نوش مازندران

شرکت نوش مازندران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100977662 (فعال)
11
افراد
16
آگهی‌ها
861
شماره ثبت
1363/4/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14695390
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند : موسسه حسابرسی هوشیارممیزبا شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فرازمشاور با شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل ۲ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۳ ترازنامه منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496271
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای محمد رضا افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر باقرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی گلعلی پور سرولات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل . ۲ آقای مهدی دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۸ انتخاب گردید . ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و نامه‌های عادی و اداری و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۴ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496294
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( بعنوان عضو اصلی ) و آقای حسن منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( بعنوان عضو اصلی ) و آقای امیر باقرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( بعنوان عضو اصلی ) و آقای مجتبی گلعلی پور سرولات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( بعنوان عضو اصلی ) و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای محمد رضا افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ( بعنوان عضو اصلی ) و آقای سیدمحمود رضا غضنفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( بعنوان عضو علی البدل ) و آقای غلامرضا اجلالی کهورین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ( بعنوان عضو علی البدل ) تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۹. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553405
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425243
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (بعنوان عضو اصلی) و آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (بعنوان عضو اصلی) و آقای سیدمحمودرضا غضنفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (بعنوان عضو اصلی) و آقای حسن منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (بعنوان عضو اصلی) و خانم زهره پولادین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (بعنوان عضو علی البدل) و خانم نزهت غضنفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۷. ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425250
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمودرضا غضنفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۲ آقای مهدی دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۶ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و نامه‌های عادی و اداری و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12376520
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه وصورت حساب سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ و شاسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ۳روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496471
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۳ که در تاریخ ۲۵/۳/xxx۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید.
۲ـ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد.
۳ـ مجمع تصویب نموده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال برای هر سهم خالص xxx ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد.
۴ـ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.
۵ـ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ـ پاداش هیئت مدیره مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بتصویب مجمع رسید.
۸ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۹ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش xxx۹ و کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۱۰ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۱۱ـ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند.
شxxxxxx۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495160
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۳ که در تاریخ ۲۵/۳/xxx۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید.
۲ـ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد.
۳ـ مجمع تصویب نموده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال برای هر سهم خالص xxx ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد.
۴ـ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.
۵ـ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ـ پاداش هیئت مدیره مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بتصویب مجمع رسید.
۸ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۹ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش xxx۹ و کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۱۰ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۱۱ـ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند.
شxxxxxx۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495594
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۳ که در تاریخ ۲۵/۳/xxx۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید.
۲ـ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد.
۳ـ مجمع تصویب نموده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال برای هر سهم خالص xxx ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد.
۴ـ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.
۵ـ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ـ پاداش هیئت مدیره مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بتصویب مجمع رسید.
۸ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۹ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش xxx۹ و کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۱۰ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۱۱ـ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند.
شxxxxxx۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112011
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۲ که در تاریخ ۱۶/۴/xxx۲ واصل گردید و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:
۱ـ مجمع ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات را تصویب نمود.
۲ـ مجمع تصویب نمود مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت به عنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال برای هر سهم خالص xxx ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال ازمحل سود سال جاری به عنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته منتقل گردد.
۳ـ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و مبلغ xxx/xxx/۵ ریال ناخالص به عنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیرموظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.
۴ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین روش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664514
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۱ که در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ ـ گزارش هیئت مدیره به مجمع، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.
۲ ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۷ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد.
۴ ـ مجمع تصویب نمود مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال هر سهم خالص xxx۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال از محل سود سال جاری بعنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته منتقل گردد.
۵ ـ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۴ ریال ناخالص بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.
۶ ـ آقایان: محمد صدقی و نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۷ ـ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ره بین بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
۸ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۹ ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۱: آقای محمد صدقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا افراشته و آقای سید محمود رضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران با نمایندگی آقای حسن منتظری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۱۰ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۱۱ ـ هیئت مدیره اختیارات اجرایی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 441409

آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران
(سهامی عام) به شماره ثبت xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۰ که در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: آدرس شعبه شرکت در تهران از آدرس: تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ خیابان منصور شماره ۸۳ طبقه چهارم به آدرس جدید: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان هفدهم ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
شxxxxxx اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638507
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۰ که در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: آدرس شعبه شرکت در تهران از آدرس: تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ خیابان منصور ضماره ۸۳ طبقه چهارم به آدرس جدید: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان هفدهم ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.

اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11592180
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات به تصویب مجمع رسید.

۲ـ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت‌مدیره انجام شده است را مورد تصویب قرار داد.

۳ـ مجمع تصویب نمود مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از محل سود ناشی از فعالیت‌ عادی شرکت به عنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال (مبلغ xxx/xxx/xxx/۱) ریال هر سهم خالص ۲۵ ریال) تقسیم گردد و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از محل سود سال جاری به عنوان سود تقسیم نشده به حساب سود (زیان) انباشته شرکت منتقل گردد.

۴ـ مجمع تعیین میزان حق‌المزحمه بازرس قانونی را به هیئت‌مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به عنوان حق حضور اعضاء هیئت‌مدیره غیرموظف در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد.

۵ـ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ره‌بین به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۶ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069222
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی به تصویب مجمع رسید. ۲ مجمع معاملات مشمول ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده_است مورد تصویب قرار گرفت. ۳ مجمع تصویب نمود مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به عنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات ماهیانه را مورد تصویب قرار داد. ۵ با اخذ رأی: آقایان محمد صدقی و نصرت ذبیحی و محمدرضا افراشته و سید محمودرضا عضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (با نمایندگی آقای حسن منتظری) به عنوان اعضاء اصلی و خانم زهره پولادین و نزهت غضنفری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مروخ ۲۴/۴/۸۹ آقای محمد صدقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا افراشته و سید محمودرضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (با نمایندگی آقای حسن منتظری) بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۹ مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر دارای اعتبار می‌باشد. ۱۰ هیئت مدیره اختیارات اجرایی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات