سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100970248 (فعال)
27
افراد
38
آگهی‌ها
8027
شماره ثبت
1363/2/10
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی علیدوستی شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره وامیر رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی وشرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و سیدجواد باقری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره و سهراب ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره و افشین وزیریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ ۲۰/۰۵/xxx۹ انتخاب گردیدند.. تمام چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بهادار، اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها در سطح معاملات عمده با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر و نافذ میگردند و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت اعتبار دارند. نامه های اداری و سایر قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ می شونداختیارات آقای امیر رحیمی به عنوان مدیرعامل به شرح ذیل می باشد:کلیه امور جاری و اجرایی شرکت. ۲ ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۳ ـ استخدام و نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان (دایم و موقت) و معاونان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و مزایا و خسارت پایان کار و بازخرید سنوات خدمت و مشخص کردن محل کار و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج از خدمت، ماموریت داخل و خارج از کشور، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. ۴ ـ تهیه بودجه سالانه برای اداره شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیأت مدیره. ۵ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل یا خارج از کشور. ۶ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. ۷ ـ امضاء و مبادله تمام قراردادها با رعایت قوانین و آیین نامه های مرتبط و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آنها در مورد خرید و فروش که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در آئین نامه معاملات بر پایه مصوبات هیأت مدیره. ۸ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ۹ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت آیین نامه های مرتبط. ۱۰ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکلیف ناشیه از قانون داوری، تعیین و کیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا در کلیه مراجع قضایی و اداری اعم از دادگاههای عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظر و طرق فوق العاده شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیونهای مالیاتی و شهرداری و تامین اجتماعی، ادارات ثبت و سایر مراجع دولتی و عمومی. تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه درماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثابت، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۱ ـ ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین سیاستهای تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات ارایه خدمات و اقدام در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. ۱۲ ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. ۱۳ ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت. ۱۴ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۱۵ ـ تهیه و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت برای اجراء. ۱۶ ـ تهیه و اجراء دستورالعمل و روشهای اجرایی داخلی. ۱۷ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هیأت مدیره. ۱۸ ـ دبیر جلسات هیأت مدیره (تهیه تمام صورتجلسات هیأت مدیره). ۱۹ ـ تمام چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها در سطح معاملات عمده با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر و نافذ می گردند و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت اعتبار دارند. نامه های اداری و سایر قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ می شوند. ۲۰ ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیأت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره تمام امور شرکت اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیأت مدیره ارائه کند. ۲۱ ـ افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با مقررات سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14602913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد و ترازنامه به تاریخ ۳۰/۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار انتخاب گردیدند . سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، دهستان برخوارغربی ، روستا نیروگاه محمدمنتظری ، جاده اصفهان تهران ، بلوار اختصاصی نیروگاه ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435365
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی امیر رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین حسن نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی مهدی علی دوستی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی ساسان محمدیه فامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی خانم بیتا کچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات و اوراق بهادار ، اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها در سطح معاملات عمده با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . نامه‌های اداری و سایر قراردادها با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل بدین شرح می‌باشد : ۱ کلیه امور جاری و اجرایی شرکت . ۲ اجرای مصوبات هیات مدیره . ۳ استخدام و نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان ( دایم و موقت ) و معاونان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه و مزایا و خسارت پایان کار و بازخرید سنوات خدمت و مشخص کردن محل کار و سایر شرایط استخدام ، معافیت و خروج از خدمت ، ماموریت داخل و خارج از کشور ، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان . ۴ تهیه بودجه سالانه برای اداره شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیات مدیره . ۵ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل یا خارج از کشور . ۶ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات . ۷ امضا و مبادله تمام قراردادها با رعایت قوانین و آیین نامه‌های مرتبط و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آنها در مورد خرید و فروش که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در آئین نامه معاملات بر پایه مصوبات هیات مدیره . ۸ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری . ۹ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت آیین نامه‌های مرتبط . ۱۰ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکلیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین و کیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگر بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا در کلیه مراجع قضایی و اداری اعم از دادگاههای عمومی و انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوانعالی کشور ، دیوان عدالت اداری در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی ، تجدیدنظر و طرق فوق العاده شورای حل اختلاف ، سازمان تعزیرات حکومتی ، کمیسیونهای مالیاتی و شهرداری و تامین اجتماعی ، ادارات ثبت و سایر مراجع دولتی و عمومی . تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثابت ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۱ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیات مدیره و بازرس شرکت . ۱۲ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت . ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۱۴ تهیه و اصلاح آیین نامه‌های داخلی شرکت برای اجراء . ۱۵ تهیه و اجراء دستورالعمل و روشهای اجرایی داخلی . ۱۶ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با تصویب هیات مدیره . ۱۷ دبیر جلسات هیات مدیره ( تهیه تمام صورتجلسات هیات مدیره ) . ۱۸ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیات مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره تمام امور شرکت اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیات مدیره ارائه کند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک صنعت و معدن به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ ، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ، شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098483
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن رضوان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۱/۰۴/xxx۷) انتخاب گردید. - در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903979
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردید. صورتهای مالی ۳۰/۹/xxx۶ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان محمدیه فامیلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353533
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۲ , xxx سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای داریوش حمیدی بعنوان مدیرعامل بنمایندگی بانک صنعت ومعدن xxxxxxxxx۶۰ و آقای عبدالرضا قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود بهزادپور بعنوان رییس هیات مدیره بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) xxxxxxxxx۳۵ و آقای مرتضی ولی پورگودرزی بعنوان نایب رییس هیات مدیره بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (سهامی عام) xxxxxxxxx۸۶ و آقای محمدرضا رستمی به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * کلیه چکها سفته‌ها بروات و اوراق بهادار شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ می‌گردند و نامه‌های اداری و تمام قراردادها با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ می‌شوند. * ضمنا اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تنفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت ومعدن xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) xxxxxxxxx۸۶ و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) xxxxxxxxx۳۵ و شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (سهامی عام) xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضاءهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آتیه الوند (سهامی خاص) بجای آقای اصغر فخریه کاشان، بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقایان مسعود بهزادپور به سمت رییس هیات مدیره و مرتضی ولی پورگودرزی به سمت نایب رییس هیات مدیره و عبدالرضا قاسمی به سمت عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به سمت عضو هیات مدیره و داریوش حمیدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۵ انتخاب گردیدند. ضمنا در حق امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد نامه شماره xxx۱ , xxx مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۵) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617713
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/xxx۴ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدورسهام جدید، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یکهزار ریالی با نام عادی می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۰۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل (ترازنامه، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس وبازرس قاتونی برای مدت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به اختصار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۰۴/xxx۳ مبنی بر افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال (دو هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ (دو میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار) سهم یکهزار ریالی با نام عالی می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610786
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند به سمت رئیس هیات مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات مدیره، داریوش حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مسعود بهزادپور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و مهدی حکاک به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق آقای داریوش حمیدی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیبت مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمناً اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره فوق الذکر مشتمل بر ۲۱ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. ۲ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241439
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ مرتضی ولی پور گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بجای حسین مهری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش حمیدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی بانک صنعت و معدن جایگزین رامین پاشایی فام بعنوان مدیرعامل و مهدی حکاک کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن جایگزین غلامعباس نعمت اللهی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در سمت بقیه اعضاء تغییری حاصل نشده است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق الذکر می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053266
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx ۹/۲/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ و ۷/۲/۹۲ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال است که به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم و تماما پرداخت شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۲/xxx۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020968
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱/۹۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 871028
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/xxx۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت بشرح زیر تغییر و اصلاح گردید: ماده ۴۸ اساسنامه: سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/xxx۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده_است: ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت بشرح زیر تغییر و اصلاح گردید: ماده ۴۸ اساسنامه: سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734019
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۰۲۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا شایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مهری به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ـ عبدالرضا جمالی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مسعود علاقه مندان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدمهدی زارع هرفته به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ یداله استادمحمودی دو به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ حسین مهری به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید هاشمیان خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضای متفق رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664659
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایرانسهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367546
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸ بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده_است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627491
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/xxx۱ آقای غلامعباس نعمت الهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بجای آقای قربان دانیالی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546075
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/xxx۱ آقای غلامعباس نعمت الهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بجای آقای قربان دانیالی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690749
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583505
آگهی تغییرات در شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۲۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین مهری به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به جای رضا مقدم به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا جمالی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید هاشمیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر و نافذ است و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضاء متفق رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۹ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9877895
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام، ثبت شده به شماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۴/۸/xxx۹ آقای رامین پاشایی فام به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به جای آقای افشین روغنی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11412449
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ‌ آقای رضا مقدم از سمت مدیرعاملی استعفا نمود.

۲ـ آقای حسین مهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن جایگزین آقای داریوش حمیدی گردید و بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمنا در سایر سمتها و حق امضا تغییری حاصل نشد و اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/xxx۹ به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858768
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند: ضمنا روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033976
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اصلاح و به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۲/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656137
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۰۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۸۷ آقای رامین پاشایی‌فام بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنعت ومعدن به جای آقای بهروز کره‌بند بوشهری بعنوان عضو هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۱/۱۲/xxx۷ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات