فرآورده های غذایی تاکستان تاک شهد

شرکت فرآورده های غذایی تاکستان تاک شهد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100953845 (منحل شده)
2
افراد
1
آگهی‌ها
45
شماره ثبت
1362/9/27
تاریخ تأسیس

اشخاص فرآورده های غذایی تاکستان تاک شهد

در این بخش تمامی اشخاصی که در فرآورده های غذایی تاکستان تاک شهد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12778469
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی تاکستان تاک شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۳۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای محمود دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع ساختمانی آکام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای کاظم اوچیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات