تولید سولفور سدیم ایران

شرکت تولید سولفور سدیم ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100918039 (فعال)
7
افراد
18
آگهی‌ها
46580
شماره ثبت
1361/11/10
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تولید سولفور سدیم ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تولید سولفور سدیم ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تولید سولفور سدیم ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تولید سولفور سدیم ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15052231
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 46580 و شناسه ملی 10100918039
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1398 مورد تصویب واقع گردید. موس ـسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی شناسه ملی 10103013428 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی 10100188574 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای جلال شهرابی شماره ملی 0032913702 و شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی 10102759380 و شرکت گنجینه تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی 10102861593 و شرکت راهبر فراست (سهامی خاص) شناسه ملی 10103352940 و شرکت پارس تدبیر دانش (سهامی خاص) شناسه ملی 10102870179 8 به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ981029891537858  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15052247
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 46580 و شناسه ملی 10100918039
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال شهرابی شماره ملی 0032913702 به عنوان رییس هییت مدیره خانم اعظم پارسا شماره ملی 0046469540 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر شناسه ملی 10102759380 نایب رییس هییت مدیره آقای ابراهیم صحت شماره ملی 0600856771 به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر شناسه ملی 10102861593 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مسلم پاپی نژاد شماره ملی 0534048056 به نمایندگی از شرکت راهبر فراست شناسه ملی 10103352940 و آقای حسین شهرابی شماره ملی 0081725078 به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش شناسه ملی 10102870179 بعنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را در 28 بند به مدیرعامل تفویض نمود ـ 1 به انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هییت مدیره. 2 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 3 ـ پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه های جاری و پیش بینی هزینه های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هییت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی صاحبان سهام. 4 ـ تنظیم مقررات و آیین نامه های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آیین نامه های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هییت مدیره. 5 ـ تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هییت مدیره. 6 ـ عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرایی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آیین نامه های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور. 7 ـ پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هییت مدیره. 8 ـ افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 9 ـ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره. 10 ـ پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هییت مدیره و امضاء فرمها و نامه های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هییت مدیره. 11 ـ ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. 12 ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. 13 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره. 14 ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هییت مدیره و بازرس شرکت. 15 ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارایه آن به مراجع ذیربط. 16 ـ خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه ای شرکت همگی پس از تصویب در هییت مدیره. 17 ـ حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست داراییهای شرکت. 18 ـ تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرایی و هزینه های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط. 19 ـ انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. 20 ـ پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آیین نامه مربوطه. 21 ـ تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. 22 ـ تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هییت مدیره. 23 ـ پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران. 24 ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). 25 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری. 26 ـ سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هییت مدیره. 27 ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هییت مدیره. 28 ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً پس از تصویب هییت مدیره. پ981029343994611  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14697956
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۹/۱/xxx۸ و نامه شماره xxx/xxx۱۱ مورخ ۱۱/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461799
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب واقع گردید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182114
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ایرانشهر ـ خیابان بهبهان ـ خیابان رامسر ـ پلاک ۴۶ ـ طبقه اول ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843172
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال شهرابی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره اعظم پارسا شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم صحت شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مسلم پاپی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین شهرابی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل در ۲۸ بند به شرح ذیل می‌باشد: انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام - تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره - تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره - عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور - پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره - افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره - پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط - خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره - حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت - تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط - انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت - پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه - تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب - تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره - پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری - سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843150
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید. جلال شهرابی به شماره شناسنامه xxx۲۳ و شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت گنجینه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت راهبر فراست شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و پارس تدبیر دانش وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300541
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658185
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد. شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت پارس تدبیر دانش شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پارس سرام به شماره ش ناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت گنجینه تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت راهبر فراست به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658203
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال شهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکترمهدی شهرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صحت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس سرام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اعظم پارسا به شماره شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیربه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای مسلم پاپی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی (کدملی xxxxxxxxx۸) و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۲۸ بند به شرح ذیل به ایشان تفویض شد: انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام. تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره. افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره. پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط. خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره. حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط. انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه. تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره. پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061335
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت موســـسه حسابرسی آرمان راهبــرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375300
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جلال شهرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر مهدی شهرابی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صحت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صحت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس سرام به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اعظم پارسا با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر و آقای مسلم پاپی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356546
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت پارس سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
شرکت راهبر فراست به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972465
آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام شماره ثبت۴۶۵۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452477

آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۸۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی جلال شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ابراهیم صحت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی اعظم پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر فراست به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مسلم پاپی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ جلال شهرابی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شهرابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم صحت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در ۲۸ بند به شرح پیوست صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704890
آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی جلال شهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ابراهیم صحت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی اعظم پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر فراست به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مسلم پاپی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ جلال شهرابی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی شهرابی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم صحت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت‌مدیره در ۲۸ بند به شرح پیوست صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11974395
آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ و ۲۷/۱/۹۰ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر مسلمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11349197
آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۴۶۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۰۹۱۸۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت‌خو به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال شهرابی. شرکت سرمایه‌گذاری فراست تدبیر به نمایندگی اعظم پارسا و شرکت پارس سرام به نمایندگی ابراهیم صحت و شرکت گنجینه تدبیر به نمایندگی مسلم پاپی‌نژاد و شرکت پارس تدبیر دانش به نمایندگی مهدی شهرابی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ جلال شهرابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهدی شهرابی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم صحت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات