کابل البرز

شرکت کابل البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100928603
7
افراد
25
آگهی‌ها
47659
شماره ثبت
1362/2/25
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کابل البرز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کابل البرز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14494440
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل لوائی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مرادعلی لوائی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مسعود پاکدل با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سانیل الکتریک به کد فراگیر xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره محمد رضا حاصلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوهیئت مدیره حمیدرضا اشراقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای : مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای موظف هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز ایشان با مهر شرکت معتبر است . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . تهیه ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره . تهیه ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و ارائه به هیئت مدیره . پیش بینی و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با تائید هیئت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت مدیره . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا با رعایت مصوبات هیئت مدیره . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . پیشنهاد هر نوع اندوخته بجزء اندوخته قانونی . پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام . پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479103
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت سانیل الکتریک به کد فراگیر xxxxxxxxx۶ - شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - ابوالفضل لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - مراد علی لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855878
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345036
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297944
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل لوائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مرادعلی لوائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود پاکدل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سانیل الکتریک کد فراگیر xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا حاصلی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت آفرنگان کابل ش. م xxxxxxxxx۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا اشراقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خانه برق گستر ش. م xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای: مدیرعامل یا رئیس هیئت یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای موظف هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز ایشان با مهر شرکت معتبر بوده و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد که به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. تهیه ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و ارائه به هیئت مدیره. پیش بینی و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با تائید هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا با رعایت مصوبات هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از عوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجزء اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283323
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان شهریور xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت سانیل الکتریک به کد فراگیر xxxxxxxxx۶ شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای ابوالفضل لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مراد علی لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250903
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۴/۹۵ و مجوز ۹۴ - xxxxxx/xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی افزایش یافت. که مبلغ نقدی طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۷/۱۰/۹۵ و گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ شماره xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ بانک تجارت شعبه گاندی جنوبی پرداخت گردید و لذا ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (دویست و بیست و هشت میلیاردریال) منقسم به xxxxxxxxx (دویست و بیست و هشت میلیون سهم) xxx۰ (یکهزارریالی) عادی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647708
آگهی تغییرات شرکت كابل البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴به استناد مجوز شماره xxx۸,xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف -موضوعات اصلی: خرید، اجاره و احداث کارخانجات به منظور تولید میله ، سیم ، کابل مسی و آلومینیومی جهت مصارف الکتریکی و مخابراتی و غیره …انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی، واردات و صادرات ، اخذ تسهیلات مالی از بانک ها ، موسسات مالی و اشخاص (داخل یا خارج) و اخذ موافقت نامه های اصولی و هر گونه مجوز دیگر به منظور اجرای طرح های تولیدی و معاملات اموال منقول و غیر منقول مربوط به موضوع شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ب- موضوعات فرعی سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های موجود یا در حال تاسیس که تولیدات آنها ارتباط با اهداف شرکت باشد و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدمات آزمایشگاهی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد. در داخل و یا خارج کشور مبادرت نماید.به موضوع شرکت برای مدت نامحدود اضافه گردیدو ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608771
آگهی تغییرات شرکت كابل البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هشیاربهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269646
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۶۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۱/۹۴ اعلام می دارد اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، شرکت سانیل الکتریک، شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، آقای ابوالفضل لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای مراد علی لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ که عبارت"به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند " از قلم افتاده بود و مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275345
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۶۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
پیرو آگهی به شماره مکانیزهxxxxxxxxxxxxxxx۹۷مورخ ۱۴/۲/۹۴تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره ۲۹/۱۰/۹۳صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208322
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۶۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به آدرس تهران خیابان احمد قصیر کوچه شانزدهم پلاک ۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146989
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود پاکدل با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سانیل الکتریک بسمت مدیرعامل، آقای محمد رضا حاصلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت آفرنگان کابل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا اشراقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خانه برق گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل لوائی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرادعلی لوائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و چک و بروات و قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضای: مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز ایشان با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل به موجب صورتجلسه پیوست خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130429
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، شرکت سانیل الکتریک، شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، آقای ابوالفضل لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای مراد علی لوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460306
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۶/۹۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124641
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت آفرنگان کابل به ش م xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سانیل الکتریک بنمایندگی مسعود پاکدل به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل شرکت خانه برق گستر به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی حمیدرضا اشراقی به ش م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ابوالفضل لوایی به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرادعلی لوایی به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، بروات و قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977305
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728767
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۷۶۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار چک سفته بروات قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق هریک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750969
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرزسهامی عام ‌به شماره ثبت۴۷۶۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار چک سفته بروات قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هریک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136878
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۰ ابوالفضل لوائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آفرنگان کابل به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مرادعلی لوائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر اسدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خانه برق گستر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سانیل الکتریک و مهدی پورهاشم به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک سفته بروات و قراردادها و به طور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464799

آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملیxxxxxxxxx۳ـ شرکت سانیل الکترونیک ـ شرکت خانه برق گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ ـ مرادعلی لوایی به کدملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848736
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ‌ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملیxxxxxxxxx۳ـ شرکت سانیل الکترونیک‌‌ـ شرکت خانه برق‌گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹‌ـ مرادعلی لوایی به کدملیxxxxxxxxx۶‌

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872084
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12024497
آگهی تغییرات در شرکت کابل البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001340
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌بشماره۴۷۶۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات