حباب ساز

شرکت حباب ساز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100999718 ()
8
افراد
18
آگهی‌ها
54850
شماره ثبت
1363/10/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780319
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای مسعود فولادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192319
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید آقای مسعود فولادی xxxxxxxxx۸به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید موسسه فراز مشاور xxxxxxxxx۰۰به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620431
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای مسعود فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان به عنوان ناظر انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973591
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وعملکردسال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید. آقای مسعود فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. موسسه فرازمشاوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486391
آگهی انحلال شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای مهندس محمدرضا علیرحیمی با ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان. تهران. شهر تهران خ شهید مطهری روبروی بیمه ایران پلاک xxx طبقه سوم کد پستی xxxxxxxxx۷ می باشد.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382852
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386474
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۸۵۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا علی رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن عسکری آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالحسن الطافی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کرامتی اصل شهریور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباد قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر میباشد . اختیارات مندرج در بندهای ۱ و۴ و۷ و۱۹ و ۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617391
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری ایران فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت صنعتی شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224073
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070998
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ ابوالحسن الطافی کدملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا علیرحیمی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907557
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: محمدرضا علیرحیمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ و محسن عسکری آزاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ ابوالحسن الطافی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شهاب شیشه به ش م xxxxxxxxx۴۶ محمد کرامتی اصل شهریور به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م xxxxxxxxx۸۶ عباد قدیری به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران فرانسه به ش م xxxxxxxxx۳۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند محسن عسکری آزاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کرامتی اصل شهریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا علیرحیمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و بطور کلی اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901681
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: محمدرضا علیرحیمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ و محسن عسکری‌آزاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به ش م xxxxxxxxx۰۴ ابوالحسن الطافی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شهاب شیشه به ش م xxxxxxxxx۴۶ محمد کرامتی‌اصل‌شهریور به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ش م xxxxxxxxx۸۶ عباد قدیری به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران فرانسه به ش م xxxxxxxxx۳۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند محسن عسکری‌آزاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد کرامتی‌اصل‌شهریور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا علیرحیمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و بطور کلی اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712810
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033672
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955553
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۴۸۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671571
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه و شرکت لامپ پارس شهاب و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و شرکت شهاب شیشه.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547180
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۸۹ عباد قدیری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ایران فرانسه به جای بهمن فیلمی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358032
آگهی تغییرات در شرکت حباب ساز سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ابوالحسن الطافی به جای سعید علی اکبری به عنوان نماینده شرکت شهاب شیشه در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات