چینی سازی البرز

شرکت چینی سازی البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100994790 ()
0
افراد
3
آگهی‌ها
54353
شماره ثبت
1363/9/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10306669
آگهی تغییرات شرکت منحله چینی سازی البرز در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۳۵۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۴۷۹۰
طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ حمید حق نویس به نمایندگی از شرکت چینی مقصود و محمد خرم به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران فرانسه و احمد دباغها به نمایندگی از شرکت گل نقش توس به عنوان مدیران تصفیه تعیین و کلیه تصمیمات اعم از مکاتبات اداری و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها با امضاء سه نفر معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405549
آگهی انحلال شرکت چینی سازی البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۷۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ و تنفس‌های مربوطه ماده ۷۶ اسانامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ضمنا شرکت مذکور منحل و شرکتهای تولیدی چینی مقصود گل نقش توس سرمایه گذاری ایران فرانسه بعنوان مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران در خیابان کارگر شمالی نرسیده به خیابان فاطمی کوچه هما پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت ناظر تصفیه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539443
آگهی تصمیمات شرکت چینی سازی البرز سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۴۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۷۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات