معدنی دماوند

شرکت معدنی دماوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100924838 ()
16
افراد
36
آگهی‌ها
47269
شماره ثبت
1362/1/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752895
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14662665
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ایمان صناعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به جای امیرمحمد مشرف به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14504917
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید . الف : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت ( معاملات ، استخدام ، فروش و . . . ) - پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی . - پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت ، استخدام ، عزل و نصب و تعیین حقوق کلیه کارکنان به استثناء مدیران شرکت که برمبنای مصوبه هیأت مدیره خواهد_بود . - پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره در چهارچوب برنامه مصوب مجمع عمومی . - پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول و برگزاری مزایده و مناقصه که مرتبط با موضوع شرکت باشد . - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر . - پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول پس از تصویب در هیأت مدیره و فک رهن ولو کرارا . - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر . - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها . - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام . - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452013
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا سارانی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ آقای سیدمحمود فاطمی عقداء دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت فولاد شرق کاوه ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای محمد سلیمیان ریزی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای اکبر تفضلی هرندی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای امیرمحمد مشرف دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . صاحبان امضای مجاز : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیات مدیره معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173959
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897878
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه دوم پلاک ۱ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897890
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود فاطمی عقداء به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و محمد رنج بر رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید کاظمی دینه رودی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیرمحمد مشرف به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528851
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393522
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید کاظمی دینه رودی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای محسن لک دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ج: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379679
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود فاطمی عقداء دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از فولاد شرق کاوه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ (به جای داود ابراهیم زاده) به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090046
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود ابراهیم زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای کریم آقا هاشم پور دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای محمد رنج بر رحمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن لک دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای امیرمحمد مشرف دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12927916
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین شدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ آقای محمد سپاهی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743907
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لک دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (به جای رضا محمودی) به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396208
آگهی تغییرات شرکت معدني دماوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیات مدیره (به شرح ذیل) تعیین و به ایشان (مدیرعامل) تفویض گردید. بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت به استثناء مدیران بلافصل که حسب پیشنهاد با تصویب هیئت مدیره میباشد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی وارث آنها با توجه به قانون و مقررات جاری و آئین نامه های مصوب. بند ۳) پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. بند ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفّرعاتش. بند ۶) تعهد، ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند ۷) تقدیم پیشنهاد و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۸) ارائه پیشنهاد و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. بند ۹) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی. بند۱۰) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی، درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره، کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. بند ۱۱) پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کراراً. بند۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی به عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور برای شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام ارائه نشر در حراست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش و استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع آنها و تامین خواست و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. بند۱۳) تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. بند۱۴) تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. بند۱۵) تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه به بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. بند۱۶) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵%) اندوخته قانونی به هیئت مدیره بند۱۷) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365623
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۲۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد حبیبیان دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کریم آقا هاشم پور دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داود ابراهیم زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا محمودی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی ردائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227850
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412460
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۱۰/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم بهxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مجموعا" مبلغxxxxxxxxx۵۷ریال بموجب گواهی های شماره xxx۴/xxx/۳۲مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ بانک تجارت شعبه چهارراه پارک و بموجب گواهی شماره ۱۹مورخ ۲۲/۷/۹۳بانک تجارت شعبه چهار راه پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384839
هیئت‌مدیره محترم شرکت معدنی دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۷۲۶۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/xxx۳ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759690
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چهارچوب برنامه مصوب مجمع عمومی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره،اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری (باحق صلح یا بدون آن) پس از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626212
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای احمد پاک ایمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای تقی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی ردائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت) اعتبار دارد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت به استثناء مدیران بلافصل که حسب پیشنهاد با تصویب هیئت مدیره می باشد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی وارث آنها با توجه به قانون و مقررات جاری و آئین نامه های مصوب. بند ۳) پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. بند ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفّرعاتش. بند ۶) تعهد،ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند ۷) تقدیم پیشنهاد و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۸) ارائه پیشنهاد و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. بند ۹) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی. بند۱۰) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی،درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره، کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. بند ۱۱) پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا ً. بند۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی به عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور برای شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام ارائه نشر در حراست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش و استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع آنها و تامین خواست و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. بند۱۳) تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. بند۱۴) تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. بند ۱۵) تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه به بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. بند۱۶) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵%) اندوخته قانونی به هیئت مدیره بند ۱۷) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561240
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجود نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی xxxxxxxxx۳۲ برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰، شرکت صنایع معدنی کاوه پارس xxxxxxxxx۰۲، شرکت فولاد شرق کاوه xxxxxxxxx۶۰، شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک xxxxxxxxx۸۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494841
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۷۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ و مجوزهای شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱/xxx۳ و xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۳/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203275
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهرام میراخورلو xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک xxxxxxxxx۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره,آقای امین اکرمی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارسxxxxxxxxx۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل,آقای رضا محمودیxxxxxxxxx۱ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامیxxxxxxxxx۲۰ , آقای مصطفی ردایی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گسترش مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناxxxxxxxxx۱۷ و آقای تقی قربانیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت فولاد شرق کاوه xxxxxxxxx۶۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082036
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام بشماره ثبت‌ ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907515
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور، شهرام میراخورلو به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اکرمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ش م xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز صفری آستارائی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ و مصطفی ردایی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش م xxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد شرق کاوه به ش م xxxxxxxxx۶۰ همگی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865249
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور، شهرام میراخورلو به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به ش‌م xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین اکرمی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ش‌م xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز صفری‌آستارائی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ و مصطفی ردایی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش‌م xxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد شرق کاوه به ش‌م xxxxxxxxx۶۰ همگی به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720538
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ و شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ و شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956255
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب‌اسلامی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه‌گذاری سینا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۷ و شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۱ و شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661823
آگهی تغییرات در شرکت معدنی دماوندسهامی عام به شماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مصطفی ردایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شهرام میراخورلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد و ضمنا هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267531
آگهی تغییرات در شرکت معدنی دماوندسهامی عام به شماره ثبت۴۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مصطفی ردایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شهرام میراخورلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امین اکرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد و ضمنا هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634133
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959043
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563544
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۷۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11192435
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۹/۸۹ جواد حاجی‌رجب‌زرندی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سامیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، امین اکرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مصطفی سلطانی‌ورزقانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ و تقی قربانی‌ به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و بهروز صفری‌آستارایی به کدملیxxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت بنیاد مستضعفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره۱۷ بند از اختیارات خود در ماده۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350623
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653183
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا ـ شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوری سیامک ـ شرکت فولاد شرق کاوه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات