سرمایه گذاری سبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100946575 ()
16
افراد
29
آگهی‌ها
49483
شماره ثبت
1362/7/19
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14711281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۹,xxx مورخه ۲/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ـ شرکت آروین نهاد پایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت پرشیا جاوید پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶/xxx مورخ ۸/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ، طبقه هفتم کد پستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۶/xxxمورخ ۲۵/۵/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی زردوغی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدکریمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسام الدین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدهادی بناکار با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸و ۱۵از ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210817
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷و مجوز شماره xxx۲۷/xxxمورخ ۶/۶/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۵,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مرداد ماه هرسال آغاز می شود و در روز ۳۱ تیر ماه سال بعد به پایان می رسد. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۹/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540398
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۳/xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/xxx مورخ ۱۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فیضی پور به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، آقای علیرضا قدرتی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، آقای محمد هادی بناکار به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، آقای بهزاد مشعلی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای ایرج پرهیزکار به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند که آقای بهرام فیضی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا قدرتی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با بررسی حدود و ثغور اختیارات خود، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه با تفویض برخی از آنها به عنوان اختیارات و وظایف مدیرعامل شرکت به شرح زیر موافقت نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. ۳ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. ۹ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱ ۰ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه. ۱ ۱ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. ۱ ۲ اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱ ۳ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. ۱ ۴ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها. ۱ ۵ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. ۱ ۶ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱ ۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. ۱ ۸ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه‌های داخلی شرکت. ۱ ۹ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۲۰ تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه‌های کیهان وروزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخه ۱۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/ xxx مورخ ۱۰/ ۴/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فیضی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رییس هیات مدیره آقای مالک رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمد هادی بناکار به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد ورزشکار به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای کرم اله دانش فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معان کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649903
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سبحان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۵۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: " سال مالی شرکت از روز اول ماه بهمن هر سال آغاز می شود و در روز سی ام دیماه سال بعد به پایان می رسد"
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649906
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سبحان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۸/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه‏گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه‏گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه‏گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه‏گذاری خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486676
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سبحان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298209
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سبحان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تائیدیه شماره xxxxxx مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی بناکار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150565
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳تصویب شد وموسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۵/۹/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‏ها و مؤسسات قانونی دیگر. . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. . تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه در چارچوب آئین‏نامه معاملات شرکت. . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره‏بها و تخلیه عین مستأجره. . تحصیل تسهیلات از بانک‏ها و شرکت‏ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب آئین‏نامه معاملات و ضوابط و مقررات شرکت. . احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت. . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‏های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق‏‏حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام‏خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنهاو معرفی بدهکار و. . . وکارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنجه گذشت. . تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. . تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. وحق امضا کلیه اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۸/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات نقدی حال شده افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردیدوذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742755
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۳۱/۴/۹۳ تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‏های مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661213
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۰ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید (منطبق با اساسنامه سازمان بورس) تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601885
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‏های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۰ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبرxxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس بشمارهxxxxxx/xxx مورخ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹
ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
ـ شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴
ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433705
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس بشمارهxxxxxx/xxx مورخ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهرام فیضی پور به کدملیxxxxxxxxx۸ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹
آقای مالک رحمتی به کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴
آقای محمدتقی لطفی به کدملیxxxxxxxxx۹ نماینده شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵
آقای احمد ورزشکار به کدملیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳
آقای کرم اله دانش فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ در هیات مدیره شرکت انتخاب که آقایان: قای بهرام فیضی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره, آقای احمد ورزشکار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره, آقای مالک رحمتی به عنوان مدیرعامل تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313341
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ سازمان اقتصادی کوثر ک م xxxxxxxxx۶۹
ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۰۳
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۸۰
ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت منتصران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084224
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مهدی دلبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای فریبرز فیروزبخت به کدملی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید و بابک اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575320
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام بشماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ سازمان اقتصادی کوثر بنمایندگی سیدمحمد آقامیری بسمت رئیس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی فریبرز فیروزبخت بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بنمایندگی بابک اسماعیلی به سمت عضو هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر بنمایندگی محمدرضا پورابراهیمی بسمت عضو هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر بنمایندگی محمدحسن محبیان‌عراقی به سمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات