صنایع شیمیایی سینا

شرکت صنایع شیمیایی سینا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100985608
14
افراد
21
آگهی‌ها
53430
شماره ثبت
1363/6/11
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14778539
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا علی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ آقای حسن افشارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کوشاپیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای عباس منصوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای محمدرضا بهنیا به شماره ملی ۱-xxxxxx-xxx به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای رحیم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا علی رحیمی به سمت رئیس هیئت مدیره (عضوغیرموظف) آقای عباس منصوریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضوغیرموظف) آقای حسن افشارپور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (عضوموظف) آقای محمدرضا بهنیا به سمت عضو هیئت مدیره (عضوغیرموظف) آقای رحیم کریمی به سمت عضو هیئت مدیره (عضوغیرموظف) تعیین گردیدند. کلیه چکها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد فوق با امضای متفق دونفر از اعضاء هیت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر می باشد، نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهرشرکت معتبر می باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. ۵-۱-امضاء کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت. ۵-۲-اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت. ۵-۳-نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی. ۵-۴-تهیه آیین نامه های داخلی یا تغییر در آیین نامه های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۵-۵-پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۵-۶-نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش وترفیع و تنبیه،تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۵-۷-پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۵-۸-دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت. ۵-۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت.(درمورد اوراق و اسناد تعهد آور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره). ۵-۱۰-افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی و بستن هریک از حساب های شرکت. ۵-۱۱-درخواست و پیگیری هرگونه تسهیلات مالی مورد نیاز شرکت از بانک ها و موسسات مالی معتبر و انعقاد قرارداد مربوطه و واگذاری هرگونه تضامین مورد نیاز. ۵-۱۲-تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۵-۱۳-عقد هرنوع قرارداد، و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید،فروش ومعاوضه کالا واموال منقول، همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه ها، مزایده ها (درچارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) ۵-۱۴-عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره ۵-۱۵-به امانت گذاشتن هرنوع اسناد،مدارک و جوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها ۵-۱۶-پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارأ با تصویب هیئت مدیره. ۵-۱۷-تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ۵-۱۸-تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس قانونی شرکت. ۵-۱۹-دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده. ۵-۲۰-اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و درهریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی،دادسراها، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات،اعتراض به رأی صادره تجدید نظر،فرجام،اعاده دادرسی،مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل،تعیین مصدق و کارشناس، دعوی تقابل، ورودثالث وجلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری وتعیین داور منتخب و با حق امضاءقراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور اعم از ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه اعیدایی به نام شرکت،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ماهیت دعوا
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14720348
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند . شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پارس شید ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت کوشا پیشه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت لامپ پارس شهاب ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت رویال صدف کیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479082
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا علی رحیمی بشماه ملی xxxxxxxxx۸ بجای علیرضا تدبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید . سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد . محمد رضا علی رحیمی بشماه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره عباس منصوریان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره حسن افشار پور بشماه ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره ومدیر عامل محمدرضا بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و علی مهرپورلایقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها بروات ، سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیر عامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیر عامل اسناد فوق با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیأت مدیره وبا مهر شرکت معتبر میباشد ونامه‌ها ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404379
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید.. امضاء کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت،در غیاب مدیرعامل امضاء هر عضو دیگر هیئت مدیره در شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲. اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت ۳. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی ۴. تهیه آیین نامه های داخلی یا تغییر در آیین نامه های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۵. پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۶. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش وترفیع و تنبیه،تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ۷. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت ۹. تعهد،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت.(درمورد اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره) ۱۰. افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی و بستن هریک از حساب های شرکت. ۱۱. تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۱۲. عقد هرنوع قرارداد، و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید،فروش ومعاوضه کالا واموال منقول،همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه ها م مزایده ها (درچارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) ۱۳. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. ۱۴. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد،مدارک و جوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها ۱۵. پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارأ با تصویب هیئت مدیره. ۱۶. تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ۱۷. تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۱۸. دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده ۱۹. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و درهریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی،دادسراها، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی،قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ار جمله حضور در جلسات،اعتراض به رأی صادره،تجدید نظر،فرجام،اعاده دادرسی،مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل،تعیین مصدق و کارشناس،دعوی تقابل،ورود جلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری وتعیین داور منتخب و با حق امضاءقراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه اعیدایی به نام شرکت،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت،درخواست ماهیت دعوا.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275165
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200535
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن افشار پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت کوشا پیشه xxxxxxxxx۸۰ بجای آقای اسد اله عابدی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شد. امضاء کلیه چکها بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفقا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت ونامه ها ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797101
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا تدبیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله عابدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کوشاپیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس منصوریان به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی مهرپورلایقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات سفته‌ها واسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554163
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (ش. م xxxxxxxxx۸۵) شرکت پارس شید (ش. م xxxxxxxxx۴۰) شرکت کوشا پیشه (ش. م xxxxxxxxx۸۰) آقای عباس منصوریان (شماره شناسنامه xxx) آقای علی مهرپورلایقی (ش. م xxxxxxxxx۱) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906434
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316370
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند xxx۳ بتصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ( سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پارس شید (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت کوشا پیشه ( سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای فریدون مجلسی شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی مهرپورلایقی شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034551
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۰/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام ازمحل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537680
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه هوشیار ممیز xxxxxxxxx۴۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497988
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۵۳۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
عبد الله عرا قیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدرضا بهنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره و اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره و غلامرضا نصیر زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و فریدون مجلسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و احسان اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) را به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه چک ها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147923
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی‌عام به شماره ثبت۵۳۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فراز مشاور حسابرس مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و بازرس قانونی اصلی و موسسه هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بازرس علی البدل برای مدت یکسال روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵
شرکت بازرگانی پارس شید به ش م xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به ش م xxxxxxxxx۸۰ فریدون مجلسی به ک م xxxxxxxxx۶ غلامرضا نصیرزاده به ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689651
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سیناسهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۴۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871694
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289282
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ عبداله عراقیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و محمدرضا بهنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و علیرضا ایرانخواهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و عبداله عراقیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون مجلسی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و احسان‌اله بیات به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11326193
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و فریدون مجلسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ غلامرضا نصیرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557050
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۰/۸۹ عبداله عراقیان به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ به جای نفر قبلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه سهامی‌عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339620
آگهی اصلاحی در شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
پیرو آگهی شماره xxx۵۷/ ت ۳۲ مورخ ۳/۵/۸۹ نوع شرکت به نوع سهامی عام صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046182
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات