کارخانجات تولیدی شهید قندی

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100994352 ()
19
افراد
36
آگهی‌ها
54309
شماره ثبت
1363/8/29
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14830272
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای اکبر طاقداریان اردکان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای حمید رضا قدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای عبدالرضا دستا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با عنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای سید محمد سعید خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای علیرضا بهروزی زاد با کدملی xxxxxxxxx۶ (به جای آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد) به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل: چک ها؛ سفته ها، بروات، قراردادها واوراق بهادار و عملیات های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14695612
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند : الف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ب شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ج شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ د شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ه شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14695628
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای اکبر طاقداریان اردکان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا قدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای عبدالرضا دستا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید محمد سعید خلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها ؛ سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و اوراق بهادار و عملیات‌های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد . با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت موارد ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار گردید : برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی ، جزایی ، اداری و انتظامی ، نزد هر مرجع قضایی ، داوری ، اداری ، انتظامی ، مالیاتی و سایر مراجع غیرقضایی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی ، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی ؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب رسیدگی در هر مرحله‌ای اعم از بدوی و تجدیدنظر ، فرجام خواهی_، واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اجرای احکام ؛ با حق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند_بود ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی . ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به جز آیین نامه‌های مالی و معاملات . ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . ۴ تعیین میزان حقوق ، دستمزد و افزایش حقوق کارکنان شرکت براساس آیین نامه پرداخت مصوبه هیئت مدیره . ۵ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر . ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۸ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول و موضوع شرکت با توجه به آیین نامه معاملات شرکت ( کمیسیون معاملات ) . ۹ استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار . ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر . ۱۱ اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیرقضایی ، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی ، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663374
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر طاقداریان اردکان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا قدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالرضا دستا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سیدمحمدسعید خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت بین الملل صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها ؛ سفته‌ها ، بروات ، قرارداد‌ها و اوراق بهادار و عملیات‌های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551009
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره موارد ذیل در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود : طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی ، جزایی ، اداری و انتظامی ، نزد هر مرجع قضایی ، داوری ، اداری ، انتظامی ، مالیاتی و سایر مراجع غیرقضایی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی ، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی ؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب رسیدگی در هر مرحله‌ای اعم از بدوی و تجدیدنظر ، فرجام خواهی_، واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث ، و اجرای احکام ؛ با حق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان ، با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند_بود ، موافقت نمود ۱ وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی . وکالت در مصالحه و سازش . وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند . وکالت در تعیین جاعل . وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور . وکالت در توکیل . وکالت در تعیین مصدق و کارشناس . وکالت در دعوی خسارت . وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا . وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث . وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث . وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن . وکالت در ادعای اعسار . وکالت در قبول یا رد سوگند . وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی ۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی ۳ تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت ۴ تعیین ساختار سازمانی ، شرایط استخدام ومیزان حقوق و دستمزد ۵ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۷ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۸ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول ومرتبط با موضوع شرکت با توجه به ایین نامه معاملات شرکت ۹ استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر ۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202525
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر طاقداریان اردکان xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا قدری xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه وکیلی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا دستا xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قرارداد ها و اوراق بهادار و عملیات های بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126161
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای اکبر طاقداریان اردکان xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ ـ آقای حمیدرضا قدری xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ آقای حمزه وکیلی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای عبدالرضا دستا xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قرارداد ها و اوراق بهادار و عملیات های بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077449
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588192
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
پیروآگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۸/۴/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت توسعه وتجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518954
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سید مفتاح الدین فیروزآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید جلال الدین رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای جلیل ذاکری نیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و تجارت بین الملل صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حمزه وکیلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی عبدالرضا دستا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به جز آیین نامه‌های مالی و معاملات. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. تعیین میزان حقوق، دستمزد و افزایش حقوق کارکنان شرکت براساس آیین نامه پرداخت مصوبه هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و موضوع شرکت با توجه به آیین نامه معاملات شرکت (کمیسیون معاملات). استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر. اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502896
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مجمع موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت توسعه وتجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای جلیل ذاکری نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای حمزه وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای سیدمفتاح الدین فیروزآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سیدجلال الدین رضوانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره آقای عبدالرضا دستا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900175
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839361
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عباس هاشمی منش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به جای آقای حامد بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647959
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي شهيد قندي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت تهران ، سعادت آباد ، نرسیده به نیایش شرق ، خیابان حق طلب غربی (بیست و ششم) ، شماره ۴۹ ، ساختمان صبا نور ، طبقه ۲ ،کدپستی: xxxxxxxxx۴، تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472437
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي شهيد قندي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
پیرو آگهی شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۰/۶/۹۴ شماره ملی آقای عبدالرضا دستا به شماره xxxxxxxxx۱ صحیح می باشدکه مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362798
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۳۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ایساتیس ارتباطات قندی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا دستا به کد ملی xxxxxxxxx نماینده شرکت شبکه سازان کیهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا گلعلی زاده احمدگورابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توسعه و تجارت بین الملل صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سید ابوتراب فاضل به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، سفته ها، بروات، اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی؛ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آیین نامه های مالی و معاملات؛ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران؛ تعیین میزان حقوق، دستمزد و افزایش حقوق کارکنان شرکت بر اساس آیین نامه پرداخت مصوبهیئت مدیره ؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر؛ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و موضوع شرکت با توجه به آیین نامه معاملات شرکت (کمیسیون معاملات)؛ استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار؛ تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه ی حاضر؛ اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسـراها، مراجع قضایی و یـا غیر قضایی اخـتصاصی یا عمومی و دیـوانعدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279734
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۳۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و توسعه وتجارت بین المللی صبا بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و شرکت ایساتیس ارتباطات قندی بشماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت شبکه سازان کیهان بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420523
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حامد بابائی ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایساتیس ارتباطات قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ محمدعلی نوراله نجف آبادی ش ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید جلال الدین رضوانی نژاد ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شبکه سازان کیهان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عبدالرضا دستا ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا گلعلی زاده احمد گورابی ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734106
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۲/۱۱/۷ و هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۲۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخه ۹۳/۷/۲۹ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxxمیلیارد ریال منقسم به xxxمیلیون سهم بانام xxx۰ ریالی، که مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۸۰,xxx,xxx,xxx ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره xxx۹,xxx مورخه ۹۳/۳/۱۸ و گواهی شماره xxx۹,xxx مورخه ۹۳/۷/۲۷ بانک ملت شعبه مستقل بلوار سردار جنگل، تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق العاده تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523133
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219678
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا مجیدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی طوسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا بابائی دره با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامد بابائی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی نوراله نجف آبادی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، حدود اختیارات مدیرعامل در ماده ۴۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه میباشد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139102
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات به ش م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به ش م xxxxxxxxx۱۴ و شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به ش م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت شبکه سازان کیهان به ش م xxxxxxxxx۳۶ انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040594
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام بشماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ اعلام میدارد علی طوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حامد بابائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره می‌باشند که در آگهی قید نگردیده است. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983542
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914692
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نبست به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدمحمود ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای کرمعلی احمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بابائی دره به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها، سفته ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و نامه های عادی با امضای مدیرعامل معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216704
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نبست به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدمحمود ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای کرمعلی احمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بابائی دره به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642228
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش.م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117039
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776595
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ کرمعلی احمد‎جزمه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و محمدرضا بابایی‎دره به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین‎المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره، علی طوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سی ولکس کلا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و حامد بابایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‎مدیره اختیارات خود در ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446488
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت توسعه و تجارت بین‎المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به کدملی xxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646436
آگهی تغییر نام شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ نام شرکت از شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی به شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11427990
آگهی تصمیمات در شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ محمدرضا بابائی‌دره کد ملیxxxxxxxxx۸ به جای منوچهر صالحی‌کوپایی به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین‌الملل صبا سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721582
آگهی تصمیمات شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۴۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9562816
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۳۶/۳۲ مورخ ۱۳/۵/xxx۸ شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام بشماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه مورخ ۷/۴/۸۸ را به مدیرعامل تفویض نموده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900086
آگهی تصمیمات شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ‌سفلی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات