سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100932693 ()
26
افراد
20
آگهی‌ها
48071
شماره ثبت
1362/3/22
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13013458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی مفیدراهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996765
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۶۷ , xxx مورخ ۳۰/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی پلاک ۱ طبقه ۵ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889844
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت عضو هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. آقای ایوب بادپا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای احمد اکبری بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: بهروز شهمیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. حسین صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدرضا فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شماره شناسه xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضوهیئت مدیره. محمدایرانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. احمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک وسفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت خدمات بازرگانی تحفه xxxxxxxxx۶۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751122
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفیدراهبربشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر قنبری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. وآقای مسعود شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. وآقای محمد حسین ادب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. وآقای محمد ایرانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای داود شارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ به بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی داود شارعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمدحسین ادب به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی امیر قنبری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی محمد ایرانشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو و نایب رئیس ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مسعود شریعتیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987116
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان معین کوثر سهامی خاص به شماره ثبت۷۵۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶
باستناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجید امیدی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و کرامت نرگس نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالحمید ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای محمدتقی خزائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و رسول سالم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به جای غلام حسن روزبه به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (علی شجاعی یا عبدالحمید ارجمندی) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10945949
آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۸۰۷۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ محل شرکت به تهران‎ـ خ طالقانی‎ـ خ شهید موسوی‎ جنوبی‎ـ پ ۴۹ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11593459
آگهی تصمیمات در شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات) سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۰ قاسم قانعی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی اعلائی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر رحمنی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و منوچهر آقایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محرم دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تبریز کیلومتر ۵ جاده تبریز ـ تهران محل کارخانه کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772087
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی داود شارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدحسین ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی اکبر سبقتی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مسعود شریعتی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی امیر قنبری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ امیر قنبری‌فرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکبر سبقتی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داود شارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964388
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
پیرو آگهی xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲۶/۲/۹۰ نام اکبر سبقتی و امیرهوشنگ سیم‌جور صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519947
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۴۸۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره و احکام صادره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: حسین شاهوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به جای احمد صابری ظفرقندی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و سید جواد عادلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به جای محمدحسن مجتهدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه حسین شاهوی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید جواد عادلی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مسعود شریعتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و اکبر سقفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیرهوشنگ سیم‌جو به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به عنوان اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادا و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس‌های مربوطه مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027595
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۴۸۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ کلیه قراردادها و چک‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز شرکت به نشانی بزرگراه شهید چمران بعد از پل گیشا جنب پمپ بنزین ک پروانه انتهای ک هشتم پ ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120540
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ مرکز قانونی شرکت به تهران خ دکتر بهشتی کوچه نیریزی پلاک ۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916351
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تارا طرح سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۵۳۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: شهین صادقیان‌قوچانی به سمت بازرس اصلی و معصومه صادقیان‌قوچانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس وزیری‌فرد و سیروس افلاطون و نادر جلدی و سارا وزیری‌فرد و فریبا پازوکی. به موجب صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۲۶/۹/۸۸ عباس وزیری‌فرد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سیروس افلاطون بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565016
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی‌ عام ثبت‌ شده ‌به شماره ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر بنمایندگی غلامعلی سعیدنژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره ـ شرکت خدمات بازرگانی تحفه بنمایندگی محمدحسن مجتهدی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌‌مدیره ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر بنمایندگی عباس تقی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن کوثر بنمایندگی اکبر سبقتی و سازمان اقتصادی کوثر بنمایندگی امیرهوشنگ سیمجور بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه قراردادها و چکها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات