صنعتی مهرآباد

شرکت صنعتی مهرآباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100945312
14
افراد
36
آگهی‌ها
49353
شماره ثبت
1362/7/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821869
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423761
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فولمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عنایت اله حیدرنژاد ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت فولمن ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمود محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرامیک و آجر سام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردیدن امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ ۲ ـ هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ و ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ ـ ۳ ـ هیئت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل و در غیاب ایشان به هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330910
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولمن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت فولمن ساختمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سرامیک و آجر سام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت توزیع و خدمات برق توسعه عسلویه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193707
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952645
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ و تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخه ۱۶/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۸ ریال منقسم به xxxxxxxxx۸ سهم بانام یک ریالی که مبلغ xxxxxx۰۱ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxxxxx۲/xxx۶ مورخه ۸/۶/۹۶ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی و مبلغ xxxxxxxxx۷ ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631377
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128360
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فولمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عنایت اله حیدر نژاد ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود محمودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل و در غیبت ایشان به یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود: تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و انجام هر نوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109182
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ و صورتجلسات تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ ارائه خدمات، مشاوره مهندسی، طراحی، ساخت، مونتاژ، فروش، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات برق در حوزه تولید، توزیع و انتقال انرژی، حفاظت و کنترل سیستم‌ها و فرایندهای صنعتی. ۲ خدمات مشاوره‌ای، تولید و فروش سیستم‌ها، تجهیزات و محصولات در حوزه انرژی‌های نو و تجدید پذیر. ۳ خدمات مشاوره‌ای تولید و فروش لوازم مصرف کننده انرژی با گرایش حمایت از محیط زیست از جمله انواع سیستم‌ها و تجهیزات حمل و نقل ریلی، انواع خودروهای چهارچرخه یا دوچرخه برقی یا هیبرید. ۴ سرمایه گذاری و یا مشارکت در سایر شرکتها و حضور در کنسرسیوم با سایر شرکت‌ها جهت ارائه خدمات مرتبط با موضوع شرکت. ۵ انجام و ارائه کلیه خدمات مالی، بازرگانی و پیمانکاری مرتبط با موضوع شرکت. ۶ انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت. ۷ به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات، معاملات مالی، تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، در داخل و یا خارج کشور مبادرت نماید. ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت، به اطلاع همگان برسد. ماده ۲۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردیدک برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌گردد از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد_آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد_شد. ماده ۲۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081346
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های ذیل الذکر به عنوان اعضای حقوقی اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت فولمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994332
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. - موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304323
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۳۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت های مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آپادنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117109
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عنایت اله حیدرنژاد ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فولمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی امیرحسین طاهرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مجتبی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توریع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمد محمود زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی یوسف خواجه بولاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۲ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل و در غیبت ایشان به یکی از اعضای هیات مدیره تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070009
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - در رعایت ماده xxx قانون تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۸۳ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، منقسم xxxxxx۰۰ سهم با نام یک ریالی، کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - محل شرکت به نشانی:تهران – میدان فتح – ابتدای بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) – کوچه دانش – شماره ۲۸ - کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744826
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره‌ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۴/۱۲/xxx۲ و تنفس مربوطه و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۸۳ ریال،منقسم به xxxxxxxxx۸۳ سهم یک ریالی با نام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.مبلغ xxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخ ۵/۵/۹۳ و xxx/xxx/۳۲ مورخ ۸/۶/۹۳ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی پرداخت گردیده است.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690338
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیرحسین طاهرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره آقای احمد خوشابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمود محمودیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای عنایت اله حیدرنژاد ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا هدایت نما به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توریع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیأت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ هیأت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل و در غیبت ایشان به یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690340
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت فولمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳، شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت توریع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672566
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471431
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام شماره ثبت ۴۹۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
احمد خوشابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای احمد بهزاد پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار زیر می باشد:
شرکت فولمن ساختمان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی آقای عنایت اله حیدرنژاد ثانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای حمیدرضا هدایت نما با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت فولمن بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی آقای امیرحسین طاهرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت سرامیک و آجر سام بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای احمد خوشابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت پالایش نیرو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی آقای محمود محمودیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل و در غیاب وی باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340101
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۸/xxx۲ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۹ سهم یک ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340113
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدسعید اصغریان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167716
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ به شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ عنایت اله حیدرنژاد ک.م xxxxxxxxx۲ به جای مجتبی دهقانی به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و عنایت اله حیدرنژاد به جای محمود محمودیان به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708358
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160691
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695033
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
پیرو آگهی شماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۱۴/۵/۹۱ سرمایه شرکت قبل از کاهش xxx/xxx/xxx/xxx ریال می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180319
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
پیرو آگهی شماره xxx۲۱/ ت ۳۲ مورخ ۱۴/۵/۹۱ سرمایه شرکت قبل از کاهش xxx/xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690411
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فولمن به ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی امیرحسین طاهرزاده به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرامیک و آجر سام به ش م xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد بهزادپور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پالایش نیرو به ش م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمود محمودیان به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت فولمن ساختمان به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مجتبی دهقانی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به ش م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی حمیدرضا هدایت نما به ک م xxxxxxxxx۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمود محمودیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هدایت نما بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین طاهرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۷ ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690416
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ و در اجرای ماده xxx از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988000
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فولمن به ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی امیرحسین طاهرزاده به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرامیک و آجر سام به ش م xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد بهزادپور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پالایش نیرو به ش م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمود محمودیان به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت فولمن ساختمان به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مجتبی دهقانی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به ش م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی حمیدرضا هدایت‌نما به ک م xxxxxxxxx۲ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمود محمودیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا هدایت‌نما بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین طاهرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۷ ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447981
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ و در اجرای ماده xxx از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524664

آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی مهرآباد
سهامی عام بشماره ثبت xxx۵۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲/xxx مورخ ۶/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778466
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی مهرآباد سهامی‌ عام بشماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲/xxx مورخ ۶/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11947202
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی حمیدرضا هدایت‌نما به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آرمه نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت صنعتی و معدنی پالایش نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و محمود اصلانی‌شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و منصور مرشد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمود محمودیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین طاهرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آرمه نو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا هدایت‌نما به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941400
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041213
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585027
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۹۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566437
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود اصلانی‎شهرستانی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و فریدون محمودیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‎مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات