مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان

شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100942761 ()
13
افراد
13
آگهی‌ها
49097
شماره ثبت
1362/6/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14710098
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی طالعی فاز به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت کشت و صنعت پنجاه و یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت لاستیک طایر خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ امیر رضائی سیستانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14710110
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی طالعی فاز به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ نوروز محمد صیفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت پنجاه و یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ قربان مظفرپور توپکانلو به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ فائزه معین پارسا به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لاستیک طایر خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ امیر رضائی سیستانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338513
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۰۹۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مـالی منتهی بـه ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . آقایان محمدعلی طالعی فاز با ک.م xxxxxxxxx۰ و رامین آقارضی درمنی با ک.م xxxxxxxxx۳و شرکت فولاد الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی اقای عیسی قوامی باک.م xxxxxxxxx۸ و آقای حسن مجاهدی با ک.م xxxxxxxxx۷ و خانم سیما آموزگا با ک.م xxxxxxxxx۰ر بعنوان اعـضای اصلی و اقای مصطفی دلیری با ک.م xxxxxxxxx۵ و بیژن طالعی فاز ب با ک.م xxxxxxxxx۵عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با ک.م xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338522
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۰۹۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی طالعی فاز با ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیما آموزگار با ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند کلیه چکها ، بروات ، سفته ها ، قرارداد ها و پیمان نامه ها ، اوراق واسناد بانکی ، سایر اوراق و اسناد بهـادار یا تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره ( آقای م محمد علی طالعی فاز ) همراه با مهر شرکت نافـذ باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186523
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع شرکت عبارت ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی ارایه خدمات آزمایشگاهی و ارایه خدمات مشاوره ای مربوط انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید و لازم باشد.
تعداد اعضا هیئت مدیره پنج نفر عضو اصلی تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه و اصلاح و تبصره آن حذف گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085540
آگهی تصمیمات شرکت دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی طالعی فاز کدملی xxxxxxxxx۰ و رامین آقارضی دورمنی کدملی xxxxxxxxx۳ و سعید شعبان دولابی xxxxxxxxx۱ و سیما آموزگار کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فولاد الکتریک کدملی xxxxxxxxx۹۴ و راضیه صادقیه کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۲ محمدعلی طالعی فاز به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیما آموزگار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061139
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646668
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. علی نظافتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و رامین آقارضی درمنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای راضیه صادقیه و بیژن طالعی فاز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا ۲۱/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نظافتی بسمت مدیرعامل و رامین آقارضی درمنی و شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حمید سنگتراشها به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه ها و اوراق و اسناد بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمدعلی طالعی فاز) همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610583
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی نظافتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و رامین آقارضی‌درمنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای راضیه صادقیه و بیژن طالعی‌فاز بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تا ۲۱/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ محمدعلی طالعی‌فاز به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیما آموزگار به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی نظافتی بسمت مدیرعامل و رامین آقارضی‌درمنی و شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حمید سنگتراشها به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره (محمدعلی طالعی‌فاز) همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301094
آگهی اصلاحی شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ‌بشماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۱/ت۳۲ مورخ ۲۹/۱/۹۰ تاریخ مجمع ۲۱/۱۲/۸۹ و شناسه ملی سیما آموزگار xxxxxxxxx۰ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11641083
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن طالعی‌فاز به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ محمدعلی طالعی‌فاز به کد ملیxxxxxxxxx۰ ـ راضیه صادقیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ سیما آموزگار به کد ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586156
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۲/۸۹ محمدعلی طالعی‌فاز به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و بیژن طالعی‌فاز به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و راضیه صادقیه به کد ملیxxxxxxxxx۱ و سیما آموزگار به کد ملی xxxxxxxxx۵۰ و فائزه طالعی‌فاز به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و پیمان‌نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل محمدعلی طالعی‌فاز همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره بیژن طالعی‌فاز و سیما آموزگار همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9889921
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات