تولیدی مهروند

شرکت تولیدی مهروند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100942489 (غیر فعال مالیاتی)
1
افراد
13
آگهی‌ها
49069
شماره ثبت
1362/6/13
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

اشخاص تولیدی مهروند

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولیدی مهروند دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14180045
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهروند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به استناد نامه شماره xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ مدیر تصفیه و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام میگردد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506256
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهروند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به موجب دستور قضایی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۷ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372999
آگهی رسمی شرکت تولیدی مهروند سهامی عام (منحله) به ‌شماره ثبت ۴۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به استناد نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۶ اجرای احکام دادسرای انقلاب ناحیه ۲۰ تهران درخصوص شرکت تولیدی مهروند به شماره ثبت xxx۶۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ آقای مسعود کاظمیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به مدت ۲ سال دیگر به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967457
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968091
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10600481
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934174
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935061
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ ـ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462533
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹ (در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929337
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929842
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.
دxxxxxx۱ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9562666
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تولیدی مهروند سهامی عام ثبت شماره ۴۹۰۶۹(در حال تصفیه) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال به شماره xxx۲۳/۳۲ مورخ ۱۱/۶/۸۰ بدینوسیله در اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصرنبش کوچه شهیدفخاری پلاک xxx۷ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند تا با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و تایید صحت آنها نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم بعمل آید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست.

مدیرتصفیه شرکت تولیدی مهروندسهامی عام ثبت شده به شماره xxx۶۹ تهران(در حال تصفیه)ـ مسعودکاظمیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747517
آگهی رسمی در شرکت تولیدی مهروند سهامی عام منحله به شماره ثبت ۴۹۰۶۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به موجب دستور قضایی شماره ۷۰/تا/xxx۱۳ مورخ ۲۴/۷/۹۰ صادره از دادیاری شعبه ششم اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران ناحیه ۲۰ مسعود کاظمیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیرتصفیه تعیین‌ گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات