شاهد

شرکت شاهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100986880 ()
23
افراد
41
آگهی‌ها
53558
شماره ثبت
1363/6/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784955
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/xxx۸ اعلام می دارد محمد تقی شریعتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اندوخته شاهد با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773450
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷و مجوز شماره۲۶/xxxxxx,xxx مورخ ۶/۵/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۸مورخ۳۱/۴/xxx۸ بانک ملت شعبه ظفر و گواهی شماره xxxxxx/۹۸مورخ ۲۹/۲/xxx۸بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733934
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد بیگ محمدلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای احمد نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای سیدنیما فاضلی تبار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای علی ممیزان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی معرفی گردیدند آقای احمد نصیری ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدتقی شریعتی ک . م به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سیدنیما فاضلی تبار ک . م xxxxxxxxx۱ و علی ممیزان ک . م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدبیگ محمدلو ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14691148
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند : آقای محمد تقی شریعتی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد بیگ محمدلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای احمد نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید نیما فاضلی تبار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی ممیزان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از آقایان : احمد نصیری ، محمدتقی شریعتی ، سید نیما فاضلی تبار و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از آقایان : احمد نصیری ، محمدتقی شریعتی ، سید نیما فاضلی تبار همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624769
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند : آقای محمد تقی شریعتی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگ محمدلو با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای احمد نصیری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید نیما فاضلی تبار با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ممیزان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و آقایان : احمد نصیری ، محمدتقی شریعتی ، سید نیما فاضلی تبار همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340183
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگ محمد لو به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای احمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدنیما فاضلی تبار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ا انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302246
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ تصویب گردید سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973854
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی تعیین گردیده که در آگهی صادره اشتباها موسسه حسابرسی مفید راهبر قید شده_است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973858
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدبیگ محمد لو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای احمد نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، آقای داود رزاقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مذکور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ممیزان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973865
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - استخدام، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت - تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت - پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت - پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره - احداث و خرید هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و ….. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901695
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922629
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ را بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: /۱ - موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ /۲ - شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ /۳ - شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ /۴ - شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ /۵ - شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526147
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت. تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت. پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثابث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330068
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بیگ محمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و احمد نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا سجادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرارداداها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112709
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908960
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگ محمدلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمجید برهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جابریان همدانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید حاج آقا بزرگی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره بر اساس مفاد قانون تجارت و مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چار چوب مقرارت شرکت پیشنهادپاداش و ترفیع و تنبیه توسط مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت پرداخت دیون شرکت در چار چوب مصوبات هیئت مدیره صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری تقدیم در خواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی و متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه‌های داوری جداگانه و ارجاع دعوا و داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و در خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل انچه گذشت تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس و اوراق بهادار تهران کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549538
آگهی تغییرات شرکت شاهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگ محمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس قبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466892
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339128
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۵۵۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. ـ شرکت ذخیره شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ . ـ شرکت سرمایه گذاری سعدی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ . ـ شرکت بازرگانی شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ . ـ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷بعنوان اعضا ء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249129
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس قبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای اسداله کیان ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا پورحاج رضائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عزیزاله عصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرادادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر، اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070987
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی اسداله کیان ارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمدرضا پور حاج رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی عزیزاله عصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مهدی علی قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس قبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - پیشنهاد نصب و عزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، به هیئت مدیره - پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که متقضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه -احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735488
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۸/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فو ق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724562
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد..سازمان حسابرسی به کد ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. حسابهای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250822
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام بشماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان حسابرسی با شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215587
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدا... کیان ارثی با کد ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی موسسه اندوخته شاهد, به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی علی قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲بسمت عضو و مدیرعامل
آقای محمدمهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ عضو هیات مدیره
آقای عزیزا... عصاری با کد ملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی, قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر, اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177721
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948005
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ اساسنامه ای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625264
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ اساسنامه‌ای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879535
آگهی تصمیمات مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۴ آقای ارسلان کاظم پور کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۷ آقای علی اسدنژاد کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۱ آقای علی مهدلوزرین قبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ شرکت شاهد شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اکبر پورولی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهدلو زرین قبائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای التفات پورولی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390995
آگهی تصمیمات مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۴ آقای ارسلان کاظم پور کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۷ آقای علی اسدنژاد کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۱ آقای علی مهدلوزرین قبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ شرکت شاهد شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اکبر پورولی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهدلو زرین قبائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای التفات پورولی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877571
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244164
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623928
آگهی افزایش سرمایه شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ و ۷۲/xxx۲۸ مورخ ۲/۳/۹۱ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645144
آگهی افزایش سرمایه شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ و ۷۲/xxx۲۸ مورخ ۲/۳/۹۱ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604136
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556842
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان‌ارثی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550444
آگهي تغييرات هيات مديره شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت۵۳۵۵۸ و شناسه ملي۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ با بررسی طرح اعلام پذیره نویسی و مدارک مربوطه در اجرای ماده xxx قانون تجارت اصلاحی xxx۷ بدینوسیله به شرکت مذکور اجازه پذیره نویسی داده می شود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10077362
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ با بررسی طرح اعلام پذیره نویسی و مدارک مربوطه در اجرای ماده xxx قانون تجارت اصلاحی xxx۷ بدینوسیله به شرکت مذکور اجازه پذیره نویسی داده_می‌شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361537
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194514
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052950
آگهی افزایش سرمایه شرکت شاهد سهامی‌ عام ثبت شده بشماره ۵۳۵۵۸ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۵/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بموجب گواهی‌ شماره ۱/xxx/xxx۲۸ مورخ ۳/۳/۸۹ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات