داروسازی کاسپین تأمین

شرکت داروسازی کاسپین تأمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100929813
15
افراد
28
آگهی‌ها
47782
شماره ثبت
1362/3/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752331
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد صابونی باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل ، به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ ۱ نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان . ۳ ۱ عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند . ۴ ۱ عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو ، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره . ۵ ۱ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۶ ۱ اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ ۱ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره ۸ ۱ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد . ۹ ۱ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره . ۱۰ ۱ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض اختیارلازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او . کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729834
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۸ به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663071
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کامبیز گیلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان رئیس هیات مدیره - افشین وهابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - سید حجت کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروئی آترا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیات مدیره - مجید صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و بهزاد شکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ - نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ۳ - عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند ۴ - عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو ، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیات مدیره ۵ - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات ۶ - اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره ۸ - تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکت‌ها و انجام هر نوع معامله با بانک‌ها و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه و یا هر گونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد ۹ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره ۱۰ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیربه وکیل و عزل او . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229169
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجید صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و کامبیز گیلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء هیئت مدیره و سیدحجت کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروئی آترا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و افشین وهابزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عزت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188340
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبداللهی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به نمایند گی شرکت پارس دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز گیلانی به کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نماینده شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و افشین وهابزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمدرضا عزت دوست به کد ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به به عنوان عضو هیات مدیره (معاونت مالی و اقتصادی) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ ۵ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ ـ ۵ ـ نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۳ ـ ۵ ـ عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتیکه با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. ۴ ـ ۵ ـ عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۵ ـ ۵ ـ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۶ ـ ۵ ـ اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ ـ ۵ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره ۸ ـ ۵ ـ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و قبول هزینه های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. ۹ ـ ۵ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. ۱۰ ـ ۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. صاحبان امضاهای مجاز: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188344
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین وهابزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ ـ ۱ ـ نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۳ ـ ۱ ـ عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. ۴ ـ ۱ ـ عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۵ ـ ۱ ـ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۶ ـ ۱ ـ اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ ـ ۱ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره ۸ ـ ۱ ـ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و قبول هزینه های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. ۹ ـ ۱ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. ۱۰ ـ ۱ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش وتمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. ـ صاحبان امضاهای مجاز: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597152
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473904
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عنابی ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل ونایب رییس هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. هیات مدیره بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیر عامل شرکت بشرح ذیل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات ومراجع رسمی دولتی وموسسات خصوصی. نصب وعزل کلیه کارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش و ترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی وخروج از خدمت و مرخصی وبازنشستگی و مستمری وراث آنان. عقد هر نوع قرارداد با نصاب حداکثرمبلغ دویست میلیون ریال تغییر وتبدیل آن راجع به خرید وفروش معاوضه اموال منقول وماشین آلات وغیره که جزو موضوعات شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکت‌های پخش دارو، مراکز درمانی وبیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت وارائه گزارش به هیات مدیره. افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ومتفرعات تهیه وتنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت وارائه به هیات مدیره تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات وشرکت‌ها و انجام هر نوع معامله با بانک‌ها و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه ویا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه وصلاح شرکت مقتضی باشد. تهیه وتنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی ویا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری داشتن حق صلح وسازش وتمام اختیارات راجع به امر دادرسی وتعیین وکیل وتفویض کلیه اختیارات لازم وحق توکیل غیربه وکیل و عزل او. هیات مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچک‌ها و بروات وسفته‌ها وسایراوراق تجاری وغیره با امضای متفق مدیر عامل ویکی از اعضاءهیات مدیره ممهور به مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل، اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره وممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل وممهوربه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262207
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای محمد هاشمی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242361
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبداللهی نماینده شرکت پارس دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره. حجت کاظمی نماینده شرکت داروسازی آترا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره. کامبیز گیلانی به عنوان نماینده شرکت دارو پخش شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره پیمان ترحمی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. محمد هاشمی خواه نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات مدیره باعنایت به مفاد ۴۲ اساسنامه شرکت، هیات مدیره بخشی از اختیارت خود مندرج در مفاد ۴۱ اساسانامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره - ۶ - نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنان. - ۶ - عقد هر نوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند. - ۶ - عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکت‌های پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیات مدیره. - ۶ - افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات - ۶ - اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات - ۶ - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارئه به هیات مدیره - ۶ - تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها و انجام هر نوع معامله با بانک‌ها و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و قبول هزینه‌های مربوط و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. - ۶ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. - ۶ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. هیات مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971555
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. اعضاء جدید حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت داروسازی آترا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855963
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274395
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آشرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی پیمان ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد هاشمی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی آترا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حجت کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمد عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت و خدمات پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی کامبیز گیلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره، نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتیکه با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند، عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی وهمچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره، افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات، اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات، تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره، تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و قبول هزینه های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد، تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیربه وکیل و عزل او.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212207
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صباتأمین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت داروسازی آترا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پارس دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مدیریت و خدمات پارس دارو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423102
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی کاسپین تامین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پیشین شد.
متن ابلاغیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد: شرکت دارو سازی کاسپین تامین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۲
۱ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت دارو سازی کاسپین تامین بشماره ثبت xxx۸۲
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف ـ موضوع اصلی: مطالعه برای ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی و تاسیس کارخانجات ساخت و بسته بندی مواد دارویی و شیمیایی، تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه، محصول ساخته شده، ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز، فروش و صدور محصولات، سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی و توزیع مواد داروئی و شیمیایی و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد.
سرمایه گذاری به منظور ایجاد، باز سازی، توسعه و همچنین خرید سهام واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی دارویی و غذایی و کلیه طرحها و صنایع جانبی آنها راساً یا از طریق تشکیل شرکتهای های مستقل.
مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد صنایع دارویی و غذایی و عرضه و فروش نتایج حاصل از این مطالعات و تحقیقات به شرکتهای گروه و غیره.
مطالعه و بررسی، واردات و تولید و صادرات محصولات دارویی بیولوژیک
ب ـ موضوع فرعی:
مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
برنامه ریزی های لازم در جهت هماهنگی بین شرکتهای وابسته و تابعه از نظر مالی، فنی، پرسنلی، مواد اولیه و غیره و همچنین تمرکز و عرضه خدمات و انجام برخی معاملات برای نیل به منظور فوق در موارد لزوم، مبادرت به کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوعه مذکور در بندهای بالا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران در استان تهران به نشانی میدان فاطمی، خیابان بیستون، پلاک ۱، ساختمان دارو گستر، طبقه ۳، کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
۴ـ مدت شرکت: نامحدود
۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/xxx/xxx ریال
۶ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:
شرکت پارس دارو با شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی محمد عبداللهی فرزند منوچهر با ش ش xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت آترا با شماره ثبت xxx۷۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی حجت کاظمی فرزند حسن با شماره شناسنامه xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی کامبیز گیلانی فرزند حسین با ش ش xxx۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با ش ش xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی پیمان ترحمی فرزند فیض ا... با ش ش xxx۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی سعید افخمی دستجردیان فرزند سید مجتبی با ش ش ۷۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره
۷ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی
۸ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.
۹ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالت که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی جاری: xxx/xxx/xxx/xxx ریال بدهی غیر جاری: xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال بدهی احتمالی: xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال
۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتحاد تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208066
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ذیل دفتر در تاریخ ۷/۸/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157760
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه شرکت منتهی ۳۰/۱۲/۹۱تصویب شد.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086852
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxx/۹۱ ـ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بند ۳ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ از قلم افتاده که بدینوسیله اعلام گردید. هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015683
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. پیمان ترحمی به ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش. م xxxxxxxxx۰۴ بجای مهندس ابوالفضل ساغری چی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور به امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715665
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص ‌بشماره ثبت ۴۷۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایهگذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ابوالفضل ساغریچی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سعید افخمیدستجردیان به کدملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمد عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی کامبیز گیلانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت داروئی آترا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حجت کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۲ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد عبداللهی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ساغریچی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئتمدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662215
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص ‌بشماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ابوالفضل ساغری چی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سعید افخمی دستجردیان به کدملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمد عبدالهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی کامبیز گیلانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت داروئی آترا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حجت کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۲ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد عبداللهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل ساغری چی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981653
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت۴۷۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد عبداللهی به کدملیxxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حجت‌ کاظمی به کدملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داروسازی آترا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و کامبیز گیلانی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل ساغری‌چی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید افخمی‌دستجردیان به کدملیxxxxxxxxx۰ معاونت مالی و اداری برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533958

آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۸۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت عبارت مطالعه و بررسی، واردات و تولید و صادرات محصولات داروی بیولوژیک اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837397
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت عبارت مطالعه و بررسی، واردات و تولید و صادرات محصولات داروی بیولوژیک اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732630
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993092
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۸۹ محسن هاشم به نمایندگی از شرکت پارس دارو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی رحمتی‌زاده به نمایندگی از دارویی آترا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و ابوالفضل ساغری‌چی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری داروی تامین بسمت مدیرعامل و سعید افخمی‌دستجردیان و رضا هاشمی‌علیا به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه‌گذاری صبا تامین و مدیریت تولید و خدمات پارس دارو در هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953063
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی کاسپین تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین ـ شرکت پارس دارو ـ شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو ـ داروسازی آترا.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11605289
آگهی تصمیمات در شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۰/۸۸ ماده۳۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات