داده پردازی ایران

شرکت داده پردازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100978129
24
افراد
32
آگهی‌ها
52667
شماره ثبت
1363/4/3
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/4/8 انقضا 1399/3/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1398/5/12

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14785768
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262249
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسماعیل لله گانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹طی حکم شماره xxx۸/xxx۱۳/۹۷ مورخ۱۷/۰۵/xxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد صالحی فر به شماره کد ملیxxxxxxxxx۵ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ طی حکم شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ۱۷/۴/xxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهرداد غلام زاده به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ طی حکم شماره xxxxxx۸/۹۶/۶۰ مورخ۶/۸/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید حمید سیدی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ طی حکم شماره xxx۶/۹۶/ص مورخ۷/۸/xxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای آرش سلام زاده به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ طی حکم شماره ۹۰/xxx/۹۷ مورخ۳۰/۴/xxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه چک ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی) و ممهور به مهر شرکت معتبر است . ـ کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود . ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و بیش از این سقف با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ـ تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:) اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ ـ (استخدام کارکنان و مدیران شرکت و تعیین حقوق و دستمزد آنان و بازخرید و پرداخت پاداش موردی به آنان ، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ ـ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ ـ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ ـ (صدور، ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ ـ (انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ ـ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق واختراع،نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ ـ (به امانت گذاردن هرنوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها) ۱۳ ـ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ ـ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب . اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، .ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ ـ (تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ ـ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما" با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت خواهد بود، به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188264
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934037
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید سیدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاء الدین حجاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد غلام زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای صابر مجذوب به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء مجاز اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت به ترتیب زیر تعیین گردید: کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. درصورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگرین امضاء مدیرعامل خواهد_بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیراز اسناد بانکی) تا سقف سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و بیش از این سقف با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق و اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها) ۱۳ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ (تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت خواهد_بود، به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804985
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652995
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت داده پردازی ایران انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281741
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید سیدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ضیاء الدین حجاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد غلام زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی حمزه به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کهن تجارت مهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۱ ۲) کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیرکل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. ۲) کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. درصورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگرین امضاء مدیرعامل خواهد_بود. ۳) کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیراز اسناد بانکی) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱) اختیارات مندرج در بندهای ۱ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق واختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها) ۱۳ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ (تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916698
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک رفاه کارگران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت کهن تجارت مهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مؤسسه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876077
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433788
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام نجفلی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحمید سیدی به شماره کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاءالدین حجاری به شماره کدملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نادری به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ بنماینده شرکت ایران برزگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه چک ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چک ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگزین امضاء مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیراز اسناد بانکی) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. تفویض اختیارهیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ ۱) اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ ـ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ ـ (افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ ـ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ ـ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی) ۹ ـ (انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات) ۱۰ ـ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق و اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ ـ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها) ۱۳ ـ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ۱۴ ـ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ ـ (تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ ـ (تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماده ۳۷ اساسنامه که تماما" با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت خواهد بود، به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360574
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ذبیح الله فیض آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120453
شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/۹/۹۳ در خصوص سمت مدیرعامل اعلام میدارد: آقای فرامرز خالقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)تعیین گردیدند که از قلم افتاده بود و بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759340
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گسترکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت ایران برزگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حجت رمضان زاده برکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759332
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۶/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵و شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷و شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰وشرکت ایران برزگر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای حجت رمضان زاده برکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759311
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین معین زاد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده بانک رفاه کارگران(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید سیدی به شماره کد ملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاءالدین حجاری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای ابراهیم نادری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ذبیح اله فیض آبادی ثانی نماینده شرکت ایران برزگر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء مجاز اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت به ترتیب زیر تعیین گردید: کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضاء (پنج نفر عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگزین امضاء مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱(نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ـ ۴ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ـ ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر) ـ ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ـ ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی) ـ ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیۀ عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات) (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق و اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ـ ۱۱(به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها) ـ ۱۳(رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ـ ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ـ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ـ ۱۵(تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶(تنظیم صورت ـ های مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512687
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عموم فوق العاده مورخ ۹۲/۶/۴ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۲/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۲/۱۶ و xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۴/۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال منقسم بهxxx xxx xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال بموجب گواهی شماره ۳/xxx۷۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز و مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال به موجب گواهی شماره ۳/xxx۸۸ مورخ ۹۳/۲/۱۰ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474322
آگهی تغییرات شرکت داده‌پردازی ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۵۲۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای ابراهیم نادری کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای سید ابوطالب نجفی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ معرفی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364673
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره ۱۸/۱۰/۹۲ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344245
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدابراهیم منصورخاکی به ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به کدملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازی به جای آقای حسین معین زاد انتخاب گردیدند و در نتیجه آقای محسن شریفی به ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منصورخاکی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275642
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن عزیزی به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره به جای آقای دکتر حسین طاهبازتوکلی معرفی گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182489
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش مxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش مxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706209
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ حسین معینزاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ـ پریا اسدالهینیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دادهورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ـ سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ـ حسین طاهبازتوکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ـ محسن شریفی به سمت رئیس هیئتمدیره و حسین معینزاد بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و فرامرز خالقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیاتمدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیاتمدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیاتمدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیاتمدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759021
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ حسین معین زاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ـ پریا اسدالهی نیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ـ سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ـ حسین طاهبازتوکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ـ محسن شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین معین زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز خالقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیات مدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691243
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443758
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11544271
آگهی افزایش سرمایه شرکت داده پردازی ایران سهامی‌ عام بشماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ و ۲۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال بموجب گواهی‌های شماره ۴۵/۹۱ ص/xxx و xxx/۹۱ ص/xxx مورخ ۲۸/۱/۹۱ و ۱۷/۳/۹۱ بانک پاسارگاد شعبه کریمخان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620677
آگهی افزایش سرمایه شرکت داده پردازی ایران سهامی‌ عام بشماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ و ۲۰/۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال بموجب گواهی های شماره ۴۵/۹۱ ص /xxx و xxx/۹۱ ص /xxx مورخ ۲۸/۱/۹۱ و ۱۷/۳/۹۱ بانک پاسارگاد شعبه کریمخان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517724

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۷
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمی گردید: حسین معین زاد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و قهرمان عظیمی دیزج به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ریاحی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین طاهبازتوکلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به ش م xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعلیرضا چراغی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چک ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضا دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا پنج نفر عضو هیئت مدیره مدیرعامل و علیرضا مشهدی فراهانی به ک م xxxxxxxxx۰ مدیر کل مالی و اداری ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است در صورت غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت مدیره جایگزین امضا مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضا مدیرعامل ویک نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و۳ (به جز تاسیس) و ۴ (به جز ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوقی و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11994392
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۶۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمی گردید: حسین معین‌‌زاد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و قهرمان عظیمی‌دیزج به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا ریاحی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سیدابوطالب نجفی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره حسین طاهبازتوکلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به ش م xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدعلیرضا چراغی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضا دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا پنج نفر عضو هیئت‌مدیره مدیرعامل و علیرضا مشهدی‌فراهانی به ک م xxxxxxxxx۰ مدیر کل مالی و اداری ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از xxx/xxx/xxx ریال با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است در صورت غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت‌مدیره جایگزین امضا مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضا مدیرعامل ویک نفر از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و۳ (به جز تاسیس) و ۴ (به جز ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوقی و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870091
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 401929

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782308
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات