پایساز

شرکت پایساز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100998565 (فعال)
20
افراد
26
آگهی‌ها
54733
شماره ثبت
1363/10/6
تاریخ تأسیس

اشخاص پایساز

در این بخش تمامی اشخاصی که در پایساز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر پایساز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در پایساز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه پایساز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که پایساز در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15057615
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 54733 و شناسه ملی 10100998565
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای دوره مالی یکساله منتهی به 31/6/97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/98 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ981102925445367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920991
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852443
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت پتروزرویوار کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت تأسیسات نفتی نورقشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گازآکام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852434
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله یاراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک به سمت رئیس هیئت مدیره محمدحسین مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره​ حسن رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروزریوارکردستان به سمت عضو هیئت مدیره یونس هیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تأسیسات نفتی نور قشم به سمت عضو هیئت مدیره حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره با تفویض بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بندهای ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369522
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ و به استناد مجوز xxx۲۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369521
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۲۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223128
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۶۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094419
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پترو زریوار کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیکاووس حسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی احمدی نظام آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قرار دادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009448
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ماشین سازی اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پترو زریوار کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آقای مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771563
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۷/۴۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره xxx , xxx مورخ ۵/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد مبلغ xxxxxxxxx۸ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ بانک ملت شعبه ایرانشهر واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710429
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت را به شرح برای مدت دو سال انتخاب نمودند - آقای علی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای بهرام نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای کیکاووس حسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای علی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710437
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی مظهری ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی پیرزادی ش ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام نیک پور ش ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره و آقای کیکاووس حسنی نژاد ش ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و حمید عزیزی قاسم آبادی ش ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی نظام آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال خارج از هیئت مدیره منصوب نمود. - کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا " با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشند. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بندهای ۱۸، ۱۳، ۷، ۴ (به استثنای مدیران ارشد) به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313416
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۴/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب وسودزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313429
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۴/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو غفاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره وعلی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره و کیکاوس حسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره مجتبی احمدی نظام آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و غیره متفقا" با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بند های ۷، ۱۳، ۱۸و۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12308152
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۲۰/۴/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بهرام نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹و کیکاوس حسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸وعلی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716603
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر: آقایان سید محمدباقر سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ عبدالحمید لوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ علی پیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716602
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک ش م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای سید محمدباقر سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید لوری زاده ک م xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو غفاری ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک ش م xxxxxxxxx۴۴ ـ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی پیرزادی ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا" با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بند های ۷،۱۳،۱۸ و ۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581863
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187918
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001855
آگهی تغییر محل شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ محل شرکت به تهران خ سپهبد قرنی خ شاداب غربی پ ۷ ط ۶ ک پ xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548560
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیز رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892356
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیز رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10487742
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدباقر سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و عبدالحمید لوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی پیرزادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و به نمایندگی خسرو غفاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی منصور ناصری زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید لوری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خسرو غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619368
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدباقر سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و عبدالحمید لوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی پیرزادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و به نمایندگی خسرو غفاری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی منصور ناصری زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید لوری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خسرو غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175537
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدباقر سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ عبدالحمید لوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ محمدکاظم مفتح زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ منصور ناصری زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ علی پیرزادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ سید محمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدکاظم مفتح زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۵۳ اساسنامه در بندهای ۲۰ - ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۷ ۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12008588
آگهی تغییر پلاک شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱/۴/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۱۸ به پ ۳ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات