معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100974130 ()
14
افراد
26
آگهی‌ها
52267
شماره ثبت
1363/3/8
تاریخ تأسیس
شرکت معدنی املاح ایران در سال 1363 باهدف اکتشاف، استخراج و فرآوری نمکهای صنعتی بخصوص سولفات سدیم و کلرور سدیم تاسیس شد.این شرکت در سال 1375 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید.شرکت معدنی املاح ایران در سال 1385 از طرف وزارت صنایع و معادن بعنوان واحد نمونه صنعتی و در سالهای 1386 و 1388 از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بعنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی شناخته شد.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770978
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد مشیری xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران xxxxxxxxx۱۰ به جای آقای محمد مهدی قاسم زاده انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646731
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065308
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عروجی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت صنایع مس شهید باهنر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به جای آقای علی اکبر ساداتی به سمت عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049801
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد محمدیان اردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوء مدیره و محمد مهدی قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد_شد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادها و شهرداریها. ۲ نصب و عزل کلیه ماموران، مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. ۴ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره آمده_است. ۵ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۷ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۸ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا وعزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۹ تعیین و میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاریه کشور. ۱۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. ۱۱ تنظیم صورت‌های مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050239
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590433
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت صنایع مس شهیدباهنر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515499
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167525
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد محمدیان اردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به جای عبداله شیرمحمدپورگرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092016
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی هنری به کدم xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای مسیح مشهدی تفرشی کدم xxxxxxxxx۷ تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853659
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران ش م xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404428
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله شیرمحمدپورگرجانی کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی شمارهxxxxxxxxx۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر ساداتی کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۰بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمدمهدی قاسم زاده کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدمحمود شجاعی کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مسیح مشهدی تفرشی کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254157
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۲۲۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505981
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‏های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421052
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۲۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمحمود شجاعی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو جدید هیئت‎مدیره بعنوان نماینده شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) xxxxxxxxx۴۰ به جای آقای ناصر زارعی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196353
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۰۰/۷۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم بانامxxx/۱ ریالی که از محل تجدید ارزیابی سرمایه شرکت تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189024
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله شیرمحمدپورگرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی ا کبر ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمدمهدی قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای میرفاضل مقدس فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای ناصر زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ـ کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد شد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083028
آگهی تصمیمات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و علی اکبر ساداتی به ش ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616725
آگهی تصمیمات شرکت معدن املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به کدملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577941
آگهی تصمیمات شرکت معدن املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به کدملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566052
آگهی تصمیمات در شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۲۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ به موجب حکم صادره بهمن یاغشنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا آل آقا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین xxxxxxxxx۹۶ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. علی اکبر ساداتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11877594
آگهی تصمیمات در شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۲۲۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ به موجب حکم صادره بهمن یاغشنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا آل‌آقا به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین xxxxxxxxx۹۶ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند. علی‌اکبر ساداتی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10701524
آگهی تغییر محل شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ سید جمال‌الدین اسدآبادی خ ۶۴ پلاک ۲۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608404
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ محمدرضا آل‌آقا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و طاهر احمدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و سیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی‌خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و محمدمهدی قاسم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت کاشی نیلو (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و علی‌اکبر ساداتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند که طاهر احمدی‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا آل‌آقا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر ساداتی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11316832
آگهی تصمیمات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰‌ـ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰‌ـ شرکت کاشی نیلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷‌ـ علی‌اکبر ساداتی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545690
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۹ اساسنامه جدیدی شامل ۵۸ ماده ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112575
آگهی تصمیمات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۸۹ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات