صنایع مس شهیدباهنر

شرکت صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100941473
25
افراد
40
آگهی‌ها
در دست اقدام انتقالی
شماره ثبت
1362/6/2
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنایع مس شهیدباهنر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع مس شهیدباهنر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنایع مس شهیدباهنر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنایع مس شهیدباهنر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14912887
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 48968 و شناسه ملی 10100941473
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1398 و مجوز شماره 54981 / 122 مورخ 14/7/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک صنعتی خضراء ، جاده کیلومتر 12 خیابان اصلی ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7617197114 تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ980903213116481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14679209
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428808
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا علینقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیات مدیره منصوب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238352
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره _ آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شرکت معدنی املاح ایران به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل _ آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی اکبر متحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. ۳. اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران. ۴. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران. ۵. پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیأت مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین. ۶. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و همچنین مسدود نمودن حساب های بانکی. ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت. ۹. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات. ۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری. ۱۱. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانک ها و استرداد آنها. ۱۲. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۳. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کرارا. ۱۴. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۵. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. ۱۶. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هر نوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت. ۱۷. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۸. تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. ۱۹. فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه. ۲۰. خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هر نوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیر عامل می تواند کتبا بخشی از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیر عامل نخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129370
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت فراورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه معادن پارس تأمین(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت معدنی املاح ایران(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011584
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرحیم ابوسعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برای باقیمانده دوره تصدی به عضویت در هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991259
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531341
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066559
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت (فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت (سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت (لعابیران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴) به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن مخبری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت (معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰) به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی اکبر متحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت (صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل (هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود):. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیأت مدیره.. اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران.. پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیأت مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین.. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و همچنین مسدود نمودن حساب‌های بانکی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات.. مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری.. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانک‌ها و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره.. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هر نوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت.. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.. تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور.. فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه، خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هر نوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیرعامل می‌تواند کتبا بخشی از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیرعامل نخواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865298
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی به شرح ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت فرآورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت لعابیران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت معدنی املاح ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846078
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مخبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای حسین مسعودیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742152
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و اجازه افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۲/۹۳ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx۵/۵/۷۲ مورخه ۱۲/۱۲/۹۴ بانک صادرات شعبه گاندی و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535181
آگهی تغییرات شرکت صنايع مس شهيدباهنر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300512
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۸۹۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720517
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد مهدی مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لعابیران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین مسعودیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر متحدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) را به شرح پیوست صورتجلسه (موارد معنونه ذیل) به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیات مدیره، اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران، پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیات مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین، تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیات مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و همچنین مسدود نمودن حسابهای بانکی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات.، مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری.، به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانکها و استرداد آنها،تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کراراً، اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها،تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.، تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیات مدیره. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هرنوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.، تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور.، فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه.، خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هرنوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند کتبا بخشی از از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیرعامل نخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613649
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید با هنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل را برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶وشرکت فرآورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ وشرکت لعابیران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ وشرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ وشرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412392
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمود شهراسبی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسین مسعودیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره
آقای علی اکبر متحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر امینی کافی آباد باکد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
هیئت مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412426
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به تغییر پلاک شهرداری پلاک جدید مرکز اصلی شرکت ۱۹ می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230806
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد, برای سال مالی منتهی به۹۱ تصویب شد.
۲ـ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099715
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی خاص ثبت‌ شده به شماره ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ و نامه xxxxxx۰ مورخ ۲۵/۳/۹۲ صمداله فیروزی به ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به ش م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین دارای ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله شیرمحمدپورگرجانی به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود شهراسبی به ش م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس رستمی به ش م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر اسناد با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732611
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی‌نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد‌نبی نوری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964302
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد نبی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896602
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11413517
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765005
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ حسن سانقه به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی بلوچی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین ناجی به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۶ و محمدرضا آل‌آقا به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۰ و محمد ذوعلم به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751011
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ حسن سانقه به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین ناجی به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و محمدرضا آل آقا به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ و محمد ذوعلم به ش.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702412
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام ‌به شماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025543
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۸۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا آل‌آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482277

آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا آل آقا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای عبداله شیرمحمدپورگرجانی بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید و سایر اعضا در سمت قبلی خود باقی میباشند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908809
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۸۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا آل‌آقا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای عبداله شیرمحمدپورگرجانی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید و سایر اعضا در سمت قبلی خود باقی میباشند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823515
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/ت۳۲ مورخ ۱۸/۸/۹۰ شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام بشماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx اعلام می‌دارد حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024038
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام ثبت شده به شماره ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۰۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ اردشیر امینی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای رضا فراهانی و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655408
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784407
آگهی اصلاحی در شرکت مس شهید باهنر سهامی عام ‌بشماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۰۱۴۷۳
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۲۷/۱/۹۰ نام صحیح عضو هیئت مدیره عبدالمجید رضوانی اعلام می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974822
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۰۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ عبداله شیرمحمدپورگرجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمد عباسی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و عبدالحمید رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای سید منصور مرتضوی‌راوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و اختتیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705737
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۵/۸۹ محمد عباسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و رضا فراهانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی نجفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سید منصور مرتضوی‌راوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته‌ها و بروات سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هم‌چنین بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11387331
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان تامین اجتماعی ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502681
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ رضا فراهانی به جای محمدرضا شاکری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی و پتروشیمی تامین به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عباسی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات