کاشی و سرامیک الوند

شرکت کاشی و سرامیک الوند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100982040
17
افراد
27
آگهی‌ها
53063
شماره ثبت
1363/4/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14907803
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53063 و شناسه ملی 10100982040
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای احد ایروانی تبریزی پور به کدملی 0049314637 به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای مهدی فکری به کدملی 0071175253 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای عطاء معروفخانی به کدملی 4410137050 به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران بعنوان عضو هیات مدیره - آقای علی اکبر محمودی به کدملی 0057869529 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال بعنوان عضو هیات مدیره - آقای مرتضی انوشه به کدملی 0065711858 به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. تبصره: به استناد ماده 46 اساسنامه، قرارداد خرید خدمت کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتر از 300 میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی با مهر شرکت معتبر می باشد. - قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. - قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. - هیات مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: -دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت. -تحصیل تسهیلات از بانکها. - اقامه و طرح دعوی حقوقی و کیفری از طرف شرکت در کلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی و پاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت در کلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارا بودن اختیارات مندرج در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه ها، ادارات و دوایر ثبت و اسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. -اعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیات مدیره. - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت. پ980829641656670  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667984
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه , صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید . اعضای هیات مدیره شرکت برای دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند : شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت صنایع خاک چینی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت معدنی املاح ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124356
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عطاء معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فراورده های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدحسین سید اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قراردادخریدخدمت کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتراز xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت ـ تحصیل تسهیلات از بانکها ـ اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی و پاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه ها، ادارات و دوایر ثبت و اسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری ـ اعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستور العمل فروش مصوب هیات مدیره ـ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان درچارچوب ضوابط شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087192
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739947
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - بلوار نلسون ماندلا - خیابان شهید سیدرضا سعیدی - پلاک ۲۳ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701368
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید رضا هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عطاء اله معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای داریوش محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین سید اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قراردادخریدخدمت کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتراز xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت و اسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره. نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان درچارچوب ضوابط شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484055
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ وشرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274251
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل داریوش محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره عطاءاله معروفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره سیدحسین سیداصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمی باشد قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159926
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای داریوش محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای سیدحسین سیداصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896158
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800685
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین سید اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای علی دادمان با ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش. م xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید و آقای احد ایروانی تبریزی پور ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران ش. م xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس پورهاشمی ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ش. م xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر سلیمانزاده جمایران ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال ش. م xxxxxxxxx۳۲ و آقای محمد کلانتری ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران ش. م xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد و قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبرمی باشد. و قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648981
آگهی تغییرات شرکت كاشي و سراميك الوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران ش.م xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. و آقای عباس پورهاشمی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ش.م xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر سلیمانزاده جمایران ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال ش.م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده های نسوز ایران ش.م xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی دادمان ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش.م xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. قرارداد خرید خدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمترازxxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبر می باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر می باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366247
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۰۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت فرآورده های نسوز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9383736
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663884
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی موسی خانی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایرانxxxxxxxxx۱۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره وآقای عباس پورهاشمی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین. xxxxxxxxx۹۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل وآقای احد ایروانی تبریزی پور xxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایرانxxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای نادر سلیمانزاده جمایران xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمینxxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد کلانتری xxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت فراورده های نسوز ایران xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمترازxxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد و قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل وبا مهرشرکت معتبر میباشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت و تحصیل تسهیلات از بانکها و اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره،عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری واعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره و نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574634
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۲ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغxxx میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx۲ مورخ ۲۳/۴/۹۳ بانک ملت شعبه گلفام پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.................. تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534370
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۷/۱۰/۹۲ آقای مرتضی موسی خانی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی xxxxxxxxx۱۰ و آقای عباس پورهاشمی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین xxxxxxxxx۹۶ و آقای حسین هیزمی آرانی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران xxxxxxxxx۳۰ و آقای نادر سلیمانزاده جمایرانxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰ وآقای محمد کلانتری xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فراورده های نسوز ایران xxxxxxxxxxxx تعیین گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340955
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی موسی خانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس پورهاشمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین هیزمی آرانی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای نادر سلیمانزاده جمایران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
قرارداد خرید خدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتر از xxx میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719435
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس ‌پورهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سید محمدعلی قدسی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی موسی‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کاشی نیلو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی محمد کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ مرتضی موسی‌خانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالرضا رجایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، عباس ‌پورهاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین‌نامه‌های فروش و مالی و معاملات مصوب هیئت‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است و اختیارات مدیرعامل در سه بندر به شرح صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215781
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403219
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ محمد کلانتری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و بنمایندگی از شرکت کاشی نیلو و بجای علی ملک و بعنوان عضو هیئت مدیره و مرتضی موسوی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس پورهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید محمدعلی قدسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809354
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914061
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ مورخ ۷/۱۰/۸۹ سید محمدعلی قدسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بجای سید جواد کیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607343
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردبد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250168
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ عباس هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و عبدالرضا رجایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران و علی ملک بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو و مرتضی موسی خانی بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران و سید جواد کیا بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171387
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت صنایع خاک چینی ایران و شرکت معدنی املاح ایران و شرکت کاشی نیلو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184090
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام بشماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ مرتضی موسی‌خانی بنمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات