صنعتی و معدنی ستبران

شرکت صنعتی و معدنی ستبران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100981564
11
افراد
19
آگهی‌ها
53015
شماره ثبت
1363/4/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773033
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی گل زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدعلی ایه اللهی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت صنایع سرما افرین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773042
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی گلزاده به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کلاه دوز اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم کلاه دوزاصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی آیه اللهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع سرماافرین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای عباس آقا جانی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدساسان رحیم بیگلربیگی به کدملی xxxxxxxxx۱(خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241213
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638830
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سلامت دارای کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدمهدی گلزاده باکد ملی xxxxxxxxx۲ و رحیم کلاهدوز اصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدعلی ایه اللهی با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع سرماآفرین ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644841
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی گلزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کلاهدوز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم کلاهدوز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی آیه اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع سرماآفرین ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی عباس آقاجانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ساسان رحیم بیگلربیگی کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضای دونفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542724
آگهی تغییرات شرکت ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶، و بموجب مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036880
آگهی تغییرات شرکت ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352202
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان محمد مهدی گلزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ و رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن کلاهدوز اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد علی ایة اللهی با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352199
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی گلزاده ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کلاهدوز اصفهانی ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم کلاهدوز اصفهانی ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی ایة اللهی ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع سرما آفرین ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای عباس آقاجانی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدساسان رحیم بیگلربیگی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716006
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243355
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقایان محمدمهدی گلزاده با کدملیxxxxxxxxx۲، رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملیxxxxxxxxx۱، حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵، محمدعلی آیت الهی با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243357
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمدمهدی گلزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ (رئیس هیئت مدیره)، حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ (نایب رئیس هیئت مدیره)، رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملیxxxxxxxxx۱ (عضو هیئت مدیره)، محمدعلی آیت الهی با کدملی xxxxxxxxx۳ (عضو هیئت مدیره) و شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای عباس آقاجانی با کدملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیئت مدیره) انتخاب شدند و آقای مصطفی امین میرزامحمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردید.
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر باشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626719
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۳۰۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268545
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568039
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی گلزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و رحیم کلاهدوز‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی به کدملی xxxxxx۴۷ و محمدعلی آیت‌الهی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمدمهدی گلزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن کلاهدوزاصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مصطفی امین‌میرزامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عباس آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سرما آفرین ایران و رحیم کلاهدوزاصفهانی و محمدعلی آیت‌الهی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076362
آگهی تغییر محل شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ محل شرکت به تهران ـ خ خرمشهر غربی ـ پ xxx ـ ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxxxxx منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595183
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ بند ۱۶ ماده ۵۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013371
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۳۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170434
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۸ عباس آقاجانی بجای علیمراد تقی پوربیرگانی به نمایندگی از شرکت صنایع سرما آفرین ایران بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی گلزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن کلاهدوز اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی میرزامحمدی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و محمدعلی آیت الهی و رحیم کلاهدوزاصفهانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات