صنایع جوشکاب یزد

شرکت صنایع جوشکاب یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100967098 ()
27
افراد
34
آگهی‌ها
51556
شماره ثبت
1363/1/7
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع جوشکاب یزد

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع جوشکاب یزد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14443781
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413809
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رامین عالی شاه xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرسول کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ـ مکاتبات عادی و با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116718
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500153
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر متفقا " از چهار نفر آقایان مجید رضائی، احمد شمشکی، کامبیز کوثری و خانم عاتکه وادی خیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282970
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015625
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی کامبیز کوثری دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی عاتکه وادی خیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای بقیه مدت به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. احمدرضا صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، کامبیز کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، احمد شمشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر متفقا " از چهار نفر آقایان مجید رضائی، احمد شمشکی، کامبیز کوثری و خانم عاتکه وادی خیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652294
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154403
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۱۵۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صفری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شمشکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای بهداد خوئینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نوید احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.وحق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان مجید رضائی، احمد شمشکی و بهداد خوئینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073792
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی اتیه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت بسته بندی پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت تولید سموم علف کش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045545
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531727
آگهی تغییرات شرکت صنایع جو‌شکاب یزد سهامی‌عام شماره ثبت ۵۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی سلیمی ور بن به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا ایز دی یار کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سید فرهنگ حسینی کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره
خانم عا تکه وادی خیل کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای نوید احمدی کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405986
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام شماره ثبت ۵۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدفرهنگ حسینی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ بجای خانم رومینا داودیان بعنوان نماینده شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229627
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ایزدی یار کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی شریفی کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم رومینا داودیان کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره
خانم عاتکه وادی خیل کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای نوید احمدی کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229628
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم عاتکه وادی خیل به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای زین العابدین ایمانلو به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رومینا داودیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129616
آگهی تصمیمات شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۶/۱/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

آقای محمدرضا ایزدی یار کد ملی xxxxxxxxx۳ طبق حکم شماره ۹۱/xxx۰ مورخ ۳/۸/۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله هفت تنی کد ملی xxxxxxxxx۹ طبق حکم شماره xxxxxx ـ ۰۱ ـ ۹۱ مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ به نمایندگی شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد مقیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ طبق حکم شماره ۹۲ – ca xxx۶ مورخ ۲۶/۱/۹۲ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شمس نظری کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم شماره xxx۲ ـ ۰۷/۹۱ مورخ ۲۹/۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم شماره xxx۲/۹۱/۶۱ مورخ ۲۹/۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات، قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110014
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی‌عام به شماره ثبت۵۱۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۲ که درتاریخ ۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی محمدرضا ایزدی ایر xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدرسول حسینی حجه آبادی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولید سموم علف کش xxxxxxxxx۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید رضایی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس xxxxxxxxx۶۴ بسمت نایب رئیس مدیره زین العابدین ایمانلو xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بسته بندی پارس xxxxxxxxx۸۰ و رومینا داودیان xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کابل افشان ایران xxxxxxxxx۳۴ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی بامضا مدیرعامل و در غیاب وی بامضا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021393
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سید رسول حسینی حجت آبادی با ش. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولید سموم علف کش xxxxxxxxx۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران با ش. م xxxxxxxxx۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن محمودی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء محمدرضا ایزدی یار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش. م xxxxxxxxx۶۴ حبیب اله هفت تنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به ش. م xxxxxxxxx۴۲ مجید رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بسته بندی پارس به ش. م xxxxxxxxx۸۰ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990312
آگهی تغییرات شرکت بسته‌ بندی پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه۱۴/۱۱/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
آقای محمدرضا ایزدی یار به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ طبق حکم شماره۹۱/xxx۰ مورخ۳/۸/۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقایان حبیب اله هفت تنی به نمایندگی شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ طبق حکم شمارهxxxxxx ـ ۰۱ ـ ۹۱ مورخ۱۴/۱۱/۹۱ و علی سلیمی وربن به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ طبق حکم شمارهxxx۶caـ ۹۱ مورخ۱۴/۱۱/۹۱ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محمود شمس نظری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ طبق حکم شمارهxxx۲ ـ ۰۷ ـ ۹۱ مورخ۵/۷/۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضایی به نمایندگی شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک, سفته, برات, قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983648
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش م بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به ش م xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش م xxxxxxxxx۶۴ و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به ش م xxxxxxxxx۳۴ و شرکت تولید سموم علف کش به ش م xxxxxxxxx۳۲ و شرکت بسته بندی پارس به ش م xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه گذاری آزمایش به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599899
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ سید رسول حسینی حجه آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024757
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ سید رسول حسینی‌حجه‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته‌بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475973

آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حسن محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537385
‏ آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۱۵۵۶‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸‏
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت ‏سرمایه‌گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به ‏نمایندگی حسن محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت ‏مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و ‏اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و ‏عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه ‏با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای ‏هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و ‏در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر ‏شرکت معتبر می باشد. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459592

آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‎بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، هوشنگ بالازاده‎نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، پرویز سماک‎ به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و مجید رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از تولید سموم علف‎کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و ایرج علیزاده‎فنایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری و توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853101
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ غلامرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‎بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، هوشنگ بالازاده‎نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، پرویز سماک‎ به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و مجید رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از تولید سموم علف‎کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و ایرج علیزاده‎فنایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری و توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452480

آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۵۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494023
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406954
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت گسرتش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی مهدی پورهاشم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی مجید قنبرپورممقانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت تولید سموم علف‌کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی محمدحسین بزرگیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی زین‌العابدین ایمانلو به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی احمد داودیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416485
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و سرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147099
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/xxx۹ مهدی پورهاشم دارای کدملی xxxxxxxxx۱ بجای حمید صباغی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و گسترش پارس به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین بزرگیان دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا امینائی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احمد داودیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و زین‌العابدین ایمانلو به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین و ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783302
آگهی تغییر پلاک شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
بموجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۴۳ به پ ۳۹ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539094
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۶/۸۹ واصل گردید: محمدحسین بزرگیان بنمایندگی از شرکت تولید سموم علف‌کش به جای محمد امانی‌چیمه بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. سایر اعضاء هیئت‌مدیره در سمتهای قبلی ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765597
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481731
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام بشماره ثبت ۵۱۵۵۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ به موجب احکام صادره احمد داودیان به جای حمیدرضا رسول‌اف به نمایندگی از موسسه فرهنگی پیام فردا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات