دوده صنعتی پارس

شرکت دوده صنعتی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101007595 ()
23
افراد
27
آگهی‌ها
55649
شماره ثبت
1363/12/25
تاریخ تأسیس

اشخاص دوده صنعتی پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در دوده صنعتی پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811225
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای "مجید محمدی " به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای " علی کدخدا شهریاری " به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای " حسن کوه خواهی " به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای " هادی وکیلی " به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) بنمایندگی ازشرکت کربن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای " علیرضا نبئی" به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رییس هیأت مدیره (غیرموظف) کلیه اوراق، اسناد بهادار، قراردادها و چک ها و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد بود.(مدیرعامل می تواند اختیارات خود در این مورد به سایر مدیران تفویض نماید) اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. ـ افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. رییس هیأت مدیره مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره عضو موظف هیأت مدیره عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره علیرضا نبئی مجید محمدی علی کدخدا شهریاری هادی وکیلی حسن کوه خواهی ـ انعقاد هر نوع قراداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اسناسنامه حاضر. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراٌ. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضوری و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند و طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر: ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پس از تصویب هیأت مدیره ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پس از تصویب هیأت مدیره. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب هیأت مدیره. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653848
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند : شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کربن ایران ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567330
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی کدخدا شهریاری با کدملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای مهدی وهاب پور با کدملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493236
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۲/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087127
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078733
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳ / ۱۰/ xxx۶ آقای هادی وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995389
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کوه خواهی_به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ (جایگزین خانم مژگان روشن نژاد ش م xxxxxxxxx۱) به عنوان عضو هیئت مدیره برای الباقی دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799174
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای «یزدان نادری» به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای «مهدی وهاب پور رودسری» به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی خانم «مژگان روشن نژاد» به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای «هادی وکیلی» به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای «علیرضا نبئی» به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای «فرهاد راثی» شماره ملی xxxxxxxxx۴ به مدت یکسال به عنوان دبیر (منشی) هیئت مدیره تعیین گردید قسمتی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۲ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۲ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. ۲ افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۲ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۲ انعقاد هر نوع قراداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ در مورد کلیه ایقاعات. ۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۲ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اسناسنامه حاضر. ۲ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. ۲ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضوری و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند و طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر: ۲ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۲ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پس از تصویب هیئت مدیره ۲ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۲ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ۲ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره ۲ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره ۲ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766112
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876428
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735719
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی مسعود حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای علی اسمعیل زاده مقری بعنوان عضو هیئت مدیره برا ی باقی مدت تصدی انتخاب گردید. سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل می‌باشد. فرید اجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره - عباس دولتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رییس هیات مدیره ومدیر عامل - فریدون کهزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره - مسعود حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و حجت نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره - اختیارات قبلی مدیر عامل شرکت مجددا تفویض گردید. - کلیه اوراق واسناد بهادار وچک‌ها، امضاهای مدیر عامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل، امضای دونفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت خواهد_بود. مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیر عامل خواهد_بود ومدیر عامل می‌تواند اختیارات خود را در این مورد به سایمدیران تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621175
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتي پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دولتی زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بسمت ذیل انتخاب گردیدند آقای فرید اجلالی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دولتی زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فریدون کهزادیان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اسمعیل زاده مقری به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حجت نظری به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک ها، امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480091
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتي پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید اجلالی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم اسلامی کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فریدون کهزادیان کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اسمعیل زاده مقری کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شرکت کربن ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت نظری کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات قبلی مدیرعامل شرکت مجددا تفویض گردید امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک ها امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود و مدیرعامل می تواند اختیارات خود را در این مورد به سایر مدیران تفویض نماید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141022
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۶۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ آقای رحیم اسلامی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بجای آقای بهزادپور محمدی رودسری بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای فریدون کهزادیان بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بجای احمدیعقوب نژاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اسماعیل زاده مقری به عنوان نماینده شرکت کربن ایران بعنوان عضوهیئت مدیره بجای اقای رضاعموزاده خلیلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند واعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل میباشند: آقای مهدی یوسفی ک م xxxxxxxxx۰بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ش م xxxxxxxxx۲۰ آقای علی اسماعیل زاده مقری ک م xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ آقای رحیم اسلامی ک م xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای فریدون کهزادیان ک مxxxxxxxxx۳عضوهیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای حجت نظری کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ اختیارات قبلی مدیرعامل شرکت مجددا تفویض گردید ـ امضا های مجاز شرکت برای کلیه اوراق واسناد بهادار وچک ها امضا مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل امضا دونفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود ـ مکاتبات عادی وجاری شرکت باامضای مدیرعامل خواهد بود ومدیرعامل می تواند اختیارات خودرادر این مورد به سایر مدیران تفویض نماید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282443
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۵۶۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت کربن ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671205
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای مهدی یوسفی ک م xxxxxxxxx۰بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ش م xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدندو اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل احمد یعقوب نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدی یوسفی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضوهیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و بهزاد پور محمدی رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و رضا عمو زاده خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷به سمت عضو هیئت مدیره و حجت نظری به کد ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ـ امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق واسنادبهادار وچکها امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل امضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی جاری شرکت باامضای مدیرعامل خواهدبود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563838
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518623
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/xxx۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تماما از محل مطالبات و اورده نقدی پرداخت شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۴/۹۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457763
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
بدینوسیله در اجرای ماده xxx از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ با بررسی مستندات ارائه شده و به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۱/xxx۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140481
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد یعقوب نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و دلاور صیامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهزاد پورمحمدی رودسری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رضا عموزاده خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیات مدیره و حجت نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیات مدیره. امضاهای مجاز شرکت برای اوراق و اسناد بهادار و چکها با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091029
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی‌عام به شماره ثبت۵۵۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620795
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586261
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739649
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی رضا عموزادخلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی غلامحسین وحیدنیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی دلاور صیامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی بهزاد پورمحمدی‌رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی احمد یعقوب‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار و چکها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604773
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشمی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کربن ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیائیی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537012
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ دلاور صیامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی شیمیایی به سمت عضو هیات‌مدیره و غلامحسین وحیدنیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد یعقوب‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد پورمحمدی‌رودسری بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و رضا عموزاد خلیلی بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل با اتفاق امضای یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیآت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650444
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۵۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به سمت بازرس اصلی و محمد حسین‌ولی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات