو محرکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206945
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسن محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر دقیق احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای کارکنان با امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف وی صورت می گیرد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614004
آگهی اصلاحی شرکت نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۱۰/۳/۹۱ سرمایه شرکت قبل از افزایش مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بوده که باین ترتیب اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524259
آگهی اصلاحی شرکت نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۰/ ت ۳۲ مورخ ۱۰/۳/۹۱ سرمایه شرکت قبل از افزایش مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بوده که باین ترتیب اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612668
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612677
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۹۴/۶ مورخ ۱۹/۲/۹۱ بانک کارآفرین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083581
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11298091
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۹۴/۶ مورخ ۱۹/۲/۹۱ بانک کارآفرین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297751
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نیروی محرکه سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: میرجواد سلیمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کاظم اوینی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن محمدزاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و مهدی ملک الکتاب خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و علی مسیبی بهروز به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291985
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نیروی محرکه سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693099
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۸/۸۹ به موجب حکم صادره محمد اسدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به جای بهرام سپاهی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. میرجواد سلیمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به جای غلام‌حسین احمدی‌فر به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. محمدحسن محمدزاده به سمت مدیرعامل و میرجواد سلیمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کاظم‌اوینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ همچنین به استثناء موارد مذکور در مورد اموال غیر منقول در بند ۹ این ماده به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485233
آگهی اصلاحی در شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی خاص بشماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
پیرو آگهی xxx۲۶/ت۳۲ مورخ ۹/۱۲/۸۸ بهرام سپاهی به جای حسینعلی کاوان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند که صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650038
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738561
آگهی اصلاحی تغییر پلاک مرکز اصلی شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۰۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۹ و شماره پلاک مرکز اصلی شرکت از۲۱ به xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464915
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ بهرام سپاهی به جای حسینعلی کاوان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تامین و سیداحسان سادات به جالی غلامرضا موسی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمدحسن محمدزاده به سمت مدیرعامل و غلامحسین احمدی فرد بسمت رئیس هیات مدیره و حسن کاظم اوینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان معتبر است و هیات مدیره اختیارات در ماده ۳۷ به استثناء بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ بجز بند ۴ همین صورتجلسه و همچنین به استثناء موارد مذکور در موارد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات