کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100993098
13
افراد
31
آگهی‌ها
54183
شماره ثبت
1363/8/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759316
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . آقایان : محمد صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۶ احسان صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۸ مهدی صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۴ جعفر راثی زاده غنی با کدملی xxxxxxxxx۹ و حسین نقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759331
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای احسان صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر راثی زاده غنی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهدی صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ، منحصرا با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل : چک ، سفته ، برات ، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت متفقا خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148014
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال مالی xxx۶ شامل ترازنامه و صورت های سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998657
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۵/۰۷/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۰/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۱/۸/۹۷/xxx۰ مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ بانک توسعه صادرات شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836030
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی صحیح مرکز اصلی شرکت به شرح xxxxxxxxx۱ میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763747
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره مشروح در بند ۵۱ اساسنامه به استثنای موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار. فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت. دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم‌های بانکی و غیربانکی. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده‌های بانکی. استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. انتخاب وکیل جهت انجام این امور حقوقی شرکت. پیشنهاد صلح و سازش دعوی. افتتاح و انسداد هر نوعع حساب بانکی نزد بانکها و سایر مؤسسات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کرارا، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملی ات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن). احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761505
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۶، امین صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۸، سید هادی موسوی کریمی با کدملی xxxxxxxxx۴، محمدرضا رضانژاد زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761516
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره - سید هادی موسوی کریمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره امین صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره - محمدرضا رضانژاد زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی سعید صنعتی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره، منحصرا با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت متفقا خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550079
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131455
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx ۲ xxx۶۳ , xxx مورخه ۱۲/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید هادی موسوی کریمی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی صنعتی کدملی xxxxxxxxx۴ و احسان صنعتی کدملی xxxxxxxxx۸ وحسین نقی زاده کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره و سعید صنعتی کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره، منحصرا با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت متفقا خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018752
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * به استثناء موارد مشروحه زیر، حدود و اختیارات هیئت مدیره مشروح در بند ۵۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار. فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت. دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم‌های بانکی و غیربانکی. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده‌های بانکی. استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. انتخاب وکیل جهت انجام امور حقوقی شرکت. پیشنهاد صلح و سازش دعوی. افتتاح و انسداد هر نوع حساب بانکی نزد بانکها و سایر موسسات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کرارا، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملیات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن). احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935171
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان محمد صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ احسان صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ سید هادی موسوی کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۴ حسین نقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567805
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412207
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدهادی موسوی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جعفر صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسین نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره داود صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره سعید صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412209
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ احسان صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ سیدهادی موسوی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ حسین نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ داود صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412213
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۱ اساسنامه به غیراز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت ـ دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم های بانکی و غیربانکی ـ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده های بانکی ـ استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات ـ اعزام مأموریت خارج از کشور مدیران و کارکنان شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ طرح دعوی و یا دفاع از شکایات انجام شده در مراجع ذیصلاح و یا انتخاب وکیل جهت انجام این امور ـ پیشنهاد صلح و سازش دعوی ـ افتتاح و انسداد هر نوعع حساب بانکی نزد بانکها و سایر موسسات ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کراراً، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ـ تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ـ تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیات مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملیات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن) ـ احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629684
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان صنعتی بسمت رئیس هیأت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای سید هادی موسوی کریمی بسمت نایب رئیس هیأت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جعفر صنعتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین نقی زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید احمدی زاد کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره و آقای سعید صنعتی (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل کد ملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619981
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید ـ آقایان جعفر صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و احسان صنعتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و سعید احمدی زاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ و سید هادی موسوی کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسین نقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127372
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه پایان سال سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907514
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدهادی موسوی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمدرضا رضانژادزنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و جعفر صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و احسان صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سعید احمدی زاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763969
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدهادی موسوی‌کریمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی شیشه بسته‌بندی تاکستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمدرضا رضانژادزنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و جعفر صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و احسان صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سعید احمدی‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725002
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی داود رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ کارگزاری امین آوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx ـ احسان صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ جعفر صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سعید احمدی زاد به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ احسان صنعتی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی سنگینیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814144
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی داود رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ کارگزاری امین آوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx ـ احسان صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ جعفر صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سعید احمدی‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ احسان صنعتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی سنگینیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید صنعتی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680885
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و ۲۱/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/xxx۰ مورخ ۲۰/۴/۹۱ بانک توسعه صادرات ایران شعبه بلوار کشاورز xxx۰ پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۵/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505163
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و ۲۱/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/xxx۰ مورخ ۲۰/۴/۹۱ بانک توسعه صادرات ایران شعبه بلوار کشاورز xxx۰ پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۵/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11848868
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۵/۲/۹۰ بانک توسعه صادرات ایران شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10558218
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119873
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۵/ت/۳۲ مورخ ۳/۵/۸۹ تاریخ وصول صورتجلسه ۶/۴/۸۹ صحیح می‌باشد که اشتباهاً ۶/۶/۸۸ قید گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196312
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صنعتی علی صنعتی احسان صنعتی جعفر صنعتی حسین نقی زاده. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ علی صنعتی به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان صنعتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صنعتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10728583
آگهی تغییر پلاک شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت ازپ ۶ به پ ۵ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات