سرمایه گذاری بوعلی

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100957800
21
افراد
44
آگهی‌ها
50621
شماره ثبت
1362/10/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14679742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14510662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهرام اسکندری دهکردی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بجای آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۹,xxx مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید ابوالقاسم حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای آقای اکبر پورمظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14146541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۱,xxx مورخ ۱۹/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش.م xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند ش.مxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر پورمظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره مالک رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اسناد مالکیتی و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور غیراستخدامی و هرگونه اقدام درخصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن دو (رئیس و نایب رئیس) با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات، احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیئت مدیره و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع تعیین شده اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801113
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ ومجوز شماره xxx۰۱ , xxx ورخ ۴/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره جایگزین آقای علی اکبر عرب مازار با کدملی xxxxxxxxx۹ در هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. - آقای اکبر پور مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره جایگزین آقای محمد علی مورج با کدملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۰۵ , xxx مورخه ۰۱/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی xxxxxxxxx۴ بجای محمد کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۲۷/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/xxx۵ تصویب شد موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۲۷/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۱/۹۴ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر عرب مازار با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهروز امیدعلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی مهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر محمد کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مالک رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل خارج از هیأت مدیره کلیه اختیارات بشرح ذیل از هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت.. پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیأت مدیره، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه.. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.. تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.. پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر.. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع ماهانه.. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت.. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصاحبه و سازش، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها.. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود.. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیأت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد. تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوه امضاء امضاء کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور، اوراق بهادار، چک‌ها و هرگونه اقدام در خصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدی رعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدی رعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. با توجه به ابقاء مدیرعامل سابق شرکت در سمت فعلی بعنوان مدیرعامل شرکت، حقوق و مزایای مشارالیه تا پایان سال جاری کمافی السابق مطابق ماههای سپری شده در سال جاری تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند: بانک دی به ش. م xxxxxxxxx۰۶ و شرکت توسعه دی دارایرانیان به ش. م xxxxxxxxx۷۹ و شرکت آتیه سازان دی به ش. م xxxxxxxxx۹۱ و شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش. م xxxxxxxxx۷۵ و شرکت تجارت الکترونیک دی به ش. م xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxx/۹۴ , xxx مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627602
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري بوعلي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ وتاییدیه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12243606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۲۱ مورخ ۶/۳/۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۱/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره به جای آقای شاپور زارعی به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663995
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خ گاندی کوچه یازدهم (شهاب)پ۱۳ و ک.پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519591
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی‌عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش.م xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش.م xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی‌عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش.م xxxxxxxxx۷۵ بنما یندگی آقای بهروز امید علی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای حسین عبدی هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر عرب مازار با کد ملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای حسین عبدی هنجنی با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی مهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی و توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای شاپور زارعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
امضاء کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار، چک ها، قراردادها و هرگونه اقدام درخصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره اختیارات خود را در ۲۵ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
۱ـ بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
۲ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
۳ـ شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
۴ـ شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
۵ـ شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند به کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230837
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل (سعید باقرزاده چچکلوی منصور) تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام بشماره ثبت۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۶/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضمنا سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور هر سال به ۳۰ بهمن ماه تغییر یافت و ماده۵۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364478
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام بشماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضمنا سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور هر سال به ۳۰ بهمن ماه تغییر یافت و ماده ۵۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727823
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819972
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ نوبت دوم مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۰۶۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۹/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11253878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۰۶۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۶/۹/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید باقرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11905347
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید باقرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710712
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ علی اکبر عرب مازاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبدی هنجنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی و توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باقرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی موج به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و کامران لطفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین محمد درخشان مبارکه به کد ملی xxxxxxxxxxxx به مدت دو سال به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت آتیه سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785923
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری‌سوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت آتیه‌سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861316
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ علی‌اکبر عرب‌مازاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین عبدی‌هنجنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی و توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید باقرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه‌سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی موج به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و کامران لطفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و همچنین محمد درخشان‌مبارکه به کد ملی xxxxxxxxxxxx به مدت دو سال به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706534
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی عامبه شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
پیرو آگهی شماره xxx۹۷/ت۳۲ مورخ ۴/۱۲/۸۸ روزنامه ایران جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید و موارد فوق از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903371
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
پیرو آگهی شماره xxx۹۷/ت۳۲ مورخ ۴/۱۲/۸۸ روزنامه ایران جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید و موارد فوق از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978725
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ میثم کریمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به جای محمد درخشان‌مبارکه به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. درنتیجه بهرام فیضی‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خدامراد احمدی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کرم‌اله دانش‌فرد به ش ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا خداکرمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و میثم کریمی بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمد درخشان‌مبارکه بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها و قراردادها و بروات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860483
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975906
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ بهرام فیضی‌پور به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خدامراد احمدی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد درخشان‌مبارکه به نمایندگی از سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا خداکرمی و کرم‌اله دانش‌فرد به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه‌گذاری مدبر و سرمایه‌گذاری سبحان جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و چکها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470205
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
پیرو آگهی شماره xxx۹۷/ ت ۳۲ ۴/۱۲/۸۸ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد که از قلم افتاده_بود بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766466
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهام عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند سازمان اقتصادی کوثر شرکت سرمایه‌گذاری سبحان‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثرـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثرـ شرکت سرمایه‌گذاری مدبر.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات